NBBL

Roser Arbeiderpartiets boligutvalg

Pressemelding   •   mar 27, 2012 09:22 CEST

Egen boligminister, bedre statlig samordning, forrang for boligbygging, flere utleieboliger. Dette er noen av forslagene fra Arbeiderpartiets boligutvalg som la fram sin rapport i dag. – Musikk i våre ører, sier administrerende direktør Thor Eek i NBBL, som forventer at boligutvalgets innstilling blir fulgt opp av regjeringen.

Arbeiderpartiets boligutvalg har vært ledet av Håkon Haugli. Utvalgets rapport tar til orde for en rekke boligpolitiske tiltak som skal øke boligforsyningen og gjøre det enklere å etablere seg i egen bolig. Tiltakene er først og fremst rettet mot at folk flest skal få dekket sitt boligbehov gjennom en stabil og høy boligbygging som på sikt også vil dempe boligprisveksten i pressområdene.

NBBL var en av mange aktører som ga sine innspill til utvalget i januar.  Tre hovedspørsmål ønsket utvalget svar på: hvordan få økt boligbygging, hvordan begrense prisveksten, og hvordan bedre vanlige folks mulighet for å etablere seg på boligmarkedet.

Adm. direktør i NBBL, Thor Eek, mener Aps boligutvalg har kommet med svært mange gode forslag.

- Vi har fått gjennomslag for mange av de innspillene vi kom med. Det som gjenstår er at Ap og regjeringen følger opp. Mange av tiltakene bør kunne gjennomføres raskt, sier han.

Bedre statlig samordning
Det viktigste tiltaket ved siden av en egen boligminister, er utvalgets forslag om å gå gjennom plan- og bygningsloven for å få en bedre samordning både innenfor boligpolitikken og mot transport- og arealpolitikken. I dag kan en rekke statlige instanser fremme innsigelser til de planer som kommunene legger for boligbyggingen. Dette fører til at boligbyggingen lett kan stoppe opp. Utvalget mener behovet for økt boligbygging må veie tyngst når alle hensynene skal veies opp.

- NBBL hilser velkommen at økt boligbygging i seg selv skal vektes tyngre i konkurranse med andre hensyn som jord- og kulturminnevern. Det blir viktig at staten greier å avklare hvilke hensyn som skal ha forrang, og dernest hvilken betydning dette skal ha i forhold til behovet for økt boligbygging, sier Eek.

Flere utleieboliger
For å få stabilisert boligprisene mener NBBL-sjefen at det bør bygges flere leieboliger. Et større leiemarked vil åpenbart lette presset på leieprisene og deretter boligprisene. 

- At boligutvalget går inn for økt bygging av studentboliger er et skritt i riktig retning. NBBL har over lang tid jobbet for at også boligbyggelag kan få tilskudd fra Husbanken til å bygge utleieboliger for sine medlemmer i samarbeid med kommunene. NBBL er glad for at Arbeiderpartiets boligutvalg vil sørge for at det legges til rette for bygging av flere utleieboliger og ungdomsboliger av boligbyggelag og andre, sier Eek.

Kommunalminister Liv Signe Navarsete var for få dager siden ute og lovet at det kommer to stortingsmeldinger på dette fagområdet i år. Den første omhandler bygningspolitikken og er ventet om få uker, mens stortingsmeldingen om boligpolitikk kommer til høsten. NBBL- sjefen mener innspillene som Aps boligutvalg i dag kom med bør gjenspeiles i disse meldingene.

Samstemte politikere
Ifølge Eek er det bred politisk enighet om mange av tiltakene som nå er presentert.

- Høyres boligpolitiske talsmann Michael Tetzschner med flere fremmet for få uker siden et representantforslag på Stortinget hvor mange av forslagene ligger tett opp til forslagene fra Aps boligutvalg. Jeg ser fram til at det kan bli et boligpolitisk verksted rundt de forslagene som er kommet, og at vi kan få håndfast politikk ut av dette, sier Eek.

Han håper innstillingen fra Arbeiderpartiets boligutvalg vil skape grobunn for en mer helhetlig boligpolitikk, der boligbygging ikke lenger må vike for mange gode – men i sum krevende sektorinteresser.

Kontaktperson(er):

Kommunikasjonskonsulent - Ingebjørg Sørenes Telefon: 22403890 Mobil: 92231861

E-post:is@nbbl.no

Administrerende direktør - Thor Eek Telefon:22403850 Mobil:905 36 881 E-post:te@nbbl.no