Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Samarbeid skaper fornying

Pressemelding   •   feb 08, 2011 09:19 CET

Et utvidet samarbeid mellom statlige etater og næringslivet i fylkene Vestfold, Buskerud og Oppland har gitt gode resultater. Etatene kan tilby bedre service og næringslivet har fått mer kunnskap. Dette går fram av en evaluering Nivi Analyse har foretatt på oppdrag fra Fornyings-, administrasjon og kirkedepartementet.

-I staten er det mange hensyn som skal ivaretas og det er ikke alltid like lett for den enkelte næringsdrivende å få oversikt over etater, lover og regler, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud, og berømmer fylkesmennene i de tre fylkene for engasjementet. -Disse samarbeidsprosjektene har bidratt til at staten forstår næringslivets rammevilkår bedre, mens  næringslivet har fått bedre innsikt i bakgrunnen for myndighetenes regler og krav. Dette gir gevinster for alle parter mener statsråden.

Samarbeidsprosjektet Stat-næringsliv startet opp i Vestfold i 2000 etter initiativ fra daværende Fylkesmann  Mona Røkke. Målet med prosjektet var at statlige etater skal yte raske, nære og åpne tjenester, og slik sett utgjøre et konkurransefortrinn for næringslivet i kommunene.
Etter de vellykkede resultatene i Vestfold ble det etablert lignende prosjekter i Buskerud og Oppland.

Samarbeidet i de tre fylkene har bred deltakelse. Etater som Nav, Politiet, Arbeidstilsynet, Skatteetaten, høyskolene, Innovasjon Norge og Fylkesmannen har deltatt fra statens side, mens NHO, LO og en rekke bedrifter og bransjer har deltatt fra næringslivet.

Samarbeidet kan ha ulike former. Det kan dreie seg om statlig deltagelse på næringslivets arenaer som for eksempel konferanser i regi av næringsforeninger, eller det kan avholdes egne dialogkonferanser med egnede temaer.  For eksempel inviterte lensmannen i Nedre Eiker deler av næringslivet, kommunen og idrettsforeninger til dialogmøte i fjor, og Skatteetaten inviterte næringslivet til å diskutere hvordan kommunikasjonen mellom etaten og næringslivet kunne bli bedret.

Evaluering av samarbeidet mellom regional stat og næringsliv i Vestfold, Buskerud og Oppland (PDF)