KLP

Samfunnsansvar blir et krav for børsnoterte selskaper

Pressemelding   •   okt 27, 2010 12:44 CEST

I forrige uke ble en milepæl nådd for institusjonelle investorer som kjemper for selskapers samfunnsansvar og ansvarlige investeringer i Norge. Den reviderte utgaven av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse forankrer et tydelig styreansvar for samfunnsansvar.

Anbefalingen lyder nå ”Styret bør klargjøre selskapets verdigrunnlag og i samsvar med dette utforme retningslinjer for etikk og samfunnsansvar”. Som et resultat av at samfunnsansvar inkluderes som en del av styrets oppgaver og ansvar, er samfunnsansvar også integrert i anbefalingens kapittel om Risikostyring og intern kontroll. 

- Dette er en viktig og riktig utvikling for oss som aktivt arbeider for å fremme samfunnsansvar, samt spesielt det å få dette inn i anbefalingen. KLP har engasjert seg for å få dette til og vi vil anerkjenne utvalget for denne utvikling og beslutning, sier Jeanett Bergan leder for ansvarlige investeringer i KLP

Om den Norske anbefaling

Anbefalingen bygger på aksje-, regnskaps-, børs- og verdipapirlovgivningen samt børsregler og inneholder anbefalinger og veiledninger som dels utdyper og dels går lengre enn lovgivningen.

Etterlevelse av anbefalingen skal skje på bakgrunn av et ”følg eller forklar”- prinsipp. Dette innebærer at selskapene må redegjøre for hvordan de har innrettet seg i forhold til anbefalingens enkelte punkter, og eventuelt forklare hvorfor og hvordan selskapet har innrettet seg på en annen måte.

Anbefalingen henvender seg i første rekke til selskapenes styrer. Styret skal i årsrapporten gi en samlet redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse. Anbefalingen retter seg i første rekke mot selskaper med aksjer notert på regulerte markeder i Norge og er en del av børsregelverket.

- Da rapportering i tråd med anbefalingen er en del av de krav Oslo Børs stiller for å liste selskaper, vil det bli interessant å se hvordan dette vil påvirke det norske markedet. Fra Bærekraftig verdiskaping har vi erfart at 50 prosent av de norske børsnoterte selskaper ikke ville svare på investorene forespørsel om retningslinjer for samfunnsansvar. Jeg håper at dette kravet vil skape økt bevissthet om verdiskapende samfunnsansvar i Norge, sier Bergan.

For mer informasjon se http://www.nues.no/

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 263,9 milliarder kroner.