Mattilsynet gammel

Tilbakebetaling av skjellgebyr for 2010

Pressemelding   •   jun 08, 2011 17:25 CEST

Mattilsynet har i samråd med matdepartementene bestemt at innbetalte gebyrer for 2010 skal tilbakebetales til produsenter av muslinger mv. Tilbakebetaling skjer innen utgangen av juni.

Bakgrunnen for tilbakebetalingen er at gebyret ble innført sent på året, slik at skjelldyrkerne ikke fikk de tjenestene som var forutsatt ved innføringen av gebyret.

Innbetalte gebyrer for tilsyn og kontroll i 2010 blir tilbakebetalt med forsinkelsesrenter fra forfallsdato for gebyrkravet til tilbakebetaling skjer.

Gebyrordningen skal gjennomgås
Mattilsynet tar i samråd med matdepartementene sikte på å gjennomgå gebyrordningen for produsenter av muslinger mv. i løpet av året.

Videreføring av laboratoriesystem
Da gebyret trådte i kraft i 2010 ble det etablert et system der Mattilsynet dekker kostnader for visse laboratorieanalyser. Dette systemet videreføres for 2011, men systemet blir vurdert sammen med gebyrordningen i løpet av 2011.

Disse kostnadene dekker Mattilsynet:

Høsting fra lokaliteter med tillatelse for akvakultur

Da gebyret ble innført, dekket Mattilsynet kostnader for visse laboratorieanalyser. Slike kostnader har vært knyttet til gebyrpliktige skjellokaliteter, og antallet analyser har vært:

  • 4 algetoksinanalyser per år
  • inntil 12 eller 6 E. coli-analyser per år for henholdsvis klassifisering eller oppfølging av klassifiseringsstatus
  • en tungmetallanalyse per år

Denne ordningen blir videreført ut 2011 for alle lokaliteter med tillatelsesnummer.

Høsting fra naturlige bestander
Produsenter som høster fra naturlige bestander (bestander som ikke er en del av en akvakulturtillatelse), ble ikke ilagt gebyr i 2010. Mattilsynet dekket derfor ikke kostnaden for visse analyse på samme måte som for prøver fra akvakulturtillatelser.

For 2011 videreføres det at produsenter som høster fra naturlige bestander betaler kr. 1000,- eks mva per toksinanalyse. Mattilsynet dekker resterende kostnad per analyse.

Hvor skal prøvene sendes når Mattilsynet dekker analysekostnader?

Når Mattilsynet skal dekke analysekostnader, skal prøvene sendes til:

  • toksinanalyser - Analysesenteret i Trondheim
  • E. coli-analyser - Nasjonalt institutt for ernærings- og sjø matforskning i Bergen (NIFES)
  • Tungmetallanalyser - NIFES

Bruk av følgeskjema
Prøver som sendes til laboratorieanalyser, skal følges av et skjema som gir opplysninger om prøven. Skjemaet kan lastes ned fra lenke under. Skjemaet er oppdatert i juni 2011.

Mattilsynet dekker ikke analysekostnaden dersom skjemaet ikke følger prøven eller dersom skjemaet ikke er utfylt.

På skjemaet står laboratorienes adresser.

Praktiske opplysninger om prøvetaking
Mattilsynets gir opplysninger om prøvetaking, pakking og innsending av prøver som skal til laboratorieanalyser i informasjonsskriv i lenke til høyre.

Dersom det er spørsmål, ta kontakt med Mattilsynets distriktskontor.

Denne ordningen blir videreført ut 2011 for alle lokaliteter med tillatelsesnummer.

Høsting fra naturlige bestander
Produsenter som høster fra naturlige bestander (bestander som ikke er en del av en akvakulturtillatelse), ble ikke ilagt gebyr i 2010. Mattilsynet dekket derfor ikke kostnaden for visse analyse på samme måte som for prøver fra akvakulturtillatelser.

For 2011 videreføres det at produsenter som høster fra naturlige bestander betaler kr. 1000,- eks mva per toksinanalyse. Mattilsynet dekker resterende kostnad per analyse.

Hvor skal prøvene sendes når Mattilsynet dekker analysekostnader?

Når Mattilsynet skal dekke analysekostnader, skal prøvene sendes til:

  • toksinanalyser - Analysesenteret i Trondheim
  • E. coli-analyser - Nasjonalt institutt for ernærings- og sjø matforskning i Bergen (NIFES)
  • Tungmetallanalyser - NIFES

Bruk av følgeskjema
Prøver som sendes til laboratorieanalyser, skal følges av et skjema som gir opplysninger om prøven. Skjemaet kan lastes ned fra lenke til høyre. Skjemaet er oppdatert i juni 2011.

Mattilsynet dekker ikke analysekostnaden dersom skjemaet ikke følger prøven eller dersom skjemaet ikke er utfylt.

På skjemaet står laboratorienes adresser.

Praktiske opplysninger om prøvetaking
Mattilsynets gir opplysninger om prøvetaking, pakking og innsending av prøver som skal til laboratorieanalyser i informasjonsskriv finnes i lenken nederst på denne siden.

Dersom det er spørsmål, ta kontakt med Mattilsynets distriktskontor.

Kontaktperson:
Malin Florvåg , rådgiver Hovedkontoret, Seksjon for fisk og sjømat, tlf 55 21 57 19 eller e-post maefl@mattilsynet.no

  Last ned: