Klima- og forurensningsdirektoratet

Støtter miljøovervåkning i Kristiansandsfjorden

Pressemelding   •   nov 29, 2010 13:44 CET

I Kristiansandsfjorden er det ryddet opp i forurenset sjøbunn. Fylkesmannen i Vest-Agder får nå nærmere 450 000 kroner fra Klif for å overvåke miljøgifter i fjorden.

Kristiansandsfjorden er prioritert i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn. De viktigste tiltakene er allerede gjennomført.

Nå skal fjorden overvåkes for å vurdere effekten av oppryddingen, og om dette har gitt en renere fjord.

Overvåker miljøgifter

Klif bevilger nå 442 500 kroner til miljøovervåkningen av Kristiansandsfjorden. Industrien, kommunen og forsvaret betaler også for overvåkningen av miljøgifter.

Fylkesmannen i Vest-Agder er ansvarlig for programmet, som Norsk institutt for vannforskning (NIVA) vil gjennomføre.

Programmet i Kristiansandsfjorden er koordinert med annen statlige miljøovervåking og industriens egne overvåkingsprogrammer i sjøen nær bedriftsområdene.

Rydder opp i sjøbunnen

  • Regjeringens nasjonale handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn omfatter 17 prioriterte fjordområder.
  • Stortinget har bevilget penger over statsbudsjettet til opprydding i områder der ansvarsforholdene er uklare, og/eller kostnadene er større enn de ansvarlige selv kan bære.
  • Der det er nødvendig for å bidra til en helhetlig opprydding, fordeler Klif disse statlige pengene etter behov og i tråd med nasjonale prioriteringer.

Spørsmål kan rettes til Klif: