Finansdepartementet Norge

To CDM-prosjekter ute

Pressemelding   •   des 04, 2009 12:50 CET

To av de klimaprosjektene Finansdepartementet har avtale med, er ikke lenger aktuelle. Et prosjekt knyttet til sementproduksjon (Tapai, Kina) oppnådde ikke godkjenning i CDM Executive Board, mens vannkraftverket Dahuashui (Kina) ikke vil bli fremmet som klimaprosjekt for FN. - Vi må ha trygghet for at innsatsen vår faktisk bidrar til å redusere utslippene av klimagasser. Denne vurderingen viser at vår praksis for kjøp av klimakvoter virker etter hensikten. Kontrakten innebærer at det er prosjekteier som er ansvarlig for FN-godkjenning, og at vi bare betaler hvis prosjektet fører til klimakvoter. Vi kansellerer derfor avtalene om disse prosjektene, sier statssekretær Kjetil Lund.


FN har bygget opp et omfattende kontrollapparat for å sørge for at bare de klimaprosjektene som gir reelle utslippreduksjoner av klimagasser og som ikke vil bli gjennomført uten inntekter fra salg av klimakvoter, godkjennes .

- Det er helt sentralt for oss at innsatsen vår må bidra til reduserte utslipp. Vi er derfor glad for at FN, for å sikre addisjonalitet, fortløpende kritisk vurderer sine krav til utslippsreduserende prosjekter.  Dette er et dynamisk system, der FNs vurdering av hva som kan godkjennes som et klimaprosjekt vil endres over tid, blant annet avhengig av nasjonale utslippskrav og subsidier, og av hva som er ny og uprøvd teknologi i utviklingslandene. Vi må derfor være forberedt på at prosjekter som vi inngår kontrakt med, i noen tilfeller ikke blir FN-godkjent. Derfor betaler heller ikke Finansdepartementet for klimakvoter før de er godkjent av FN, sier Kjetil Lund.

På grunnlag av en internasjonal anbudskonkurranse høsten 2007 inngikk Finansdepartementet en avtale med Sindicatum Carbon Capital om leveranser av klimakvoter (Certified Emission Reducitions, CER) fra et kraftverk i Kina, Dahuashui. Avtalen ble inngått med forbehold om at FN godkjenner prosjektet under Den grønne utviklingsmekanismen, CDM. I valget mellom de ulike tilbudene som kom inn i denne runden, ble det lagt vekt på forholdet mellom tilbudt pris og sannsynligheten for leveranse fra prosjektet. Den sosiale og miljømessige bærekraften ble også vurdert. Finansdepartementet har nå fått melding fra Sindicatum Carbon Capital om at de har besluttet å ikke søke FN om å få godkjent vannkraftanlegget Dahuashui i Kina som klimaprosjekt. Det antas at dette har sammenheng med at det har vist seg vanskelig å dokumentere at prosjektet er addisjonelt (fører til reduserte utslipp av klimagasser) etter de regler som gjelder nå.

Finansdepartementet legger avgjørende vekt på FNs vurdering av addisjonalitet, og gjør derfor ikke selv en fullstendig analyse av hvorvidt de enkelte prosjekter kvalifiserer som klimaprosjekt. Formålet med de analyser departementet gjør i samarbeid med en ekstern konsulent er å vurdere sannsynlighet for at prosjektet vil produsere klimakvoter. Det vises til omtale i budsjettproposisjonene der det fremgår at en beregningsmessig legg til grunn at bare 70 prosent av kvotene en har inngått avtale om, blir levert.

Det har blitt reist kritikk mot departementet for at en har inngått avtale om levering av kvoter fra Dahuashui-kraftverket. Kritikerne har først og fremst stilt spørsmål om dette prosjektet ville føre til en reduksjon i utslippene i klimagasser, eller om prosjektet ville ha blitt gjennomført uavhengig av inntekter fra Den grønne utviklingsmekanismen. Når prosjektet nå blir trukket fra godkjenningsprosessen, en prosess som har pågått over flere år, viser det at spørsmålet om addisjonalitet blir vurdert grundig og at FNs regelverk virker etter hensikten.