Forum for offentlige anskaffelser

Seks «knagger» til bruk ved valg av anskaffelsesform

Pressemelding   •   mai 24, 2014 00:31 CEST

Når du skal velge anskaffelsesform er det flere forhold å ta i betraktning. Nedenfor gir vi deg seks «knagger» til bruk ved vurderingene. Ressursbruk er en av disse, og til den vurderingen hører også å ta hensyn til kostnadene som leverandørene har ved utarbeidelse av tilbud, og de ulemper det har for leverandørene å være bundet av tilbudet i den tid det tar å gjennomføre anskaffelsesprosessen. 
I denne spalten tar vi for oss ulike problemstillinger knyttet til gjennomføring av offentlige anskaffelser. Tidligere Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets (FADs) veiledning ligger til grunn. Den er nå publisert i ny, oppdatert form (desember 2013). En stor del av oppdateringen består i at det er innarbeidet ny praksis for EU-domstolen og Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Vi tar denne gangen for oss spørsmålet om hvilken konkurranseform som en oppdragsgiver bør velge.
Hvilken konkurranseform gir innkjøpsfaglig sett en mest mulig effektiv anskaffelse i det konkrete tilfellet?
Når oppdragsgiver først har valgt en konkurranseform, og kunngjort denne, er oppdragsgiveren bundet av dette. Dersom oppdragsgiverenønsker å endre konkurranseformen, og det ikke unntaksvis er hjemmel for dette, må konkurransen avlyses før en igangsetter en ny.
Det er flere forhold som kan ha betydning ved valg av konkurranseform. Nedenfor følger noen momenter som en oppdragsgiver bør vurdere. 
Hva gjelder anskaffelsen?
Hvilken konkurranseform som bør velges, vil ofte avhenge av anskaffelsens art. Valget avhenger for eksempel av hvorvidt anskaffelsen er en enkel standardvare, eller en kompleks ytelse eller oppgave. Visse konkurranseformer er spesielt egnet for komplekse kontrakter. Dette gjelder for eksempel konkurransepreget dialog, plan- og designkonkurranser, og i noen tilfelle konkurranse med forhandling. Derimot er åpen anbudskonkurranse egnet for kontrakter der tilbudene er enkle å sammenlikne. Ved blant annet standardiserte og gjentatte innkjøp kan det være hensiktsmessig å benytte dynamisk innkjøpsordning, elektroniske auksjoner eller rammeavtaler.
Hvordan er det aktuelle markedet?
Markedsforholdene i en bestemt bransje har også betydning for valg av konkurranseform. Hvis det er mange aktører i et bestemt marked, kan dette i noen tilfeller tale for å velge begrenset anbudskonkurranse, slik at oppdragsgiveren kan begrense antall leverandører som skal levere tilbud. Dersom det er få leverandører i det aktuelle markedet, kan derimot åpen anbudskonkurranse sikre en bredest og mest mulig effektiv konkurranse.
Innkjøperen må imidlertid alltid ta hensyn til arten av anskaffelsen. Hvis det dreier seg om en enkel kontrakt, der tilbudene lett kan sammenliknes med hverandre, kan det, uavhengig av antall aktører på markedet, være en fordel med åpen anbudskonkurranse.
Hvor ressurskrevende blir konkurranseformen?
Ressurssituasjonen har stor betydning ved valget av konkurranseform. Dette er særlig relevant å vurdere ved valg mellom åpen eller begrenset anbudskonkurranse. Ved åpen anbudskonkurranse kan alle interesserte leverandører levere tilbud, mens man ved begrenset anbudskonkurranse har mulighet til å avgrense hvor mange leverandører som skal være med i konkurransen. Dette vil begrense oppdragsgiverens bruk av ressurser ved for eksempel utsendelse av konkurransegrunnlag og evalueringen av tilbudene.
Les mer... http://foa.no/blog/files/d4ba9ebf6c03bce697f8a716d0d0a3b8-521.html#.U3_MARbCnlo