Mattilsynet gammel

Tallforvirring rammer ikke dyrevelferden

Pressemelding   •   nov 10, 2010 16:46 CET

Animalia går hardt ut med kritikk av det de kaller ”tallkaos” i Mattilsynet, og er i den forbindelse bekymret for dyrevelferden. Det er det ingen grunn til.

- Tallene som trekkes fram som ”kaotiske” handler om slaktemengde, altså hvor mye kjøtt som er slaktet. Disse tallene sier ikke noe om dyrevelferden. Det gjør imidlertid tall som viser dødelighet under dyretransport og oppstalling, og disse tallene er det ingen grunn til å sette spørsmålstegn ved, sier seksjonsleder Randi Edvardsen i seksjon for animalsk mat i Mattilsynet.

Tallene som har skapt forvirring hos Animalia handler om hvor mye kjøtt som er kontrollert på slakteriene. Mens Animalia opererer med antall slaktede dyr, har Mattilsynet rapportert antall kilo kjøtt. Vi har ikke ”bommet på kilo og antall dyr”, som Nationen fremstiller det, men vi ser at rene tall fremstilt uten forklaring kan skape forvirring. Likevel er det overraskende at landets ledende fagmiljø innen kjøtt- og eggproduksjon velger å misforstå, ettersom Mattilsynet tidligere har utdypet overfor dem hva tallene viser (kilo, ikke antall dyr).

Det er heller ingen grunn til at ulike størrelser skal forvirre Animalia, all den tid slakteriene selv også skal føre oversikt for å rapportere inn slaktemengde som grunnlag for matproduksjonsavgiften.

Det er uklart for Mattilsynet hvorfor Animalia velger å blande to tallstørrelser, men det er denne sammenblandingen Nationen har valgt å slå opp under titlene ”Talltull i Mattilsynet” og ”Bekymret for dyrevelferden” onsdag 10. november.

- En slik sammenblanding av ulike faktorer sår usikkerhet rundt Mattilsynets håndtering av dyrevelferden. Dette er ikke bare uheldig, det er også direkte feil. La oss også for ordens skyld legge til at dyrevelferden alltid er eier/virksomhetens ansvar! poengterer Edvardsen.

Animalia fremstiller det, både i brev til Mattilsyhnet og i intervju med Nationen, som om ”Mattilsynet ikke prioriterer å skaffe seg riktige tall ” på dødelighet under dyretransport og oppstalling. Det er også interessant at Animalia sier de nå ”setter i verk et eget prosjekt for å skaffe seg sikkert tallmateriale ..” Som Animalia kjenner godt til, er dette tall næringen allerede er forpliktet til å ha. Og som Animalia også vet – de tallene Mattilsynet har på dette feltet kommer fra slakteriene selv!

Å kritisere tilsynet for ikke å ha gode nok tall her, faller dermed på sin egen urimelighet. Det må heller ikke herske tvil om at tilsynet tar dyrevelferden på alvor. Vi minner også om at Mattilsynet og bransjen allerede har et felles prosjekt mht hvordan fagsystemene i kjøttkontrollen på slakteriene kan integreres bedre.

Det er tydelig at Animalia er utålmodige ifht Mattilsynets nye elektroniske tilsynssystem MATS. Også internt i Mattilsynet har vi store forventninger til at dette systemet skal gi oss bedre og grundigere tallmateriale på sikt. Men vi forventer også aksept for at store systemomlegginger tar noe tid. Systemet skal implementeres, og vårt tilsynspersonell må få erfaring i å samkjøre bruken og luke ut feilkilder.

At Nationen velger å koble en tallmisforståelse mot hvordan et nytt tilsynssystem virker, får stå for deres regning. Mattilsynet kan ikke se at dette har noen sammenheng.

 

Kontaktperson:
Mattilsynets pressevakt (kl.08-22): 46912910