Statistisk sentralbyrå SSB

Rekneskapsstatistikk, ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, førebelse tal, 3. kvartal 2009 Investerar stadig meir i eige konsern

Pressemelding   •   des 02, 2009 16:25 CET

Dei største norske ikkje-finansielle aksjeselskapa hadde ved utgangen av 2009 eigedelar i utlandet til ein verdi av 1 170 milliardar kroner. Over 80 prosent av eigedelane i utlandet var innafor same konsern.

Samanlikna med utgangen av 3. kvartal 2008 var auken i dei samla eigedelane i utlandet på litt under 5 prosent. I same periode auka delen av eigedelane som var innafor same konsern, frå 71,2 til 80,3 prosent.

Tabeller