Statens landbruksforvaltning, SLF

Store endringer for norsk storfekjøttmarked i 2009

Pressemelding   •   des 22, 2009 00:00 CET

Etterspørselen etter storfekjøtt har ikke stått i forhold til det som var forventet. Med fylte lagre vil det neste år ikke være behov for import utover den avtalte kvoteimporten. 2009 medførte store endringer i det norske storfekjøttmarkedet. Det er innført ny markedsordning for storfe, og et mangeårig underskudd er snudd til overskudd. Det internasjonale markedet er stabilt.

Det internasjonale markedet for kjøtt må generelt betegnes som rolig og stabilt. Prisene som er gjengitt i figuren nedenfor viser relativt beskjeden prisutvikling i våre nærmarkeder, og FAOs matvareprisindeks for kjøtt har stått stille de siste tre månedene.  Også svinekjøttmarkedet har vært stabilt de siste månedene, dog med en noe svakere prisutvikling enn det man hadde sett for seg for 4. kv. 2009, i følge Danish Crown. Det norske svinekjøttmarkedet er stabilt. Prisen er, tradisjonen tro, satt noe ned de siste ukene før jul.

Ny markedsordning for storfekjøtt
1. juli fikk vi den nye markedsordning for storfe, som ikke lenger forholder seg til målprissystemet. Jordbruksavtalepartenes innflytelse på markedet er begrenset til å fastsette en prosentsats som angir et øvre pristak i engrosmarkedet, basert på tidligere markedspris. Det overlates til Nortura, som er markedsregulator, å angi den prisen som vil representere et balansert marked for det neste halvåret.

Underskudd snur til overskudd
Den siste tiden har etterspørselen etter storfekjøtt sviktet. Etter flere år med stor etterspørsel, underskudd på storfekjøtt i Norge, økte målpriser og behov for administrativ import, har det nå blitt overskudd av storfekjøtt i Norge. Reguleringslageret er i ferd med å fylles opp, og markedsregulator setter ned prisene for neste halvår. Den planlagte gjennomsnittlige engrosprisen for 1. halvår 2010 er kr 47,88 per kg, en krone lavere enn i dette halvåret. Nortura forventer et underskudd på 400 tonn storfekjøtt i 2010. Med et reguleringslager på nærmere 2500 tonn, vil det neppe bli behov for å sette ned tollsatsen for å legge til rette for mer import enn det som kommer gjennom de ulike importkvotene og tollfri import.

Prognoser til besvær
Den nye markedsordningen for storfe tilsier at det maksimalt kan legges inn 2500 tonn storfekjøtt på reguleringslager i løpet av et år. Dette anses å være tilstrekkelig i en normalsituasjon i et balansert marked, og det var uventet at denne begrensningen skulle gi utfordringer så raskt. Norturas prognoser i juni viste et underskudd i 2009-markedet på 2300 tonn. I september økte det forventede underskuddet til 3400 tonn, før underskuddet i 2009-markedet ble justert til 900 tonn i november. Da var det allerede importert 3000 tonn storfekjøtt i forbindelse med tollnedsettelser som løp kontinuerlig fra mars til august.

Anslagene for underskudd har variert i takt med varierende anslag for engrossalget. Fra 30. juni 2008 har målpris/engrospris økt med kr 6,69, dvs. 16 prosent, og markedsregulator viser til en salgsnedgang på engrosnivå i 2009 på åtte prosent. Nortura betegner markedsutsiktene for det neste halvåret som svært utfordrende.

Stabilt prisnivå gjennom høsten
Til tross for en tiltagende krevende markedssituasjon i 2009 ser markedsregulator ut til å klare å ta ut en markedspris som kun ligger noen øre under den planlagte gjennomsnittlige engrosprisen for 2. halvår. Selv om den kun er bindende oppover, er det store forventninger til at denne prisen skal være reell.

Figuren under viser at mens prisene gikk jevnt oppover i Norge og nedover i våre naboland i løpet av første halvår 2009, har det vært mindre endringer i andre halvår, selv om prisene også da har hatt en jevn nedgang i Finland og Danmark. Norsk engrospris er her den løpende noteringsprisen som relateres til henholdsvis målpris og planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Figuren viser prisutviklingen for storfekjøtt, ung okse, i Danmark, Tyskland, Finland og Norge. I perioder med administrativt nedsatt toll, er det disse landene vi vanligvis importerer fra. Prisene kan ikke sammenlignes direkte med norske priser, men alle produsentprisene tilsvarer noenlunde oppgjørspris til bonde. I tillegg er norsk engprospris inkludert.

Kilde: Europa-kommisjonen: dansk, tysk og finsk produsentpris; Nortura: norsk produsentpris og engrospris.
Forklaring til prisene: Alle produsentprisene er ”ung okse O”. O referer seg til EUROP-skalaen. O3 for dansk, tysk og finsk vare, O2 for norsk vare. 3-tallet henspeiler på fettprosenten, og tilsvarer en større fettprosent enn hva norske priser settes etter. Ved sammenligning av priser mellom de ulike landene bør man være oppmerksom på forskjeller mellom landene mht. sammensetning av dyr, former for nasjonal støtte og grad av avregning etter kvalifiseringsskalaen. Produsentprisene fra Europa-kommisjonen er pris inn til slakteri, og inkluderer dermed frakt, mens den norske produsentprisen er oppgjørsprisen til bonden (avregningspris + omsetningsavgift). Norsk engrospris (hel/halv slakt ut av slakteri) er den løpende noteringsprisen som relateres til henholdsvis målpris (t.o.m. uke 26 2009) og planlagt gjennomsnittlig engrospris (f.o.m. uke 27 2009).

Import av kjøtt i 2009
Det er totalt importert 7 200 tonn storfekjøtt til Norge ved utgangen av november, derav 3 000 tonn som er tatt inn under administrative tollnedsettelser. Frem til 17. desember er det tatt inn 1017 tonn storfekjøtt av WTO-kvoten på 1084 tonn, og likeledes er den tollfrie importen på 3 200 tonn fra sørafrikanske land også snart fylt opp.

 

Kontaktpersoner:
Seniorrådgiver Anne Thorine Lundstein, tlf. 24 13 11 22