Lederne

- Ta vare på endringskompetansen i vekst og attføring

Pressemelding   •   mar 26, 2012 22:34 CEST

Ledernes bransjeutvalg for vekst og attføring stiller seg bak Brofossutvalgets innstilling om at mer av attføringen skal foregå i ordinært arbeidsliv.

En større del av attføringen bør skje i nær tilknytning til ordinært arbeidsliv, og ordningen med varig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer med særlig store behov bør opprettholdes og videreutvikles. Dette er to av hovedpunktene i Brofossrapporten, som nylig ble overlevert arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

- Vekst- og attføringsbedriftene har gjennom kvalitetssikring (Equass) vist evne og vilje til å omstille seg og levere gode attføringstjenester i tråd med den enkelte brukers forutsetninger og samfunnets behov. Dette er i hovedsak kommunalt eide bedrifter styrt av forskrifter som bestemmer at eventuelle overskudd skal komme brukerne og bedriftene til gode, sier Ledernes bransjeutvalg i en uttalelse.

Tankevekker
De mener det er en tankevekker at Brofossutvalget ikke klarer å enes om en felles modell for morgendagens attføring.

- Hvor skal veien gå? Vi er skeptiske til modeller som ønsker at attføringstjenester til mennesker med omfattende bistandsbehov skal konkurranseutsettes og overlates til markedet. Vi frykter at et slikt system vil medføre at mennesker med omfattende støtte- og hjelpebehov vil kunne bli stående uten tilbud.

- Selv når arbeidsmarkedet er bra, er arbeidsinkludering vanskelig å få til. Det rapporteres stadig om vekst i antallet nye unge uføretrygdede. Hva vil skje når økonomien stopper opp? Hvem blir de første til å miste jobben? Hvor skal mennesker bli ivaretatt? Den kompetansen som er bygd opp i vekst- og attføringsbedrifter må bli ivaretatt. Når mer av attføringen flyttes ut til ordinære bedrifter må attføringen fortsatt skje i regi av landets vekst- og attføringsbedrifter. Det er jo i disse bedriftene vi finner den nødvendige kompetansen til å gjøre jobben, sier de.

Støtter modell 1
Av de ulike modellene Brofossutvalget har foreslått, stiller bransjeutvalget seg bak modell 1, noe som er i samsvar med både ASVLs og Attføringsbedriftenes anbefalinger. Kort oppsummert er modell 1 slik:

  • Hovedfokus på brukere med sammensatte bistandsbehov.
  • Større bruk av det ordinære arbeidsliv i attføringsprosesser.
  • Kvalitet sikres i samarbeid mellom NAV og tiltaksarrangør.
  • Fokus på arbeidsinkluderende metodikk (supported employment).
  • Fokus på helhetlige og individtilpasset metodikk.
  • Åpner opp for flere aktører.

Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. Over 16.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte.


Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende støtte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt økonomisk støtte ved arbeidsledighet.