NHO

Samferdselsbudsjettet 2011 svikter på investeringer:

Pressemelding   •   okt 06, 2010 10:28 CEST

Forslaget til samferdselsbudsjett innebærer at etterslepet på vei og jernbane i forhold til regjeringens egen Nasjonal transportplan øker. Spesielt alvorlig er situasjon for investeringene, som ligger hele 3,1 milliarder bak planen. Dette vil forsinke en rekke viktige vei- og jernbaneprosjekter for næringslivet, sier NHOs administrerende direktør John G. Bernander.

Budsjettet representerer ikke den opptrappingsplanen regjeringen selv har lovet for å løse samferdselsutfordringene for næringslivet og befolkningen. Samlet ligger regjeringen nå 2,3 milliarder kroner etter transportplanen på vei og jernbane.

NHO er skuffet over at regjeringen i denne situasjonen ikke tar i bruk prosjektfinansiering og alternative finansieringsformer, på tross av en bred og tverrpolitisk enighet om dette på Stortinget. Dagens modell for gjennomføring gir lite effektiv ressursbruk. Plankapasiteten er for lav og planprosessen tar for lang tid. Prosjektfinansiering som flerårlig budsjettering og OPS ville gitt mer samferdsel for pengene, raskere realisering av prosjektene og klare tids- og kostnadsbesparelser både for næringslivet og samfunnet for øvrig, sier Bernander.

Det er imidlertid bra at regjeringen øker bevilgningene til vedlikehold med 1,5 milliarder kroner i statsbudsjettet. Med dette overoppfylles rammen til dette formålet i NTP med om lag 900 mill. kr.

Positiv kollektivsatsing
Statsbudsjettet representerer også en positiv satsing på kollektivtransport i norske byområder gjennom økning av nivået på belønningsordningen for bedre kollektivtransport på om lag 100 mill. kr. Regjeringen har med dette vært lydhør overfor næringslivet og gjort grep som vil være et bidrag til miljøforbedringer og fremkommeligheten også for næringslivets transport.

Utbytte fra Avinor
NHO støtter ikke forslaget om økt utbytte fra Avinor på hele 315 mill. kr. Dette vil redusere mulighetene for nødvendige og lønnsomme investeringer i lufthavnene, sier John G. Bernander.

For ytterligere informasjon:
Informasjonssjef Øyvind Lind Petersen
Telefon: 9524 1338
E-post: oyvind.petersen@nho.no