Miljøverndepartementet

Tette byer er mest klimavennlige

Pressemelding   •   nov 02, 2010 09:24 CET

De tettest utbygde byene er mest klima- og miljøvennlige, viser en oversikt over de 13 byene som deltar i programmet Framtidens byer. De tette byene legger beslag på mindre areal per innbygger, har mer miljøvennlig transport, mindre bilbruk og lavere klimagassutslipp enn de mer spredtbygde byene.

– Når vi bygger tett, slipper vi å bygge ned landbruksområder og natur, og det blir kortere avstand mellom bolig, arbeid og service. Da kan vi la bilen stå og heller sykle og gå mer, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Tallene framkommer av en foreløpig rapport som viser miljøtilstanden i de 13 største byene i landet – Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Sandnes, Drammen, Bærum, Fredrikstad, Sarpsborg, Skien, Porsgrunn, Kristiansand og Tromsø. Den er laget av Statistisk sentralbyrå for Miljøverndepartementet. Noen hovedfunn blir presentert på den store bykonferansen som finner sted i Drammen 2. og 3. november.

Rapporten viser at tettheten i byene har økt de siste ti årene. En stor del av nybyggingen har kommet innenfor bygrensa, for eksempel på gamle industri- og havneområder. Men fortettingen øker presset på de grønne lungene i byene.

– Det er viktig at vi sikrer tilgangen på leke- og rekreasjonsarealer i nærmiljøet, sier Solheim. – Med god planlegging er dette mulig. Flere av de tetteste byene har like god tilgang på slike områder som de mindre tette.

I tillegg til tall for areal, transport og klimagassutslipp inneholder rapporten også opplysninger om avfallsbehandling og miljøsertifisering av bedrifter. Mesteparten av det som blir målt gjelder ting som de lokale myndighetene selv kan påvirke. Rapporten kan derfor brukes som en målestokk på byenes miljøpolitikk.

Tromsø, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Oslo er de byene som samlet sett kommer best ut. Dette er tette byer som også scorer høyt på flere av de øvrige områdene. Drammen, Bergen og Sandnes kommer også relativt godt ut for de fleste indikatorene. For de mer spredtbygde byene er det en utfordring å utvikle et tettere utbyggingsmønster, bygge ut kollektivtilbudet og legge enda mer til rette for sykkel og gange. Dette vil ta tid, men byene er på riktig spor.  I alle byene er det en merkbar positiv utvikling når det gjelder utfasing av oljefyring.

Rapporten gir byene mulighet til å sammenligne seg med hverandre. Slik kan de la seg inspirere og få en stimulans til enda sterkere innsats for å forbedre miljøet.

Programmet Framtidens byer er et samarbeid mellom byene, staten og næringslivet for å redusere klimagassutslipp og gjøre byene bedre å bo i.

Les mer om undersøkelsen av Framtidens byer

Les mer om Framtidens byer