Statistisk sentralbyrå SSB

Regnskapsstatistikk, 2007. Olje- og gassutvinning Svakere driftsresultater i 2007

Pressemelding   •   des 09, 2009 09:43 CET

Driftsresultatene for oljeselskapene på norsk kontinentalsokkel gikk ned fra 300 til 248 milliarder fra 2006 til 2007. Dette gir en nedgang på mer enn 18 prosent. Vi må tilbake til 2002 for å finne sist gang det var en nedgang i driftsresultatet.

Nedgangen i driftsresultatet kan forklares med et fall i prisen på naturgass på 10 prosent, og en reduksjon av oljeproduksjonen på 6 prosent. En økt produksjon av gass og en svak økning i oljeprisen kunne ikke veie opp for dette. Se Årsstatistikk for olje og gassvirksomhet 2007.


Nedgang i rentabiliteten


Både totalrentabiliteten og egenkapitalrentabiliteten i oljeselskapene gikk reelt ned fra 2006 til 2007. Mens totalrentabiliteten var 47 prosent i 2006, ble den målt til vel 39 prosent i 2007. Korrigert for virkningen av en fusjon blant oljeselskapene ville nedgangen vært noe større, med en totalrentabilitet på omkring 36 prosent i 2007.


Avkastningen på egenkapitalen var på drøyt 46 prosent i 2006 og ble målt til 48 prosent i 2007. Korrigert for fusjonen ble imidlertid avkastningen redusert og ble beregnet til om lag 42 prosent i 2007.


Årsaken til nedgangen i totalrentabiliteten er både en betydelig styrking av totalkapitalen og et svakere ordinært resultat før skattekostnad. I denne perioden gikk ordinært resultat ned med nærmere 19 prosent. Dette tilsvarte 40 milliarder kroner. Egenkapitalen øker også, men ikke i samme grad som totalkapitalen, noe som medfører at egenkapitalandelen i samme periode gikk ned fra drøyt 32 til godt og vel 27 prosent.


 


Mindre penger til staten


Det meste av statens oljeinntekter er innbetalte skatter fra oljeselskapene og inntekter fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Skattekostnaden ble i 2007 beregnet til 185 milliarder, et fall på nesten 18 prosent fra 2006. Resultatet fra SDØE gikk også tilbake og endte på 106 milliarder. Dette var en nedgang på vel 13 prosent.


Betydelig økning i totalkapitalen i 2007


Totalkapitalen i foretakene var bokført til 918 milliarder ved utgangen av 2007, om lag 24 prosent mer enn ved utgangen av 2006. Av totalkapitalen var over 80 prosent bundet i anleggsmidler, hovedsakelig varige driftsmidler, og snaut 20 prosent i omløpsmidler, hovedsakelig fordringer. Fordelingen mellom anleggsmidler og omløpsmidler var i 2006 på 82 og 18 prosent.


Økningen i totalkapitalen finansieres gjennom økt egenkapital og kortsiktig gjeld. Egenkapitalen økte med 5,2 prosent, mens den kortsiktige gjelden økte kraftig med nærmere 38 prosent. Den langsiktige


gjelden økte også betydelig med over 28 prosent. Fordelingen mellom egenkapital, langsiktig og kortsiktig gjeld i 2007 var på henholdsvis 27, 40 og 33 prosent.


På grunn av en større økning i kortsiktig gjeld enn omløpsmidlene gikk likviditetsgraden ned fra 0,62 til 0,60. Dermed ble oljeforetakenes soliditet svekket i 2007.

http://www.ssb.no/oljeregn/