Bygdefolk for Rovdyr

Stor underskriftskampanje for ulven i Norge!

Pressemelding   •   mai 02, 2014 17:17 CEST

Vi har ikke mer enn ca 33-37 ulver i Norge!

Så langt denne vinteren (2013-2014) er det registrert 33-37 helnorske ulver, som kun har tilhold på norsk side av riksgrensen mot Sverige. Disse ulvene utgjør det som omtales som den norske ulvebestanden.

Av grenseulvene, ulver som har tilhold på begge sider av grensen mellom Norge og Sverige, er det registrert 32-36 ulver i Norge. Disse grenseulvene regnes ikke med inn i den norske ulvebestanden. Det viser en foreløpig statusrapport for ulv i Norge per 15. mars i år, som Høgskolen i Hedmark (HiHm) har laget på oppdrag fra Rovdata. (Kilde Rovdata).

Og siden nyttår (1.1.2014) er allerede 6 ulver døde (4 skutt v/ jakt og ekstraordinær felling, 1 påkjørt, og 1 er under etterforskning om den er skutt under ulovlig jakt).  

I 2013 ble 14 ulver skutt i Norge.

Regjeringen skal lage nytt bestandsmål for ulv i 2014!

KUN 3 ulver har lov til å føde valper i Norge hvert år, og kun innenfor ulvesonen: Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på tre ulvekull i helnorske revir innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge hvert år. Det vil si at kun 3 ulver har lov til å føde valper i Norge hvert år, og da kun i området innenfor ulvesonen.  Et så lite bestandsmål betyr at vi i dag ikke har en egen bæredyktig ulvebestand i biologisk forstand.

Regjeringen vil nå starte arbeidet med et nytt bestandsmål for ulv. Dette skulle egentlig gjøres i samarbeid med Sveriges regjering, på grunn av grenseulvene som har tilhold på begge sider av riksgrensen. Svenskene har hittil inkludert grenseulvene i sin bestand. Men i Sverige setter EU og pågående rettsaker om ulvejakt en stopper for videre utvikling i Sveriges rovdyrpolitikk på nåværende tidspunkt. Den norske regjeringen har derfor bestemt seg for ikke å vente på svenskene, og vil gå videre med planene om å lage et nytt bestandsmål for ulv uten svenskene. Regjeringspartiene Høyre og FrP gitt signaler om at de ønsker å regne grenseulvene inn i det norske bestandsmålet.

Hvis grenserevirene regnes inn i bestandsmålet, vil bestandsmålet kunne oppnås med grenseulvene, og de helnorske revirene kunne skytes bort. Sammen med lovlig jakt på norsk og svensk side, i tillegg til ulovlig jakt, innebærer dette en katastrofe for ulven i Norge. Vi vil da ende opp med MINDRE ulv enn vi har i dag, og det er nesten ikke mulig. Dette innebærer en utryddelse av ulven i Norge.

BFR mener at det foreløpige bestandsmålet på 3 helnorske ynglinger allerede har vist seg å ligge langt under smertegrensen for forsvarlig norsk ulveforvaltning. Hvis nå grenseulvene også skal regnes med, må i det minste bestandsmålet økes tilsvarende.

Bygdefolk har derfor satt i gang underskriftkampanjen for å bevare ulven i Norge som skal overleveres til statsminister Erna Solberg, klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft og Bernkonvensjonen når den avsluttes. Målet er langt mer enn 20 000 underskrifter. Vi håper alle som ønsker ulv i Norge vil underskrive og la sin stemme bli hørt.

"20 000 kan ikke ta feil. Massiv støtte til BFR sin underskriftskampanje for ulven i Norge og utlandet.”  BFR sin leder, Lars-Erik Lie, er meget fornøyd med resultatet av underskriftskampanjen.

LINK TIL UNDERSKRIFTSKAMPANJEN VÅR:

https://secure.avaaz.org/en/petition/Prime_minister_Erna_Solberg_and_the_Secretariat_of_the_Bern_Convention_Stop_Norways_plan_to_slaughter_our_wolvesStopp_ut/?copy

Du finner også kampanjen på Facebooksiden til BFR: https://www.facebook.com/bfrnorge

Bygdefolk for rovdyr har også fått drahjelp til underskriftskampanjen av den internasjonalt kjente og respekterte miljøverneren, journalisten og forfatteren George Monbiot, som lot oss få bruke hans tekst om ulvekonflikten i Norge og norske myndigheters håndtering av denne (publisert i The Guardian den 20.11.2012) i underskriftskampanjen vår.  Reaksjonene fra utlandet er meget kraftige når de får vite at alt oppstyret i Norge skyldes en minimal bestand på ca 30-40 ulver!

Er det ønskelig med uttalelse/intervju med leder Lars-Erik Lie er det bare å ta kontakt enten direkte, eller via presseansvarlig:

Leder Lars-Erik Lie  Mobil:  942 99 980

Med vennlig hilsen

Ingunn Lund-Vang
Presseansvarlig
Bygdefolk for rovdyr

Mobil: 91 81 74 53

Mail: presse@bfrnorge.no

www.bfrnorge.no

På Facebook: https://www.facebook.com/bfrnorge

Foto:(c) Torbjørn Pehrsen


Bygdefolk for rovdyr viser til lover og avtaler som myndighetene har vedtatt, men ikke overholder i rovdyrforvaltningen:

 Bernkonvensjonensformål er å verne om europeiske ville dyr og planter og deres levesteder. Landene skal legge særlig vekt på truede og sårbare arter.  Norge har skrevet under denne avtalen. Konvensjonen legger til grunn at hvert enkelt partsland har ansvar for å sikre levedyktige ville bestander av de artene som omfattes av liste II. Dette gir blant annet føringer for norsk forvaltning av de store rovdyrartene. 

Kunnskapsløftet Forvaltningen av våre rovdyr, også ulv, skal bygge på kunnskap fra forskning.

Naturmangfoldloven § 5. (forvaltningsmål for arter): Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder.

Naturmangfoldloven § 8. (kunnskapsgrunnlaget): Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger.

Naturmangfoldlovens § 18: Det følger av bestemmelsen at uttak bare kan gjennomføres når bestandens overlevelse ikke trues, og formålet ikke kan nås på annen tilfredsstillende måte. Ulven i Norge er kritisk truet, og det vanskeliggjør alt uttak. 

Rovdyrforliket Norsk rovviltforvaltning skal skje innenfor rammen av bestemmelsene i naturmangfoldloven og Stortingets behandling av denne, Bernkonvensjonen og den todelte målsettingen etter rovviltforliket av 2004, og den videre oppfølging av dette.

Fakta bestandsmål for ulv i 2013:

Så langt i år er det påvist to valpekull i revir med helnorsk tilhold og fullstendig innenfor ulvesonen: Ett valpekull er født i Østmarka ved Oslo. I Letjennareviret, nordøst i Elverum kommune, er det påvist én valp sammen med foreldreparet. Det er også født valper i Julussa-reviret i Hedmark, men her må det kartlegges ferdig om reviret er mest utenfor eller innenfor ulvesonen. Svaret er klart i løpet av mai måned i år, og først da vet vi om bestandsmålet for ulv på 3 ynglinger er oppnådd i 2013. Kilde: Rovdata/Evenstad Høgskolen i Hedmark


BFR vil fokusere på en levende natur, et komplett økosystem med stort biologisk mangfold, der både byttedyr og rovdyr skal få leve under minimal mennesklig påvirkning. Vi ønsker levedyktige bestander av alle de store rovdyrene og rovfuglene i Norge. Videre så opplever vi at det er mye feilinformasjon om rovdyrene og folk vet lite om rovdyrene. Mange frykter rovdyr, men er det egentlig en vektig grunn for å gjøre det? Les om norske rovdyr og rovfugler på vår info. side.