Statistisk sentralbyrå SSB

Totalregnskapet for skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk. Foreløpige tall, 2008 Nedgang i bruttoproduktet for skogbruket

Pressemelding   •   des 02, 2009 16:21 CET

Bruttoproduktet for skogbruket og tjenester tilknyttet skogbruket ble beregnet til 4,6 milliarder kroner i 2008, en nedgang på 7 prosent fra 2007. Den samlede verdien av tømmersalget utgjorde 2,9 milliarder kroner.

Totalt ble det produsert skogprodukter og tjenester for 6,4 milliarder kroner i 2008. Tømmer for salg er den største enkeltposten i regnskapet. I alt ble det solgt tømmer for 2,9 milliarder kroner til sagbruk og treforedlingsindustri i 2008, en nedgang på 145 millioner kroner fra året før. Nedgangen skyldes en kombinasjon av lavere tømmerhogst og reduserte tømmerpriser.

Mer stående tømmer

Det stående tømmervolumet øker ettersom den årlige tilveksten er større enn summen av hogst og annen avgang. Denne økningen i stående tømmervolum kalles nettotilveksten, og verdien av den er beregnet til 1 milliard kroner i 2008. Verdien av skogsvirke som er benyttet til ved for salg og eget bruk, er beregnet til 323 millioner kroner.

950 millioner i entreprenørtjenester

Totalt leverte næringer med tilknytning til skogbruket varer og tjenester for 1 milliard kroner i 2008. Den største posten var entreprenørtjenester i forbindelse med skogavvirkning og skogkulturarbeid, som til sammen beløp seg til 950 millioner kroner. Her utgjorde avvirkningskostnadene 847 millioner kroner.

Viltkjøtt for en halv milliard

Verdien av vilt som er definert til skogbruket, er beregnet til 490 millioner kroner i 2008. Her utgjorde kjøttverdien av elgjakta om lag 300 millioner kroner. Verdien av vilt som ikke er definert til skogbruket, som villrein og rype, er beregnet til 42 millioner kroner.

Ordforklaringer

Skogbruk omfatter produksjon av tømmer og andre skogprodukter, jakt og tjenester i tilknytning til skogbruket.

Bruttoproduktet er et mål på verdiskapingen i en næring. Se også Om Statistikken for nærmere beskrivelse.

Litt om hovedprinsippet for regnskapet

Totalregnskapet for skogbruket og tjenester tilknyttet skogbruket er ført etter de samme prinsippene som blir brukt i nasjonalregnskapet. For noen mindre poster kan det likevel være noe avvik i forhold til nasjonalregnskapet.

Tabeller