Statens landbruksforvaltning, SLF

Rekordlav avvirkning i 2009, men økende priser siste halvår

Pressemelding   •   jan 15, 2010 11:12 CET

Tømmeravvirkningen falt til laveste nivå på 34 år i 2009. I alt ble det avvirket 6,8 mill m3 tømmer. Lavere aktivitet i byggenæringen som følge av finanskrisen er hovedårsaken til nedgangen. Gjennomsnittlig tømmerpris endte på 303 kr/m3, og det ble omsatt tømmer for 2,1 milliarder kroner.

Laveste avvirkning på 34 år
I løpet av 2009 ble det avvirket ca 6,8 mill m3 tømmer, som er det laveste kvantumet som er innmålt på 34 år. Særlig 2007 og 2008 var imidlertid gode år for tømmeravvirkning. Nedgangen i forhold til 2008 er på over 1,4 mill m3, og den negative trenden som startet siste halvår 2008 fortsatte gjennom hele 2009. Dette skyldes lavere tømmerpriser og redusert etterspørsel, og er en følge av finanskrisen med mindre aktivitet i blant annet byggenæringen.

Avvirkningen fordeler seg på 45 % skurtømmer og 55 % massevirke. Tre fjerdedeler av det totalt avvirkede kvantumet er gran.


Diagram: http://www.slf.dep.no/portal/page?_pageid=53,418236&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_d_i=-121&p_d_c=&p_d_v=12471&p_d_i=-221&p_d_c=&p_d_v=12471


Positiv prisutvikling siste halvår
I 2009 endte gjennomsnittlig tømmerpris på 303 kr/m3, en nedgang på 58 kr/m3 i forhold til 2008. Førstehåndsverdien på tømmeromsetningen i 2009 var på 2,1 milliarder kroner, en reduksjon på 31 % fra året før.

I løpet av siste tiårsperiode var det tilsvarende lave priser i perioden 2002 til 2004. Ser man på prisutviklingen i løpet 2009 har prisene hatt en positiv utvikling siste halvåret. Sagtømmer som i hovedsak går til trelast og byggenæringen, bidro til denne utviklingen. Prisen på massevirke sank helt frem til oktober, men har vist en liten økning i slutten av året. Massevirke går i hovedsak til papirindustrien.

 

- Aktivitetstallene for 2009 viser at finanskrisen har påvirket skogbruket, sier seksjonssjef Per Guldbrand Solli i SLF. Når etterspørselen etter trelast falt kraftig, reagerte sagbrukene med å sette ned tømmerprisene. Ettersom pris er et av de viktigste insitamentene for skogeierne til å hogge, resulterte dette igjen til lavere avvirkning. - Dette viser at det norske tømmermarkedet og skogeierne tilpasser seg konjunkturene både nasjonalt og internasjonalt, noe som også er nødvendig, kommenterer Solli.

Les mer på statistikksiden til SLF

Fakta om skogfondsregnskapet
Tallene er hentet fra skogfondsregnskapet som forvaltes av SLF. Alle skogeiere skal avsette en del av tømmerinntekten til et skogfond, som kan tas ut delvis skattefritt og brukes til investeringer på egen eiendom, for eksempel til planting av ny skog etter hogst. I forbindelse med denne avsettingen blir alt tømmersalg registrert i en sentral virkesdatabase, med volum og bruttoverdi fordelt på de ulike tømmersortimenter. Dette gir grunnlag for å lage statistikk og utviklingstrender.

Les mer om skogfond her

Kontakt for mer informasjon:
Per Guldbrand Solli; seksjonssjef i Seksjon skog og kulturlandskap
Telefon direkte: 24 13 12 32
Mobil: 909 12 713

* Avvirkningsnivået i 2005 er spesielt høyt, mens det er tilsvarende lavt i 2006. Dette skyldes at unormalt mye tømmer ble solgt på rot mot slutten av 2005. Rotsalgskvantumet ble da registrert i 2005 mens avvirkningen skjedde utover i 2006. Dette hadde sammenheng med nye skatteregler i skogbruket fra og med 2006.