Statistisk sentralbyrå SSB

Rentestatistikk for banker og andre finansforetak, 4. kvartal 2009

Pressemelding   •   feb 24, 2010 10:06 CET

Høy men avtagende utlånsmargin

For første gang siden 3. kvartal 2008 økte bankenes gjennomsnittlige
utlånsrente i 4. kvartal 2009, mens utlånsrentene falt i de statlige
låneinstituttene og kredittforetakene. Bankenes utlånsmargin falt til 2,04
prosent, men er likevel høyere enn den var før finanskrisen startet.

[Figur: Bankenes rentemargin overfor ulike sektorer. 4. kvartal 2003- 4.
kvartal 2009]

Bankenes gjennomsnittlige utlånsrente økte fra 4,19 prosent ved utgangen av
3. kvartal til 4,28 prosent ved utgangen av 4. kvartal 2009. I den samme
perioden økte pengemarkedsrenten fra 1,98 prosent til 2,24 prosent.
Utlånsmarginen falt dermed fra 2,21 prosent til 2,04 prosent. Bankenes
gjennomsnittlige innskuddsrente økte mer enn den gjennomsnittlige
utlånsrenten, slik at rentemarginen falt med 0,09 prosentpoeng til 2,4
prosent ved utgangen av året.

Høy men avtagende rentemargin på utlån til ikke-finansielle foretak

Fra 4. kvartal 2004 til 3. kvartal 2008 var bankenes rentemargin høyere på
utlån til husholdninger enn på utlån til ikke-finansielle foretak. Dette
forandret seg etter 3. kvartal 2008, da rentemarginen på utlån til
ikke-finansielle foretak steg raskt og passerte rentemarginen på utlån til
husholdningene. Denne utviklingen kan indikere at bankenes
risikopremiepåslag på utlån til ikke-finansielle foretak fortsatt er høyere
enn før finanskrisen.

[Figur: Bankenes utlånsrente, innskuddsrente og rentemargin. Total. 4.
kvartal 2003- 4. kvartal 2009]

[Figur: Utlånsmarginen i banker og kredittforetak. 3. kvartal 2006- 4.
kvartal 2009]

Bankenes utlånsmargin fortsatt høy

Mot slutten av 3. kvartal 2008 førte usikkerheten i internasjonale
finansmarkeder til at pengemarkedsrenten økte kraftig. Siden bankene ikke
har anledning til å umiddelbart øke renten på utlån til eksisterende
lånekunder, førte dette til at utlånsmarginen falt til et historisk lavt
nivå på -0,22 prosent. I 4. kvartal 2008 falt imidlertid pengemarkedsrenten
blant annet som følge av pengepolitiske tiltak. I samme periode holdt
bankenes gjennomsnittlige utlånsrente seg relativt stabil, og til sammen
førte dette til at utlånsmarginen økte til et historisk høyt nivå på 3,18
prosent. I perioden 3. kvartal 2008-3. kvartal 2009 falt Norges Banks
foliorente fra 5,75 prosent til 1,25 prosent. Bankenes gjennomsnittlige
utlånsrente falt gjennom hele denne perioden, men tallene indikerer at
utlånsmarginen fortsatt er høyere nå enn før finanskrisen.

[Figur: Utlånsrenter fra ulike finansinstitusjoner. 1954-2009]

Porteføljeflyttinger påvirker marginene

Overføringer av utlån fra banker til kredittforetak, blant annet som følge
av myndighetenes tiltak mot finanskrisen, har bidratt til å heve det
gjennomsnittlige rentenivået i bankene, og dermed også marginene. Årsaken
til dette er at det i hovedsak er utlån med høy grad av sikkerhet, og
dermed lavere rente, som overføres fra banker til kredittforetak.
Kredittforetakenes andel av finansinstitusjonenes totale utlån har økt fra
18,2 prosent i 3. kvartal 2008 til 27,3 prosent i 4. kvartal 2009.

Historisk lave utlånsrenter

Den gjennomsnittlige utlånsrenten i kredittforetak og statlige
låneinstitutter falt til historisk lave nivåer, og den gjennomsnittlige
utlånsrenten i finansinstitusjoner i alt økte kun med 0,01 prosentpoeng til
3,89 prosent ved utgangen av 4. kvartal 2009. I kredittforetak,
livsforsikringsselskaper og statlige låneinstitutter har det aldri vært
registrert lavere utlånsrente ved utgangen av et år, mens vi må tilbake til
utgangen av 2005 for å finne en lavere gjennomsnittlig utlånsrente i
bankene.

[Tabell: Finansforetakenes renter, 4. kvartal 2009]

Begreper og annen viktig bakgrunnsinformasjon

Rentemarginen: Differansen mellom bankenes gjennomsnittlige utlåns- og
innskuddsrente.

Utlånsmarginen: Forskjellen mellom bankenes utlånsrente og NIBOR-renten.

Innskuddsmarginen: Forskjellen mellom NIBOR-renten og bankenes
innskuddsrente.

Finansinstitusjoner i alt: Inkluderer banker, kredittforetak,
livsforsikringsselskaper og statlige låneinstitutter. (Inkluderer ikke
Statens pensjonskasse).

Rentefastsettelsen i statlige låneinstitutter

Den flytende renten i de statlige låneinstituttene fastsettes på
grunnlag av renter på statskasseveksler tre måneder før renten gjøres
gjeldende. Renten på utlån fra Statens pensjonskasse følger normrenten som
også fastsettes med utgangspunkt i rentene på statskasseveksler med en
observasjonsperiode på to måneder.


http://www.ssb.no/orbofrent/