Sparebanken Vest

Tidenes beste resultat for Sparebanken Vest i 2010

Pressemelding   •   feb 22, 2011 09:33 CET

Sparebanken Vest styrker markedsposisjonen på
Vestlandet med en økning på over 11 700 nye kunder i
2010 og passerer for første gang 2 milliarder kroner
i netto driftsinntekter.

Resultatet før nedskrivninger og skatt var i 2010 på
927 millioner kroner mot 770 millioner kroner i 2009.

- Kombinasjonen av tidenes beste resultat, økte
inntekter, lavere kostnadsprosent, flere kunder og
tidenes beste måling på kundetilfredshet gjør meg
overbevist om at Sparebanken Vest har den rette
plattformen for videre utvikling og vekst, sier
administrerende direktør Stein Klakegg i Sparebanken
Vest.

En god utvikling i nominell rentenetto fra 1,453 mrd.
kroner i 2009 til 1,516 mrd. kroner i 2010, sammen
med lave tap, gav Sparebanken Vest et resultat før
skatt på 800 millioner kroner i 2010 mot 500
millioner i 2009.

Hovedtall

Året 2010 (2009 i parentes):
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt: 927 mill.
kroner (770)
Resultat før skatt: 800 mill. kroner (500)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 5,86
kr (4,53)
Rentenetto: 1,49 % (1,58)
Kostnadsprosent: 1,20 % (1,27)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 11,3 % (8,0)
Styrets forslag til utbytte pr egenkapitalbevis: 3,50
kr (2,0)
Styrets forslag til gaver til allmennyttige formål:
30 mill. kroner (25)

Fjerde kvartal 2010 (fjerde kvartal 2009 i parentes):
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt: 215 mill.
kroner (213)
Resultat før skatt: 168 mill. kroner (148)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 1,12
kr (1,40)
Rentenetto: 1,44 % (1,58)
Kostnadsprosent: 1,26 % (1,23)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 8,3 % (10,0)

Resultatet før skatt på 168 millioner for fjerde
kvartal er preget av god vekst i driftsinntektene,
moderat vekst i driftskostnader og lave
nedskrivninger på utlån og garantier.

- For fjerde kvartal 2010 har vi en god underliggende
vekst i provisjonsinntekter fra produktselskapene
Eiendomsmegler Vest, Frende Forsikring og Norne
Securities. Med en samlet kapitaldekning for 2010 på
15 %, Basel II fullt implementert, er Sparebanken
Vest godt kapitalisert for fremtidig vekst og
lønnsomhet, forklarer administrerende direktør Stein
Klakegg.

Selskapsetableringer
Sparebanken Vest har de siste årene sammen med andre
selvstendige sparebanker gjennomført en betydelig
strategisk satsning knyttet til oppbygging av ulike
produktselskaper der Frende Liv og Frende Skade
utgjør de største. Bankene har lykkes godt med
etableringene.

På kort sikt påvirker disse etableringene resultatet
negativt, men det vurderes at det bygges verdier for
banken og EKbeviseierne som ligger godt over de
negative resultateffektene på kort sikt.

Justert utbyttepolitikk
Sparebanken Vest har tidligere meddelt at man vil
vurdere hvorvidt nytt lovverk tilsier at banken
organisatorisk bør innrette seg på en annen måte enn
i dag.

Sparebanken Vest har hatt en grundig prosess og
dialog med bankens primære interessegrupper for å
belyse muligheter og utfordringer for Sparebanken
Vest sett i lys av nye rammebetingelser og bankens
langsiktige strategi. Styret i banken har kommet til
at EK-bevismodellen med et attraktivt utbyttenivå
totalt sett er det valget som i størst grad i svarer
til interessegruppenes føringer, gir det beste
grunnlag for å nå bankens strategiske målsetninger og
derigjennom en attraktiv avkastning for våre EK-
beviseiere.

For å gjøre egenkapitalbeviset (SVEG) enda mer
attraktivt for investorene, er utbyttepolitikken
justert med en høyere utdelingsgrad til
egenkapitalbeviseierne.

Banken gjennomførte i 2010 en vellykket emisjon som
har bidratt til betydelig større notert kapital, som
i andre halvår 2010 har bidratt til vesentlig bedret
likviditet i bankens EK-bevis.

Mer informasjon:
Se vedlagte delårsrapport og delårspresentasjon.
Fullstendig rapport for året og fjerde kvartal 2010
finnes også på www.spv.no.

Kontaktpersoner:
Stein Klakegg, adm. direktør, tel: 91 10 15 00
Jan Erik Kjerpeseth, viseadm. direktør, tel: 95 19 84
30
Benedicte Schilbred Fasmer, direktør Kapitalmarked,
tel: 95 06 00 34

Presentasjoner:
Sparebanken Vest legger frem regnskapstall for året
og fjerde kvartal 2010 - tirsdag 22. februar i Oslo
og i Bergen.

Oslo, tirsdag 22. februar kl. 08:15:
Presentasjonen i Oslo er ved administrerende direktør
Stein Klakegg og starter kl. 08:15
Sted: Hotel Continental - møterom "Fire årstider",
Stortingsgata 24
Frokost serveres fra kl. 08:00

Bergen, tirsdag 22. februar kl. 08:30:
Presentasjonen i Bergen er ved viseadministrerende
direktør Jan Erik Kjerpeseth og starter kl. 08:30
Sted: Bølgen & Moi - Lysverket, Rasmus Meyers Allè 9
Frokost serveres fra kl. 08.15.