Statistisk sentralbyrå SSB

Skogeiernes inntekt, 2008 Økte inntekter fra skogbruk

Pressemelding   •   feb 17, 2010 13:08 CET

Til sammen 25 200 personlige skogeiere hadde positiv næringsinntekt fra skogbruket i 2008. I gjennomsnitt var den 36 000 kroner, en økning på 6 prosent fra året før.

[Figur: Fordeling av gjennomsnittlig bruttoinntekt, etter type inntekt. 2008. Prosent]

[Figur: Gjennomsnittlig næringsinntekt skogbruk for personlige skogeiere med positiv skoginntekt, etter størrelse på produktivt skogareal. 2008. Kroner]

De aller fleste skogeiendommer i Norge er eid av enkeltpersoner. I alt er det registrert 112 000 personlige skogeiere med minst 25 dekar produktivt skogareal. I 2008 hadde de en samlet næringsinntekt fra skogbruket på 903 millioner kroner, mens tilsvarende tall i 2007 var 859 millioner kroner. I tillegg var næringsinntekt fra skogbruk på til sammen 98 millioner ført på skogeiernes ektefeller, samboere og partnere i 2008, mot 99 millioner i 2007.

Størrelsen betyr mye
Næringsinntekta fra skogbruket varierer med størrelsen på skogarealet. Skogeierne med positiv næringsinntekt fra skogbruket og mellom 5 000 og 20 000 dekar produktivt skogareal hadde i gjennomsnitt en næringsinntekt fra skogbruket på 193 000 kroner, mens gjennomsnittet for skogeierne med mer enn 20 000 dekar var på 551 000 kroner.

Skogbruksinntekta utgjorde 7 prosent av bruttoinntekta
Den gjennomsnittlige bruttoinntekta til skogeiere med overskudd i skogbruket i 2008 var på 483 000 kroner, en økning på 30 000 kroner fra året før. Næringsinntekt fra skogbruket utgjorde 7 prosent av bruttoinntekta, andre næringsinntekter 32 prosent og lønnsinntekter 41prosent. Resten var pensjon og andre inntekter. Gjennomsnittlig gjeld for denne gruppen skogeiere var 1 138 000 kroner og gjennomsnittlig bruttoformue 2 321 000 kroner.

Størst andel med næringsinntekt fra skogbruk i Nord-Trøndelag
Med en andel på 43 prosent var det i Nord-Trøndelag en fant den største andelen skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbruk i 2008. I de tre nordligste fylkene var denne andelen helt marginal. Den gjennomsnittlige næringsinntekta fra skogbruket var høyest i Hedmark, med 62 000 kroner for dem med positiv næringsinntekt fra skogbruk.

[Figur: Gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruket for skogeiere med positiv næringsinntekt, etter fylke. 2008. Kroner]

Skogeierne i Nord-Trøndelag bor der de eier skog
I Nord-Trøndelag ligger i gjennomsnitt 93 prosent av skogarealet i kommunen der skogeierne bor, mens skogeierne i Akershus har halvparten av skogarealet i en annen kommune enn hjemkommunen. Skogeiere som er bosatt i Oslo, har så å si all skogen sin i andre kommuner.

Større inntekt fra jordbruk enn skogbruk

Omtrent hver tredje skogeiendom blir drevet i kombinasjon med jordbruk. I 2008 hadde skogeierne med positiv næringsinntekt fra skogbruket en gjennomsnittlig næringsinntekt fra jordbruket på 99 000 kroner.


Personlige skogeiere

Når skogen eies av enkeltpersoner, kaller en skogeieren personlig. De fleste av landets skogeiere er personlige eiere. Noen skogeiendommer har flere personlige skogeiere. I de tilfellene er en av eierne referanseperson i denne statistikken. Inntekter fra resten av eierne i sameiet inngår ikke
i statistikken.

Upersonlige skogeiere

I denne kategorien finner vi staten og Opplysningsvesenets fond, kommuner, allmenninger, aksjeselskap, stiftelser med flere.

Gjennomsnittsinntekt i skogbruket

For å jevne ut inntektstopper er det gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruket for de fem siste årene som er skattepliktig næringsinntekt fra skogbruket. I forbindelse med eiendomsoverdragelse kan næringsinntekt fra skogbruk direktelignes i inntil åtte år.

Datagrunnlag

Inntektsstatistikken bygger på opplysninger fra de personlige skogeiernes selvangivelse og likning.


http://www.ssb.no/skoginnt/