Klima- og forurensningsdirektoratet

Stikkprøver viser at fiskeoppdrett har for dårlige miljørutiner

Pressemelding   •   okt 14, 2010 09:11 CEST

13.10.10 Anlegg for fiskeoppdrett har for dårlige rutiner for å hindre forurensning. Det viser forurensningsmyndighetens stikkprøver. Vi følger opp oppdrettsnæringen tettere i samarbeid med andre myndigheter og vil ha flere tilsyn.

Kontroll av fiskeoppdrett: Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Fylkesmannen kontrollerte før sommeren fiskeoppdrett i Rogaland, Nord- Trøndelag og Nordland. Vi valgte ut seks anlegg for matfisk og tre anlegg for settefisk som ligger i fjorder hvor miljøtilstanden er dårlig eller har usikker status, og der oppdrettsanlegget er en vesentlig utslippskilde. Illustrasjonsfoto: Miljøverndepartementet.

– Det har vært en sterk vekst i fiskeoppdrett de siste årene. Det øker faren for forurensning av fjordene rundt anleggene. Vi kontrollerer dem for å forsikre oss om at de ikke medfører en uakseptabel forurensning av fjordsystemene, sier avdelingsdirektør Ingunn Midttun Godal i Klima- og forurensningsdirektoratet.

For dårlig internkontroll

Internkontroll skal sikre at virksomheter planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med kravene i regelverket. Forurensningsmyndighetenes kontroll av de ni oppdrettsanleggene viser at de har får dårlig internkontroll.

Anleggene mangler konkrete miljømål i forhold til forurensning og hva fjordsystemet kan tåle. Deres risikovurderinger omfatter verken fare for utslipp eller miljøeffekter av forurensning og kjemikaliebruk.

– Oppdrettsanleggene vi har kontrollert har for overfladiske miljømål og risikovurderinger De vet for lite om miljøtilstanden der anleggene ligger. Miljømål og risikovurderinger er heller ikke godt nok forankret og etterspurt av ledelsen. Det medfører at de kontrollerte anleggene ikke er flinke nok til å forebygge forurensning, sier Ingunn Midttun Godal.

Koordinerte myndigheter

Fiskeoppdrett skal følge miljøkrav fastsatt i tillatelser etter forurensningsloven. Fylkesmannen kontrollerer at oppdrettsnæringen arbeider systematisk for å hindre forurensning av fjordene.
Fylkesmannen følger opp alle avvik. Som minimum med et nytt tilsyn for å sikre at feilene blir rettet opp.

– Vi arbeider for at de ulike myndighetene som regulerer oppdrettsnæringen, er godt koordinert og samkjørte. Dette for å sikre at kravene som stilles i forhold til miljø, fiskehelse og fiskevelferd ikke strider mot hverandre. Det gjelder blant annet kravene til bruk av sykdomsforebyggende stoffer, sier Ingunn Midttun Godal.

Klif har overfor Miljøverndepartementet tidligere foreslått å skjerpe miljøregelverket for oppdrettsnæringen.

Utslipp fra fiskeoppdrett

  • Fiskeoppdrett påvirker miljøforholdene i fjorder og kystfarvann. Utslippene kommer fra fôring og fiskens ekskrementer.
  • Utslippene per kilo produsert fisk har gått ned de siste årene. Produksjonen har imidlertid økt så mye at fiskeoppdrett nå er den største kilden til utslipp av næringssalter fra Lindesnes til grensa mot Russland.
  • I følge Fiskeridirektoratets register er det i drift rundt 140 settefiskanlegg og 600 matfiskanlegg over hele landet (per november 2009).

Spørsmål kan rettes til Klif:

  • seksjonssjef Bjørn Bjørnstad, seksjon for industri- og offshorekontroll
    telefon: 22 57 36 64, e-post: bjorn.bjornstad@klif.no
  • aksjonsleder Bent Bolstad, seksjon for industri- og offshorekontroll
    telefon: 22 57 36 51, e-post: bent.bolstad@klif.no