Helsedirektoratet

Tilsyn med barnevern og sosiale tjenester

Pressemelding   •   jan 04, 2010 14:33 CET

Fra første januar har Statens helsetilsyn fått nye oppgaver knyttet til tilsyn med barnevern.

Ifølge barnevernloven (ny § 2-3b) har Statens helsetilsyn fra første januar 2010 det overordnede faglige tilsynet med barnevernvirksomheten i de enkelte kommuner, og med institusjoner, sentre for foreldre og barn og omsorgssentre for mindreårige asylsøkere etter denne loven. Statens helsetilsyn blir også klageinstans for fylkesmannens pålegg om å rette på forhold ved en institusjon, eller å nedlegge driften, og fylkesmannens vedtak om å gi  mulkt til kommuner som overskrider fristene i undersøkelsessaker (barnevernloven § 6-9). Statens helsetilsyn skal utøve myndighet i samsvar med det som er bestemt i barnevernloven og forskrifter til denne.   Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen passerte statsråd i desember. Loven innebærer nye tilsynsoppgaver til fylkesmennene med økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet. Statens helsetilsyn får det overordnede faglige tilsynet. Med dette er det innført internkontroll og tilsyn med alle deler av sosialtjenesten. Loven trådte i kraft 1. januar 2010.   -Dette er viktige oppgaver, og vi er opptatt av å komme i gang så raskt som mulig med arbeidet. Derfor har vi allerede ansatt nye medarbeidere til å jobbe med fagområdene sammen med våre øvrige medarbeidere. Likebehandling, og rette og gode tjenester er avgjørende for både et godt barnevern og gode sosiale tjenester, sier direktør Lars E. Hanssen i Statens helsetilsyn.