Statistisk sentralbyrå SSB

Sykefravær blant innvandrere

Pressemelding   •   jan 21, 2010 17:08 CET

Friskere bygningsarbeidere fra EU-land i Øst-Europa

Det legemeldte sykefraværet blant bygg- og anleggsarbeidere fra EU-land i Øst-Europa økte med 1,1 prosentpoeng fra 2. kvartal 2008 til samme periode i fjor. Likevel lå sykefraværet blant innvandrerne fra disse landene langt under bransjesnittet på 6,6 prosent.

Sykefraværet for alle arbeidstakere innenfor for bygge- og anleggsvirksomhet økte med 20 prosent fra 2. kvartal 2008 til 2. kvartal 2009, en økning fra 5,5 til 6,6 prosent. I gruppen innvandrere fra EU-land i Øst-Europa, hvor mange arbeider i denne næringen, var sykefraværsprosenten 2,2 prosent i 2. kvartal 2008 og 3,3 prosent i 2. kvartal 2009, en økning på 50 prosent. Økningen har vært svært stor, men fra et svært lavt nivå. Sykefraværet i 2009 blant østeuropeiske innvandrere er derfor fremdeles langt lavere enn gjennomsnittet for alle arbeidstakere i næringen. Innvandrere fra EU-land i Øst-Europa er dominert av yngre menn som har et lavere sykefravær enn kvinner og eldre. Dette tilsier da også at de skulle ha et sykefravær under gjennomsnittet.

Høyere sykefravær blant innvandrere totalt

Det legemeldte sykefraværet for alle bosatte innvandrere mellom 16 og 69 år er høyere enn for alle arbeidstakere bosatt i Norge. Forskjellen var spesielt stor i 2. kvartal 2001. Det legemeldte sykefraværet var da 6,3 prosent blant alle arbeidstakere totalt, mens det var 8,1 for innvandrere totalt, en forskjell på 29 [tallet er rettet 21. januar 2010 kl. 12.30] prosent. I 2. kvartal 2009 var det legemeldte sykefraværet blant alle arbeidstakere på 6,3 prosent, mens det var 6,9 prosent blant innvandrere, en forskjell på 10 prosent. Reduksjonen i forskjellen skyldes at det har kommet mange arbeidsinnvandrere fra EU-land i Øst-Europa etter EU-utvidelsen i 2004, og disse har et lavere sykefravær enn alle arbeidstakere under ett.Tallene er utarbeidet på oppdrag fra Arbeidsdepartementet (AD) i forbindelse med evalueringen av avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Tabeller over sykefravær for arbeidstakere etter innvandringsbakgrunn vil etter hvert bli lagt inn som en del av den ordinære publiseringen av sykefraværstall. Da vil det også bli gitt fordelinger etter alder og yrke som kan gi et bredere bilde av de forskjeller vi finner i totaltallene og fordelingen etter næring. Tall for egenmeldt sykefravær kan ikke fordeles etter de ansattes innvandringsbakgrunn.

Sykefraværsprosent for alle arbeidstakere og innvandrere. 2. kvartal 2001, 2. kvartal 2008 og
2. kvartal 2009. Legemeldt fravær

Tabell: http://www.ssb.no/vis/magasinet/analyse/art-2010-01-21-01.html

Mer informasjon:

Christoffer Berge, tlf. 21 09 46 44 eller Unn Høydahl, tlf. 21 09 44 19.

Tabeller http://www.ssb.no/vis/magasinet/analyse/art-2010-01-21-01.html