Jernbaneverket

Strakstiltak mot dyrepåkjørsler på Saltfjellet

Pressemelding   •   feb 09, 2010 15:12 CET

Det settes nå inn flere tiltak som på kort sikt skal få ned tallet på dyrepåkjørsler på Saltfjellet på Nordlandsbanen. Det har i vinter vært store problemer med mye rein i sporet og dessverre mange påkjørsler og dyretragedier som følge av dette. Nå skal det blant annet settes opp midlertidige gjerder langes banen.

Tiltakene som skal få ned antallet dyrepåkjørsler så fort som mulig er i tillegg til å sette opp alpingjerder langs banen også et tettere samarbeid og bedre kommunikasjon mellom Jernbaneverket og reinerne. Hastigheten på togene kan bli satt ned når det varsles om rein ved linjen, og det skal legges ut fôr som skal få dyra vekk fra sporet.

– Arbeidet med å sette opp midlertidige alpingjerder er allerede i gang, forteller fungerende banesjef Jan Birger Almåsbro på Nordlandsbanen.

Han er glad for at arbeidet med å forhindre dyrepåkjørslene nå har kommet i gang. – Det har vært en vond periode for alle parter med alle disse påkjørslene, sier Almåsbro.

Det skal også forsøkes å flytte reinflokkene til alternative beiteområder og gis bistand til reinerne for styrke tilsynet med dyra i de utsatte områdene. Dette er tiltak som alle partene ble enige om på et møte hos Fylkesmannen i Nordland nylig.

På møtet hos fylkesmannen deltok folk fra reindriftsnæringa, kommunene, fylkesmannen og Jernbaneverket. Det er også enighet om å arbeide med flere langsiktige tiltak for å redusere dyrepåkjørslene på de utsatte strekningene. Det ble oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å vurdere slike tiltak.

Jernbaneverket fikk sist høst avslag på sin søknad om å få sette opp gjerde langs linjen på en utsatt strekning av Saltfjellet. Men nå skal det likevel arbeides med reviderte planer for dette med sikte på å sette opp permanente gjerder kommende sommer.