Statens landbruksforvaltning, SLF

Tollnedsettelser for landbruksvarer i 2008

Pressemelding   •   des 09, 2009 16:03 CET

Importen av landbruksvarer til Norge fortsatte å øke fra 2007 til 2008, og totalt ble det importert landbruksvarer for 33,7 mrd. kroner i fjor. Statens landbruksforvaltning (SLF) forvalter importvernet for landbruksvarer, og innvilget totalt over 3 300 tollnedsettelser i 2008.

Det er en omfattende import av landbruksvarer til Norge, både ubearbeida varer som frukt og grønnsaker, og ferdigvarer som for eksempel bakverk og sjokolade. Verdiøkningen av importen var på om lag 16 prosent fra 2007 til 2008, noe som bl.a. skyldes høye priser i verdensmarkedet for landbruksvarer i 2008.

SLF innvilger etter Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer både generelle og individuelle tollnedsettelser verdt millioner hvert år. Finansdepartementets Prop. 1 S (2009-2010) om skatte- avgifts- og tollvedtak, vedlegg 2 tabell 2.1 gir en oversikt over de innvilgede tollnedsettelsene innenfor hver varegruppe.

Selv om importen økte i fjor var antallet administrative tollnedsettelser om lag på samme nivå som i 2007. Det var underskudd av både storfe- og småfekjøtt i 2008, og tollsatsen var derfor satt ned i lengre perioder.

Generelle tollnedsettelser
I 2008 ble det gitt 306 generelle tollnedsettelser, dette er på samme nivå som i 2007. De generelle tollnedsettelsene i 2008 omfattet i hovedsak kjøtt, frukt og grønt, mølleprodukter og råvarer til kraftfôrproduksjon.

Generelle tollnedsettelser gis i hovedsak på varer innenfor målprissystemet i jordbruksavtalen og til fôrprodukter. De gjelder for alle aktører som importerer i perioden med tollnedsettelse.

Informasjon om de generelle tollnedsettelsene blir kunngjort på nettstedet til SLF. Interessenter kan abonnere på slike nyheter.

Individuelle tollnedsettelser
SLF innvilget 2 902 individuelle tollnedsettelser i 2008. Av disse var to tredjedeler tollnedsettelse på produkter av grønnsaker, frukter, nøtter og andre plantedeler. Individuelle tollnedsettelser gis til bedrifter eller personer etter søknad. Tollnedsettelsene gis for en bestemt vare i en gitt periode. Nivået på den nedsatte tollen avhenger bl.a. av produkt og prisnivåer innenlands og utenlands.

Importører kan søke om individuelle tollnedsettelser på landbruksvarer via SLFs elektroniske importsystem.


Kontaktperson:
Sigrun Pettersborg, tlf. 24 13 12 17