Forskningsrådet

Strategi for styrking av realfagene (2010-2014): Flere skal velge realfag

Pressemelding   •   feb 22, 2010 22:21 CET

- Vi er avhengige av at stadig flere velger utdanninger innen matematikk, natur- og teknologiske fag for å utvikle samfunnet videre, sier statsråd Tora Aasland.

- Dette er en realfagsstrategi for å møte framtidas utfordringer, sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland i forbindelse med lanseringen av den nye realfagsstrategien Realfag for framtida.

- Realfagssatsingen skal ikke være et lite tillegg, men inngår tungt i rammeplaner og læreplaner, i lærerutdanningene og i satsingene for kompetanseutvikling og forskning.

En felles innsats
Den nye realfagstrategien er utviklet i samarbeid med Nasjonalt forum for realfag, som representerer viktige aktører i utdanning, forskning, næringsliv og arbeidslivets organisasjoner. Partene i forumet, Forskningsrådet inkludert, vil bidra i gjennomføringen av strategien.

Forsiden av strategien Realfag for framtida Forskningsrådet har flere tiltak rettet mot barn og unge for å øke forståelsen for betydningen av forskning innenfor realfag og teknologi, som alle er bidrag til gjennomføringen av den nye strategien.

Nysgjerrigper, Proscientia, Forskningsdagene, Proreal og Vitensenterprogrammet er blant Forskningsrådets tiltak for å øke interessen for forskning og vitenskap. De to sistnenvte er spesifikt rettet mot realfag og teknologi.

Strategiens mål
Hovedmålene for strategien, som skal gå fram til 2014, er å øke interessen for realfag og teknologi og styrke rekruttering og gjennomføring på alle nivåer. Dessuten skal norske elevers kompetanser i realfag styrkes. Et hovedmål er også å øke rekrutteringen av jenter til matematikk, fysikk, kjemi og teknologifagene.

Samfunnets behov
Næringslivet opplever et stort, udekket behov for realfagskandidtater, og står også overfor utfordringer når det gjelder å øke forskningsinnsatsen.

Universitets og høgskolesektoren en leverandør av kompetanse til næringslivet, men det er også avgjørende at en tilstrekkelig andel av doktorgradskandidatene forblir i akademia for å sikre gode og sterke forskningsmiljøer. Fremtidens næringsliv og løsninger på fremtidens samfunnsutfordringer vil bygge på kunnskap som springer ut fra disse miljøene.

- Økt samarbeid er en avgjørende suksessfaktor. Et konkurransedyktig næringsliv er avhengig av en utdanningssektor med høy kvalitet, og visa versa. Bare slik kan relevansen og kvaliteten på utdanningen bli best mulig, sier Aasland.

Forskningsrådets fremste tiltak rettet mot barn og unge Nysgjerrigper
Proscientia
Forskningsdagene
Profileringsprogrammet til realfagene, Proreal
Vitensenterprogrammet