NHO Service

Svak kontroll av vektere

Pressemelding   •   okt 11, 2010 09:32 CEST

En del politikamre har ikke oversikt over vekteres vandel slik loven krever. For første gang er det gjort et forsøk på å gi en samlet oversikt over dette. NHO Service kontaktet samtlige politikamre. Her er svarene vi fikk inn.

 

NHO Service skrev 4. juni 2010 følgende i et brev til samtlige politikamre:
”Det enkelte politikammer er pålagt å føre tilsyn med vakt- og sikkerhetsselskapene og blant annet forta årlige vandelssjekk av vektere. Vi retter denne henvendelse til deres politidistrikt for å be om statistikk over hvor mange vekteres vandel som er kontrollert og hvilke anmerkninger som er funnet.”

Svarene vi har fått fra de ulike politikamrene er gjengitt under fra nord til sør. Politikamre, som ikke har svart, er ikke med i oversikten.

Øst Finnmark
For Øst-Finnmark politidistrikt er situasjonen pr. i dag svært oversiktlig, da det bare er to vaktselskap som er aktiv i området. Vi har foretatt vandelssjekk og fysisk kontroll av begge selskapene og det var anmerkning (trafikksaker) på 2 av 7 personer.

Troms
Troms politidistrikt gjennomfører kontroller av alle vektere samt vaktselskap. Vi har pr. dato ikke gjennomgått det innsendte materialet og vil ikke være i stand til å kunne si noe om resultat av kontrollene før høsten 2010.

Midtre Hålogaland
Midtre Hålogaland politidistrikt har gjennom vandelskontroll foretatt i 2009  ikke avdekket vandelsanmerkninger på noen av de kontrollerte. En vil videre opplyse at to av selskapene som driver vaktvirksomhet i Midtre Hålogaland politidistrikt, Securitas og Vakt Service ikke har sitt hovedkontor her, og derved ikke rapporterer til oss men til det distrikt de er reg. med hovedkontor. Som en følge av dette kan noen av de som utgjør statistikken gjengitt fra Oslo i teorien være tilsatt i firma som driver vaktvirksomhet i Midtre Hålogaland politidistrikt.

Helgeland
I Helgeland politidistrikt er det registrert tre vaktselskaper med til sammen 19 ansatte. Etter at samtlige av disse 19 er undergitt vandelskontroll, finner en flg. anmerkninger siden 1. januar 2008 at to personer har fått fartsbøter, mens en person er under etterforskning for tyveri eller bedrageri. Securitas A/S med hovedkontor i Trondheim foretar sikkerhetskontroll på alle flyplassene i distriktet, men vandelsjekken på disse ansatte blir foretatt av Sør-Trøndelag politidistrikt.

Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag er pr. dags dato i ferd med å gjenomgå vandel for ansatte i vaktselskap med hovedkontor i Sør-Trøndelag. Kontrollen er ikke ferdig og det foreligger ingen oversikt eller statistikk tilsvarende den NHO Service etterspør. Sør-Trøndelag har ikke hatt og har fremdeles ikke datasystem som muliggjør uthenting av slik statistikk som den det vises til i Oslo, men vi vil kunne gi antall vandelsanmerkninger når kontrollen er utført.

Sunnmøre
Sunnmøre politidistrikt har kontrollert 95 vekteres vandel i 2009. Ingen anmerkninger registrert i 2009. 

Vest Oppland
Det vises til forespørsel av 04.06.2010 om oversikt over vandelsanmerkninger i vaktselskaper i vårt politidistrikt. Det ble ikke avdekket anmerkninger på noen ansatte i de åtte vaktselskapene som er registrert i vårt distrikt i 2009.

Agder
Agder politidistrikt har for tiden 16 lokale vaktselskap. Disse blir kontrollert iht lov om vaktvirksomhet hvert år. I den forbindelse foretas det en fullstendig gjennomgang av de ansattes vandel. Eventuelle funn forelegges det aktuelle vaktselskap, og dette har de siste år resultert i at "ca" to vektere har måttet finne seg noe annet å gjøre. Agder politidistrikt fører ikke statistikk/oversikt ut over dette.

Hordaland
Det er ca. 400 vektere fordelt på 10 vaktselskaper som har hovedkontor i Hordaland. I Hordaland har vi kontrollert vandelen manuelt - ikke maskinelt som feks. Oslo har gjort. Resultatet i Hordaland er 5 vektere som synes å ikke ha tilfredsstillende vandel for å utføre vekter arbeidet på en tilfredsstillende måte. De aktuelle vaktselskapene er varslet av politiet enten ved eget møte eller pr. telefon.

Rogaland
I Rogaland politidistrikt er det 8 vaktselskap med hovedkontor i Rogaland politidistrikt, og som følges opp herfra. Det er 221 ansatte i disse selskapene. Samtlige er vandelskontrollert senest i mai 2010. 4 av disse er rene ordensvaktutleie vaktselskap. Disse har man full kontroll på, da det er politiet som godkjenner den enkelte ordensvakt, og avslår en slik søknad dersom politiet finner at vandelen ikke er forenlig med å kunne jobbe som ordensvakt. De andre fanges opp i våre årlige kontroller. Dersom det viser seg at det er ansatt personer som ikke burde ut i fra det en uttømmende politiattest viser, vil dette fanges opp og kunne gi grunnlag for en reaksjon fra politiets side. Det er forhåndsplanlagt stedlige kontroller inneværende år hos samtlige vaktselskap med hovedkontor i Rogaland PD.
Av personvernhensyn vil politiet ikke opplyse mer detaljert når det gjelder vandelsopplysninger. Politiet i Rogaland har god kontroll på dette, og vil fange opp useriøse firma, eller firma som ikke overholder sine plikter.

Haugaland og Sunnhordland
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt er i gang med årets kontroll av de vaktselskapene som skal kontrolleres her. Vi fører ikke statistikk over hvilke treff vi får ved vandelskontrollen, men det blir en vurdering av skikkethet i hvert enkelt tilfelle.  Dette arbeidet er vi godt i gang med, men en del gjenstår. Ved dette politidistriktet foretar vi omfattende søk for hver enkelt aktuell ansatt. Våre søk omfatter i tillegg til reaksjonsregistrene også søk i PO.  Det søkes også i straffesaksregistrene (STRASAK) for å fange opp evt. uoppgjorte straffesaker som kan ha betydning for om en vaktselskapsansatt er skikket etter vaktvirksomhetsloven. Antall personer som skal sjekkes i år i dette politidistriktet er:  128

Vestfold
Viser til forespørsel om statistikk i forbindelse med politiets vandelskontroll av ansatte i vaktselskaper med hovedkontor i Vestfold. Vi hadde håpet å være ferdig med kontrollen før sommeren, men ser at vi ikke når dette målet. Vi må derfor få komme tilbake med et svar senere.

Romerike politidistrikt
Romerike politidistrikt har pr. dags dato foretatt vandelskontroll av 792 personer, som er tilsatt i stillinger som vektere eller personale i vaktvirksomhet.  I vandelsvurderingen har vi kun vurdert straffbare forhold som etter politiets oppfatning kan ha betydning for vedkommendes skikkethet som vekter. Dette innebærer at Romerike politidistrikt ikke har tatt med bagatellmessige forhold, for eksempel enkeltstående mindre trafikkforseelser. Vandelskontrollen viser at i alt 18 personer er registrert med ett eller flere vandelsanmerkninger. Disse fordeler seg slik:
Vegtrafikkloven          6
Orden                          2
Tyveri/bedrageri          5
Vold                            1
Annet                          4
For ordens skyld kan opplyses at det gjenstår vandelskontroll av et mindre antall selskaper. Dette arbeidet vil bli uført så snart samtlige vaktselskap har sendt inn lister over de ansatte.

Nordre Buskerud
I Nordre Buskerud politidistrikt er det pr. i dag registrert 10 godkjente vaktselskaper. Det er i 2010 foretatt vandelskontroll av alle personer tilknyttet disse selskapene, totalt 56 personer. Følgende anmerkninger er registrert siden 1. januar 2008:
Veitrafikk                   6          (3%)
Annet                          1          (0,5%)
Orden                          0
Tyveri/ bedrageri         0
Vold                            1          (0,5%)
Narkotika                    1          (0,5%)
Naskeri                        0
Skadeverk                   1          (0,5%)
Sedelighet                   0

Søndre Buskerud
Viser til deres mail av 4. juni 2010. Et av våre selskap har ennå ikke innlevert årsrapporten og er derfor ikke med i statstikken. Det er kontrollert 14 ansatte i Søndre Buskerud politidistrikt. De som er blitt registrert med vandelsanmerkning etter januar 2008 fordeler seg som følger:
Trafikk 15 (10 %)
Orden           1 (0.7 %)
Vold            1 (0.7%)
Tyveri  1 (0.7 %)
Annet           1 (0.7 %)

Follo
Follo politidistrikt ser seg for tiden ikke i stand til å kunne bruke tid på å lage en statistikk på dette. Vi kan opplyse at rapporter er mottatt fra 7 av de 8 vaktselskapene som skal innrapportere hit, og vi er i gang med å sjekke vandel på de ansatte som er innrapportert fra selskapene. Vi vil forsøke å komme tilbake med et svar på et senere tidspunkt.

Oslo
Av 7.711 vandelskontrollerte i selskaper med hovedkontor i Oslo er totalt 280 personer registrert med en eller flere vandelsanmerkninger siden 1. januar 2008.  Disse fordeler seg som følger:
Veitrafikk 171 (61%)
annet 32 (11%)
Orden 31 (11%)
Tyveri/bedrageri 10 (4%)
Vold 11 (4%)
Narkotika 12 (4%)
Naskeri 5 (2%)
Skadeverk 4 (1%)
Sedelighet 4 (1%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson(er):

Informasjonssjef - Baard  Fiksdal Telefon:23 08 86 63 Mobil:930 88 777 E-post:baard.fiksdal@nhoservice.no

Lenker