Lotteri- og stiftelsestilsynet

Små stiftelser kan spare millioner på å slippe tilsyn

Pressemelding   •   nov 28, 2011 10:55 CET

Små alminnelige norske stiftelser kan få en enklere framtid. Stiftelsestilsynet foreslår nå lovendringer som vil kunne frita mange mindre stiftelser fra offentlig tilsyn. Som en konsekvens av dette vil de også bli fritatt fra krav om regnskaps- og revisorplikt.

Utgifter til regnskap og revisor er tyngende for en del av de minste alminnelige stiftelsene. Overslag Stiftelsestilsynet har gjort, viser at aktuelle stiftelser vil spare mellom 15 og 20 millioner kroner i året. Dette er penger som vil komme formålene i stiftelsene til gode.

Trenger ikke tilsyn
Stiftelsestilsynts erfaringer viser at det ikke er behov for å føre tilsyn med det store flertallet av de minste stiftelsene. På den bakgrunnen mener tilsynet at det heller ikke er nødvendig for disse stiftelsene å være omfattet av den strenge regnskaps- og revisorplikten som gjelder i dag.

- Ordningen vil omfatte ca 2500 stiftelser som kan få en vesentlig enklere og mindre byråkratisk hverdag, sier direktør Atle Hamar i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

To typer alminnelige stiftelser
Stiftelsestilsynet foreslår at stiftelsesloven blir endret slik at det i framtiden blir to typer alminnelige stiftelser. Den ene forslås klassifisert som alminnelige stiftelser med offentlig tilsyn (AMO) som i dag. Den andre blir foreslått klassifisert som alminnelige stiftelser unntatt offentlig tilsyn (AUO).

Foruten endringene som foreslås i stiftelsesloven, vil forslaget fra Stiftelsestilsynet også kreve endringer i regnskapsloven og revisorloven.

Grense på egenkapital
Stiftelser må søke om å bli klassifisert som stiftelse uten offentlig tilsyn dersom lovforslaget blir vedtatt.  Grensen for å kunne søke foreslås satt ved en bokført egenkapital på inntil 300 000 kroner. Stiftelsen kan heller ikke ha behov for offentlig tilsyn, og regelverket omkring dette må være enkelt og lett å praktisere.

- Ved mener de foreslåtte endringene vil motivere flere til å etablere små alminnelige stiftelser, ikke minst i distriktene, sier direktør Atle Hamar.

Mange er avviklet

Norge har i dag nærmere i underkant av 8000 stiftelser. Av disse er nærmere 900 næringsdrivende stiftelser, mens de resterende er alminnelige stiftelser. Mange av dagens stiftelser har en kapital som er såpass liten at kostnader til regnskap og revisjon gjør at de får problemer med å realisere formålene med stiftelsene. Av den grunn er det mange stiftelser som har søkt om å bli avviklet de siste årene.

Stiftelsestilsynet ble etablert i 2005, og har i dag 12 årsverk.