KLP

​Stø kurs i urolige finansmarkeder

Pressemelding   •   feb 19, 2016 09:00 CET

Til tross for urolige finansmarkeder og vedvarende lave renter leverer KLP et godt resultat for 2015.

Verdijustert og bokført avkastning i 2015 endte på henholdsvis 4,0 og 3,6 prosent. Det aller meste av avkastningsresultatet på 3,5 milliarder kroner blir avsatt til tilleggsavsetninger.

God avkastning i aksje- og eiendomsmarkedet bidro mest til resultatet for fjerde kvartal. Verdijustert avkastning i fjerde kvartal ble 2,0 prosent.

- Svake økonomiske vekstutsikter og vedvarende lave renter har gitt høyere risikopåslag på gjeldsinstrumenter, urolige aksjemarkeder og lavere råvarepriser. Med det som bakteppe er det nå viktig å ha tilstrekkelig soliditet til å stå imot ytterligere markedsvisninger. KLP har ytterligere styrket sine finansielle buffere for å være best mulig forberedt til å møte utfordrende kapitalmarkeder, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

KLP har frigjort premiereserver på 19,6 milliarder kroner. Dette skyldes endring i uførefinansiering, ny uføretariff og spesielle forhold i sykepleierordningen.

- Av disse midlene legges det opp til at 14,9 milliarder kroner benyttes til soliditetsfremmende tiltak i form av nedsettelse av grunnlagsrente og overføring til risikoutjevningsfond. Resterende 4,7 milliarder kroner tilbakeføres kundenes premiefond, sier Thornes.

Sterk tilflytting
KLP har hatt en betydelig tilflytting av nye kunder på offentlig tjenestepensjon de seneste årene. Total tilflytting i 2015, med virkning fra 01.01.2016 består av en kommune og 22 bedrifter og utgjør i underkant av 2 milliarder kroner. Totalt har 91 kommuner, én fylkeskommune og 375 bedrifter valgt selskapet som leverandør fra 2012 til i dag.

Konsernet hadde ved utgangen av fjerde kvartal en forvaltningskapital på 543 milliarder kroner. Forvaltningskapitalen knyttet til livsforsikring utgjør 457,5 milliarder kroner, en økning på 42,5 milliarder kroner det siste året. En stor del av veksten kan tilskrives flytting av nye kunder til KLP.

God soliditet
KLP har god soliditet. Ved utgangen av tredje kvartal hadde KLP en total soliditetskapital på 87,4 milliarder kroner som tilsvarer 23,6 prosent av forsikringsfond med rentegaranti. Under det nye Solvens II regimet har KLP en solvensmargindekning på 187 prosent uten bruk av overgangsregler. Med bruk av overgangsregler for tekniske avsetninger blir solvensmargindekningen 274 prosent.

KLP viser for øvrig til selskapets kvartalsrapport for fjerde kvartal på www.klp.no

Nøkkeltall etter 4Q-2015
Verdijustert kapitalavkastning 4,0 prosent
Bokført kapitalavkastning 3,6 prosent
Premieinntekter (uten tilflyttede reserver) 29,5 milliarder kroner
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (uten fraflyttede reserver) 15,1 milliarder kroner
Forvaltningskapital KLP Konsern 543 milliarder kroner

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Sverre Thornes, tlf 97 74 40 07
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning, tlf 90 52 43 12
Direktør Finans Oliver Siem, tlf 93 43 18 20
Fung. Kommunikasjonsdirektør Linda Nilsen Methi, tlf 90 50 98 38

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 543 milliarder kroner.