Forum for offentlige anskaffelser

Riktig å avvise når tilbyderen ikke gav god nok kvalifikasjonsinfo

Pressemelding   •   mai 16, 2014 20:54 CEST

Kravet var to spesifiserte referanseprosjekter, men tilbyderen kom bare opp med ett av 14. I tillegg skrev han at så lenge det motsatte ikke var opplyst, kunne oppdragsgiveren legge til grunn at alle referanseprosjektene svarte til kravet. Det holder ikke, konstaterte KOFA, og slo fast at det dermed var riktig å avvise denne tilbyderen. Det er tilbyders ansvar å sikre at tilbudene inneholder tilstrekkelig informasjon. 
Klageren i KOFA-sak 2012/168 hevdet at han var avvist uten at det var grunn til det. Avvisningen er uriktig, basert på feil faktum og urimelig, konstaterte han. Det hele gjaldt en åpne anbudskonkurranse som Akershus Fylkeskommune Eiendom FKF kunngjorde i februar 2012 om anskaffelse av oppgradering av ventilasjonsanlegg og el-tekniske anlegg og installasjon av fjernvarme ved Lørenskog videregående skole. 

I sitt tilsvar til klagenemnda viste fylkeskommunen til flere faktiske grunnlag for å avvise klageren. Nemnda valgte imidlertid først å drøfte avvisning på grunn av påstått manglende oppfyllelse av kravene til referanseprosjektene – et grunnlag som først dukket opp i tilsvaret til KOFA.Manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravene er en obligatorisk avvisningsgrunn, konstaterte Klagenemnda.

Kvalifikasjonskravet

Kvalifikasjonsgrunnlaget oppstilte et krav om at entreprenøren de fem siste årene måtte ha "gjennomført minst to entrepriser" tilsvarende den foreliggende anskaffelsen, hvor kontraktssummen skulle være "ca 25. mill. kr. eks. mva.". Disse entreprisene skulle være "gjennomført med deler av lokalene i drift i byggeperioden". Ut fra ordlyden og 
konteksten, må kvalifikasjonskravet, ifølge nemnda, forstås som at tilbyderne måtte ha gjennomført to eller flere lignende arbeider, større enn 25 mill. kr. eks. mva., mens byggherrens lokaler var i bruk. 

Klageren hadde i sitt tilbud vedlagt referanseliste og noen attester fra tidligere oppdragsgivere. Av listen fremgikk 14 pågående og tidligere utførte prosjekter. Kontraktssummene var ifølge listen oppgitt inkl. mva. Ni av prosjektene hadde en kontraktssum som oversteg 25 mill. kr. Det var ikke for noen av disse opplyst at lokalene var i drift i byggeperioden. 

Slik opplysning var bare angitt i attesten for et ventilasjonsprosjekt ved en skole, som opplyste om at prosjektet gjaldt "rehabilitering av skole i drift". Men for dette prosjektet var "kontraktssum totalt til kr. 20 275 059,- inkl. mva". – Klager dokumenterte derfor ikke to eller flere tidligere prosjekter over 25 mill. kr., hvor bygget var i drift mens arbeidene ble utført, fastslo KOFA, og fortsatte:

Tilbydernes risiko

- Klager har anført at så lenge det motsatte ikke var opplyst, kunne innklagede legge til grunn at alle referanseprosjektene gjaldt arbeid på bygg som samtidig var i drift. Det er 

imidlertid tilbyderne som har risikoen for at tilbudene inneholder tilstrekkelig informasjon. Så lenge kun ett prosjekt opplyste om at lokalene var i drift, er den mest naturlige forståelsen etter nemndas vurdering at kun dette prosjektet, og ikke alle, gjaldt bygninger som samtidig var i bruk. 


Les mer... http://foa.no/blog/files/9398697d7c58abbc6abc052bad00819b-520.html#.U3Zefl7Cnlo