Forum for offentlige anskaffelser

Stopp for konkurranseutsetting av togterminaler for gods

Pressemelding   •   jun 15, 2013 11:09 CEST

Gods- og kombinerte terminaler på jernbanen skal ikke konkurranseutsettes. Det slår regjeringen fast. På én banestrekning er persontrafikken allerede konkurranseutsatt, nemlig Gjøvikbanen. Her går kontrakten ut sommeren 2016, men hva som da skjer, har ikke regjeringen sendt tydelige signaler om. Samferdselsstatsråden har imidlertid sagt at jernbane egner seg dårlig for konkurranseutsetting.

Samferdselsdepartementet ga i desember 2011 Jernbaneverket i oppdrag å utrede om driften av jernbanegodsterminaler burde overføres til Jernbaneverket, og om terminalene etter en slik overføring burde konkurranseutsettes eller driftes i etatens regi. Bakgrunnen for dette oppdraget var bl.a. at Statens jernbanetilsyn hadde pekt på at flere aktører mener det er store utfordringer i rollefordelingen mellom departementet, NSB (inklusive Rom Eiendom) og CargoNet, og at dette hemmer konkurransen. I sin utredning anbefalte Jernbaneverket at etaten overtar driftsansvaret for deretter å konkurranseutsette driften av de enkelte terminalene. Utredningen ble sendt på høring, og de fleste høringsinstansene støttet Jernbaneverkets tilråding om at Jernbaneverket overtar driftsansvaret og deretter konkurranseutsetter driften. Norsk Jernbaneforbund/Norsk lokomotivmannsforbund og LO var imidlertid i mot en konkurranseutsetting. NSB ønsket ikke endringer i driftsansvaret. Selskapet var innforstått med at driften konkurranseutsettes ved nye/moderniserte terminaler, men anbefalte ikke dette for de eldre terminalene.

Like konkurransevilkår

I meldingen om Nasjonal Transportplan for 2014-2023 (NTP-meldingen) fins så Regjeringens vurdering. Den mener det er viktig å sikre en nøytral 
terminaldrift og like konkurransevilkår. Derfor, heter det, tas det sikte på at Jernbaneverket overtar driftsansvaret for kombiterminalene uten en samtidig konkurranseutsetting. En slik løsning vil sikre like konkurransevilkår mellom selskapene på terminalene og dermed legge til rette for bedre konkurranseforhold. Med denne løsningen vil man trolig raskere kunne få på plass en ordning med en nøytral drifter enn gjennom en prosess med konkurranseutsetting, fremholder regjeringen.


Les mer.