Novartis Onkologi

Statens Legemiddelverk konkluderer i metodevurdering; Cosentyx (sekukinumab) er et kostnadseffektivt alternativ til behandling av psoriasisartritt (PsA)1

Pressemelding   •   okt 03, 2016 10:28 CEST

Beslutningsforum har på bakgrunn av denne vurderingen besluttet at Cosentyx innføres som behandling ved psoriasisartritt.1, 2, 9

«Vi har ventet lenge på et effektivt legemiddel med en ny virkningsmekanisme som kan brukes hos pasienter med psoriasisartritt», sier professor Tore Kristian Kvien ved revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus.

Statens Legemiddelverk har i sin metodevurdering konkludert med at det nye biologiske legemiddelet Cosentyx (sekukinumab) er et kostnadseffektivt alternativ til behandling av psoriasisartritt (PsA).Legemiddelverket vurderer at sekukinumab kan inngå i LIS-anbud på like vilkår som andre biologiske legemidler ved PsA.1

Nytt behandlingsprinsipp

Sekukinumab er en selektivt hemmer av interleukin 17A (IL-17A) og representerer dermed en ny virkningsmekanisme til behandling av psoriasisartritt. IL-17A er et naturlig forekommende signalstoff som er involvert i vanlige betennelses- og immunresponser og spiller en nøkkelrolle i patogenesen for plakkpsoriasis, psoriasisartritt og ankyloserende spondylitt.2

I Norge er om lag 5400 pasienter hvert år aktuelle for behandling med et av de biologiske legemidlene for psoriasisartritt1. Det er vist en statistisk signifikant og klinisk relevant effekt av sekukinumab på tegn og symptomer ved PsA, også hos pasienter som tidligere har brukt TNFα-hemmer.3,4

Et kostnadseffektivt alternativ

Legemiddelverket vurderer at sekukinumab kan inngå i LIS-anbud på like vilkår som andre biologiske legemidler ved PsA.

Med LIS-priser (2016) er legemiddelkostnaden for sekukinumab i det nedre sjiktet for dosering 150 mg og i det midtre sjiktet for dosering 300 mg, når summen av legemiddelkostnadene for de to første behandlingsårene sammenlignes for de pasientadministrerte biologiske legemidlene.1

Cosentyx ble metodevurdert og godkjent for bruk til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis i november 20155 og ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom) i august 2016.6

Behandling for pasienter med moderat til alvorlig sykdom

En nasjonal faglig retningslinje stiller krav til sykdomsaktivitet, varighet av sykdommen og tidligere behandling før bruk av biologiske legemidler ved PsA. Behandling med sekukinumab vil derfor være avgrenset til pasienter med moderat til alvorlig sykdom1,7.

Har ventet lenge på et effektivt legemiddel med ny virkningsmekanisme

Professor Tore Kristian Kvien ved revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus understreker at de såkalte TNFα-hemmerne (biologiske legemidler som virker på cytokinet tumor nekrose faktor α) har vært i bruk for pasienter med psoriasisartritt i mer enn 10 år. Disse legemidlene har hatt god effekt hos mange pasienter. Imidlertid har publiserte resultater fra det norske NOR-DMARD registeret også vist at en stor andel pasienter med psoriasisartritt ikke har tilstrekkelig effekt av TNFα-hemmere og at de ved skifte fra en TNFα-hemmer til en annen ikke oppnår noen vesentlig bedring8. Derfor har man lenge ventet på et effektivt legemiddel med en ny virkningsmekanisme som kan brukes hos pasienter med psoriasisartritt.

Om psoriasisartritt (PsA)

Psoriasisartritt (PsA) er en autoimmun, inflammatorisk leddsykdom som forekommer hos pasienter med psoriasis. PsA er karakterisert ved smerter, hevelse og nedsatt bevegelighet i involverte ledd og senefester. Leddbetennelsen er ofte asymmetrisk i motsetning til ved revmatoid artritt.1

Grovt inndelt har ca. 70 % av pasientene en perifer sykdom med betennelser i de ytterste leddene i hender og føtter, mens ca. 30 % har hovedsymptomene fra rygg- og bekkenledd.1

PsA er like vanlig hos kvinner som hos menn. Vel 2% av befolkningen har psoriasis og ca. 5-10% av disse får PsA. Sykdommen starter oftest i alderen mellom 30 og 50 år.1

NO1609532658

Mediekontakt

Trine Andrup Kroepelien, medisinsk sjef, Novartis Norge AS
+47 92892065, trine.kroepelien@novartis.com

Referanser

1.SLV hurtig metodevurdering rapport 22.08.2016: https://nyemetoder.no/Documents/Rapporter/Sekukinumab%20(PsA)_m.vurdering.pdf

2. Cosentyx SPC (01.04.2016): http://www.ema.europa.eu/docs/no_NO/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003729/WC500183129.pdf

3. FUTURE 1: Mease PJ., McInnes IB., Kirkham B. et al. Sekukinumab inhibition of interleukin-17A in patients with psoriatic arthritis (FUTURE 1).N Engl J Med 2015;373:1329-

4. FUTURE 2: McInnes IB., Mease PJ., Kirkham B. et al. Sekukinumab, a human anti-interleukin-17A monoclonal antibody, in patients with psoriatic arthritis (FUTURE 2): a randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2015; 386: 1137-1146

5. Beslutningsforum godkjenning av Cosentyx ved psoriasis 16.11.2015: https://nyemetoder.no/Documents/Beslutninger/Beslutningsforum%2020151116%20-%20innkalling%20og%20saksdokumenter.pdf

6. Beslutningsforum godkjenning av Cosentyx ved ankyloserende spondylitt 22.08.2016: https://nyemetoder.no/Documents/Beslutninger/Beslutningsforum%20(220816)-%20protokoll%20foreløpig.pdf

7. Nasjonalfaglige retningslinjer (pr. 19.09.2016):https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-bruk-av-tnf-hemmere-og-andre-biologiske-betennelsesdempende-legemidler-innen-revmatologi-gastroenterologi-og-dermatologi

8.Fagerli KM., Lie E., van der Hejide D. et al. Switching between TNF inhibitors in psoriatic arthritis: data from the NOR-DMARD study.Ann Rheum Dis 2013;72:1840-1844

9. https://nyemetoder.no/nyheter/to-ja-og-fire-nei-fra-beslutningsforum

Om Novartis

Novartis er et sveitsisk selskap med hovedkontor i Basel. Vi utvikler nye medisiner og behandlingsmetoder som forlenger liv og øker livskvalitet. Novartis tilbyr en bred portefølje bestående av innovative medisiner, øyehelse og kostnadsbesparende generiske legemidler. Novartis er det eneste legemiddelselskapet som er verdensledende på alle disse områdene. 120 medarbeidere jobber i Novartis Norge som har kontorer i Nydalen i Oslo.

For mer informasjon, vennligst besøk www.novartis.no eller www.novartis.com.