Statens landbruksforvaltning, SLF

SLF stoppet omdisponering av ca 4,5 kvadratkilometer matjord

Pressemelding   •   jan 21, 2010 16:26 CET

Fra mars 2006 og ut 2009 hadde SLF innsigelsesmyndighet i kommunale arealplansaker der Fylkeslandbruksstyret gikk mot Fylkesmannens innstilling. I denne perioden bidro innsigelsene fra SLF til å hindre nedbygging av verdifulle landbruksarealer tilsvarende ca 730 fotballbaner. Ordningen med fylkeslandbruksstyrer opphørte fra 1. januar 2010.

63 innsigelsessaker har vært behandlet, fordelt på 14 fylker. Det ble fremmet innsigelse i 46 av sakene. Innsigelse er brukt for å ivareta jordvernet. Samlet omfatter disse innsigelsene ca. 5 200 dekar verdifulle landbruksarealer. Av dette er ca. 4 500 dekar dyrka jord av god kvalitet, hvorav mesteparten er egnet for kornproduksjon.

Innsigelse et virkemiddel for å ivareta jordvern på lokalt og regionalt nivå
Fylkesmannen kan ved å fremme innsigelse hindre kommunene i å vedta sine arealplaner. Dette skjer vanligvis dersom Fylkesmannen mener kommunen ikke tar nok hensyn til nasjonal arealpolitikk som for eksempel jordvern. Fram til siste årsskifte var det fylkeslandbruksstyret som hadde innsigelsesmyndighet etter innstilling fra fylkesmannen. Dersom styret ikke fulgte opp fylkesmannens forslag gikk saken til SLF som kunne fremme innsigelse.

Fra 1. januar 2010 opphørte ordningen med fylkeslandbruksstyrer, og fra samme tidspunkt opphørte også ordningen med SLFs innsigelsesmyndighet. Myndigheten til å fremme innsigelse knyttet til jord- og skogbruk (herunder jordvern) i saker etter plan- og bygningsloven, er overført til fylkesmennene fra 1. januar.

Omdisponering må begrenses - kommuneplanarbeidet skal forplikte
Departementet understreker i sitt brev til fylkesmennene (15. oktober 2009) at det er fastsatt et nasjonalt mål om å halvere den årlige omdisponeringen av de mest verdifulle jordressursene innen 2010. For å nå dette målet må jordvernhensyn trekkes inn i kommuneplanarbeidet, og de løsningene som en kommer fram til i kommuneplanen må få en forpliktende oppfølging i reguleringsplaner og enkeltsaker. Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord må begrenses. Fylkesmannen må se til at kommunale planer ikke er i strid med nasjonale mål og interesser.

Les mer i Landbruks- og matdepartementets brev 15. oktober 2009 til Fylkesmennene

Les mer om innsigelsessakene SLF har behandlet

Mer om jordvern

Mer om omdisponering av dyrka og dyrkbar jord

LMDs jordvernside