Trico Marine Services, Inc.

Trico Marine Services, Inc. Pressemelding Trico-rapport for 2009, resultater for fjerde kvartal og årsslutt

Pressemelding   •   feb 22, 2010 09:54 CET

THE WOODLANDS, Texas, 22. feb. 2010 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trico Marine Services,
Inc. (Nasdaq:TRMA) ("Selskapet" eller "Trico") kunngjorde i dag sine økonomiske
resultater for fjerde kvartal 2009 med inntekter på 151 millioner og
driftsresultat på minus 129 millioner etter en nedskriving uten kontanteffekt
på ca. 120 millioner relatert til verdiforringelse og kostnader forbundet med
førtidig oppsigelse av en fartøyskontrakt. Den tidligere kunngjorde
nedskrivingen relatert til forventet oppsigelse av fire kontrakter på nybygg
reduserer Selskapets forpliktelser til realinvesteringer med USD 100 millioner,
netto etter refunderingsgarantier.

Oppsummering av resultater og siste hendelser

Totalinntekter for fjerde kvartal 2009 beløp seg til USD 150,8 millioner,
sammenlignet med USD 189,9 millioner for tredje kvartal. EBITDA for fjerde
kvartal var på USD 3,5 millioner, sammenlignet med USD 27,7 millioner i tredje
kvartal. Du finner ytterligere informasjon om EBITDA som en ikke-GAAP-basert
regnskapsmetode i fotnote 1 til den vedlagte tabellen for avstemming av EBITDA.

Den vesentligste grunnen for reduksjoner i inntjening og EBITDA var lavere
utnyttelse av fartøy i avdelingene for undersjøiske tjenester,
beskyttelsesutstyr og drenering som skyldtes sesongbetonte faktorer i Nordsjøen
og Asia-/Stillehavsregionen. I tillegg gjennomgikk et av selskapets
konstruksjonsfartøy et kombinert vedlikehold i tørrdokk og
kapasitetsoppgradering som varte i 75 dager, før det ble satt inn for en ny
ettårskontrakt i Mexico. Det totale tapet knyttet til utgifter til tørrdokking
og tapt inntjening pga. nedetid beløp seg til ca. fem millioner for kvartalet.
Utnyttelsesgraden i fjerde kvartal ble også trukket ned av beslutningen om å
avslutte tidsbefraktning for et leteskip som var kontinuerlig underutnyttet,
innen DeepOceans flåte og vedtaket om å holde av fartøy i enkelte vekstmarkeder
for langsiktige kontrakter som starter i 2010, i stedet for å mobilisere dem
for kortsiktige kontrakter. De gjennomsnittlige dagsratene for undersjøiske
tjenesteoppdrag hadde en relativt flat utvikling mellom tredje og fjerde
kvartal 2009.

Selskapet fortsatte å redusere sin eksponering mot taue- og
forsyningsvirksomheten, spesielt i Nordsjøen, ved å gjennomføre fire aktivasalg
med total proveny på ca. USD 40 millioner i fjerde kvartal til attraktive
EBITDA-tall. Fra slutten av fjerde kvartal til datoen for denne pressemeldingen
har Selskapet nådd endelige avtaler om ca. USD 20 millioner i ytterligere salg
av aktiva som ikke er relatert til kjernedriften. Vår nåværende oppfatning av
det globale OSV-markedet (offshore supply vessels) er at prisene og utnyttelsen
vil være svært lave pga. at et høyt antall nye fartøyer blir klar for levering
i 2010 og 2011. Fra 30. september 2009 til datoen for denne pressemeldingen
har Selskapet har dessuten redusert den gjenværende OSV-flåten ytterligere, fra
45 til 37 fartøy.

I begynnelsen av første kvartal av 2008 saksøkte flere norske rederi de norske
myndighetene og hevdet at skatteøkningen gjennom den nylig vedtatte
tonnasjeskatten utgjorde et brudd på den norske grunnlovens forbud mot
tilbakevirkende lovgivning. 12. februar 2010 avsa Norges Høyesterett en dom i
favør av rederiene og konkluderte med at overgangsreglene der overskudd som
ikke var skattbart iht. det gamle systemet for tonnasjeskatt, ble skattbart ved
overgangen til det nye systemet, var grunnlovsstridige. Som en følge av dommen
forventer Selskapet å kunne bokføre ca. USD 44 millioner i inntekter første
kvartal 2010, inkludert ca. USD 4 millioner i kontantbesparelser på skatt som
ville forfalt i 2010, og USD 8 millioner i tilbakebetalt skatt relatert til
skatt for tidligere år. Fremover vil Selskapet bli fritatt for USD 36 millioner
i skattebetalinger over de neste åtte årene.

Likviditetsutsikter

I desember 2009 hadde Selskapet USD 53 millioner i kontanter og USD 734
millioner i total gjeld. USD 53 millioner av den totale gjelden er klassifisert
som at den forfaller og må betales innen tolv måneder. Ved inngangen til fjerde
kvartal beløp tilsvarende gjeld seg til USD 240 millioner, før obligasjoner for
USD 400 millioner ble utstedt i fjerde kvartal. I desember 2009 hadde
Selskapet en kontant- og kredittilgjengelighet på 63 millioner. Forpliktelser
til kapitalinvesteringer beløper seg til USD 38 millioner. Selskapet er for
øyeblikket involvert i en rekke transaksjoner som skal øke dets likviditet til
et nivå som er tilstrekkelig til å innfri forpliktelsene, blant annet
ytterligere salg av OSV-aktiva som ikke er relaterte til kjernedriften.
Selskapet kapitalstruktur og gjeldsreduksjon har fortsatt høyest prioritert.

Styreformann og adm.dir. Joseph S. Compofelice uttalte at "Inntjeningen og
resultatet i fjerde kvartal gjenspeilte de svake markedsforholdene innenfor
oljesektoren generelt og Nordsjøen, der vi er involvert, spesielt. CTC Marine
og Deep Ocean har hatt en fin utvikling og vunnet flere kontrakter utenfor
Nordsjøen. Imidlertid forventer jeg en mye bedre utvikling på alle markedene
våre i de tre siste kvartalene av 2010 og videre i 2011. Siden begynnelsen av
året har vi registrert en økning i anbud og forespørsler på de fleste
internasjonale markedene. Basert på nåværende og forventet nivå på kontrakter
vunnet og anbudsaktivitet er vi forsiktig optimistiske med hensyn til fremtidig
vekst og lønnsomhet innen den undersjøiske sektoren."

Markedsutsikter

Driftsresultatet for fjerde kvartal og begynnelsen av første kvartal 2010
gjenspeiler fortsatt svake markedsforhold i Nordsjøen og
Asia-/Stillehavsregionen, men vi blir oppmuntret av visse nylige hendelser som
antagelig kommer til å gjenspeiles i resultatene fra og med andre kvartal 2010.
Vi har per i dag sikret oss kontrakter for to tredjedeler av forventet
inntjening i 2010 og har lovende perspektiver i sikte for resten av året.

Ordrebeholdningen består av ca. USD 600 millioner utsatte eller langsiktige
kontrakter som hovedsakelig er spredt over virksomhetene undersjøiske tjenester
samt tauing og forsyning. I fjerde kvartal 2009 genererte vi ca. 82 % av
inntjeningen gjennom den undersjøiske virksomheten.

Informasjon om telefonkonferanse

Selskapet innkaller til telefonkonferanse 08.30 Eastern Time (14:30 CET)
torsdag 18. februar 2010 for å diskutere resultatene med analytikere,
investorer og andre interessenter. Personer som ønsker å delta på
telefonkonferansen, må ringe (800) 946-0719 med tilgangskode 4232854 innenfor
USA eller (719) 325-2492 med tilgangskode 4232854 fra andre land.

En reprise av telefonkonferansene vil bli tilgjengelig fra ca. én time etter
konferanse frem til 4. mars 2010 og kan spilles av ved å ringe (888) 203-1112
med tilgangskode 4232854 (personer som ikke ringer fra USA, må bruke (719)
457-0820 med tilgangskode 4232854).

Om Trico

Trico Marine er en integrert leverandør av undersjøiske-, drenerings- og marine
støttefartøy og -tjenester. Trico Marine økte nylig tilstedeværelsen på det
undersjøiske markedet gjennom oppkjøpet av DeepOcean, en anerkjent
markedsledere innen høykvalitets undersjøiske tjenester, inkludert IVR, støtte
under inspeksjoner og konstruksjon, undersjøisk intervensjon og
driftsnedlegging, marin drenering samt legging og nedgraving av
undervannskabler. DeepOcean kontrollerer en velutstyrt skipsflåte og driver en
flåte med moderne ROV-er og dreneringsutstyr. Gjennom Selskapets diversifiserte
skipsflåte vil Trico Marine også fortsette å yte en rekke ulike marine
støttetjenester til olje-og gassindustrien. Tjenestene inkluderer transport av
borematerialer, -utstyr og -mannskap til borerigger og andre offshoreanlegg,
tauing av borerigger og utstyr samt støtte for konstruksjon, installasjon,
reparasjon og vedlikehold av offshoreanlegg. Trico har hovedkvarteret sitt i
The Woodlands, Texas og er en global aktør med operasjoner i Nordsjøen,
Vest-Afrika, Mexico, Brasil, og Sørøst-Asia.

Mer informasjon om Trico Marine Services, Inc. finner du på følgende webområde:
www.tricomarine.com.

Trico Marine Services, Inc.-logoen er tilgjengelig på
http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=5229

Visse utsagn i denne pressemeldingen som ikke er historiske fakta, kan være
"fremtidsrettede utsagn". Fremtidsrettede utsagn er projeksjoner av hendelser,
avkastninger, inntekter, fremtidig økonomiske ytelse eller ledelsens planer og
målsetninger for Selskapets fremtidige drift. Faktiske hendelser kan i
vesentlig grad kan avvike fra de som er uttrykt i fremtidsrettede utsagn. En
rekke viktige faktorer som omhandler risikoer (kjente og ukjente) og usikre
momenter utenfor Selskapets kontroll, kan medføre at faktiske hendelser i
vesentlig grad kan avvike fra de som er uttrykt eller innforstått i slike
fremtidsrettede utsagn. Slike risikoer omfatter blant annet Selskapets
målsetninger, forretningsplaner eller -strategier og prosjekterte eller
forventede goder eller andre konsekvenser fra slike planer eller strategier,
Selskapets evne til å innhente tilstrekkelig finansiering på en betimelig måte
og med akseptable betingelser, herunder refinansiering av gjeld som forfaller i
løpet av de neste tolv månedene, Selskapets evne til fortsatt å betjene og
overholde våre forpliktelser overfor våre kreditorer og annen forgjeldethet,
prosjekteringer som omhandler inntekter, driftsresultater eller kontanter fra
drift, eller Selskapets forventede kapitalutgifter eller andre
kapitalprosjekter, generell etterspørsel etter Selskapets fartøy, endringer i
mengden olje- og naturgassleting og -utvikling, Selskapets evne til å lykkes i
ferdigstillingen av forskjellige fartøysbyggingsprosjekter på en betimelig
måte, ytterligere reduksjoner i investeringsbudsjetter av kunder, ytterligere
nedgang i olje- og gasspriser, prosjekterte eller forventede goder fra oppkjøp,
økning i driftskostnader, manglende evne til nøyaktig å forutse mengden
utnyttelse av fartøy og dagsrate, variasjoner i globale forretningsforhold og
økonomiske omstendigheter, resultater, tidspunkter eller innvirkning av
eventuelle rettstvister og våre hensikter eller forventninger i henhold til
dette og tilgangen på forsikringsdekning tilknyttet dette og Selskapets evne
til å repatriere kontanter fra utenlandsk drift dersom og når det måtte
behøves. En ytterligere beskrivelse av risikoer og usikre momenter tilknyttet
Trico Marine Services, Inc. og deres bransje og andre faktorer som kan komme
til å innvirke på Selskapets resultater eller drift eller økonomiske forhold,
er angitt i Selskapets innsendte dokumenter til Det amerikanske kredittilsynet
(Securities and Exchange Commission). Trico påtår seg ingen forpliktelser til
offentlig å oppdatere eller revidere noen fremtidsrettede utsagn for å
gjenspeile hendelser eller omstendigheter som måtte oppstå etter datoen på
denne rapporten. Disse resultatene skal anses for å være foreløpige frem til
Selskapet sender inn skjema nr. 10-K il det amerikanske kredittilsynet
(Securities and Exchange Commission).

TRICO MARINE SERVICES, INC. AND SUBSIDIARIES
Consolidated Statements of Income
(Unaudited)
(In thousands, except per share amounts)------------------------

Three Months Ended
------------------------

December 31, September
2009 30, 2009
------------ ----------


Revenues $ 150,795 $ 189,855

Operating expenses:
Direct operating expenses 130,274 143,456
General and administrative 20,853 19,594
Depreciation and amortization 21,111 19,324
Impairments of acquired assets
and penalities on early
termination
of contracts 122,060 1,184

(Gain) loss on sales of assets (14,118) 768
------------ ----------
Total operating expenses 280,180 184,326

Operating income (loss) (129,385) 5,529

Interest expense, net of
amounts capitalized (18,974) (8,587)
Interest income 823 181
Unrealized gain (loss) on
mark-to-market of embedded
derivative 18,769 (21,026)
Foreign exchange gain (loss) (9,720) 30,543

Other expense, net 748 (17)
------------ ----------

Income before income taxes (137,739) 6,623


Income tax expense (benefit) 20,389 (1,891)
------------ ----------

Net income (loss) (158,128) 8,514

Less: Net (income) loss
attributable to the
noncontrolling interest (102) 859
------------ ----------

Net income (loss) attributable
to Trico Marine Services, Inc. $ (158,230) $ 9,373
------------ ----------

Earnings per common share:

Basic $ (7.68) $ 0.46
------------ ----------

Diluted $ (7.68) $ 0.27
------------ ----------

Weighted average shares
outstanding:

Basic 20,613 20,502
------------ ----------

Diluted 20,613 35,179
------------ ---------------------- ----------

December 31, September
Balance Sheet Data: 2009 30, 2009
------------ ----------


Cash and cash equivalents $ 52,981 $ 41,733
Total assets 1,076,738 1,236,218
Total short-term debt 52,585 22,296
Total long-term debt
(including derivative
liability) 687,315 716,531
Total liabilities 961,553 976,760
Total equity 115,185 259,458
TRICO MARINE SERVICES, INC. AND SUBSIDIARIES
Consolidating Statements of Income
(Unaudited)
(In thousands)


Three Months Ended December 31, 2009
-----------------------------------------------------
Subsea Corporate
Towing Trenching &
and Subsea and Elim-
Supply Services Protection inations Total
--------- --------- --------- --------- ---------

Revenues $27,757 $70,982 $59,252 $(7,196) $150,795

Operating
expenses:
Direct
operating
expenses 18,608 65,311 53,551 (7,196) 130,274
General
and
administrative 5,462 5,020 4,589 5,782 20,853
Depreciation and
amortization 5,234 10,814 4,839 224 21,111
Impairments
and
penalities
on early
termination of
contracts 1,222 118,838 2,000 -- 122,060
(Gain) loss
on sales
of assets (14,105) -- (13) -- (14,118)
--------- --------- --------- --------- ---------

Total
operating
expenses 16,421 199,983 64,966 (1,190) 280,180
--------- --------- --------- --------- ---------Operating
income
(loss) $ 11,336 $(129,001) $(5,714) $ (6,006) $(129,385)
========= ========= ========= ========= =========

EBITDA $ 3,775 $ 651 $ 4,512 $ (5,468) $ 3,470
========= ========= ========= ========= =========Three Months Ended September 30, 2009
-----------------------------------------------------
Subsea Corporate
Towing Trenching &
and Subsea and Elim-
Supply Services Protection inations Total
--------- --------- --------- --------- ---------


Revenues $ 31,414 $ 87,519 $ 79,693 $ (8,771) $189,855

Operating
expenses:
Direct
operating
expenses 24,960 63,128 64,139 (8,771) 143,456
General and
administrative 4,874 4,008 4,660 6,052 19,594
Depreciation and
amortization 4,769 9,682 4,795 78 19,324
Impairments and
penalities
on early
termination of
contracts -- 1,184 -- -- 1,184

Gain on
sales
of
assets 785 -- (17) -- 768
--------- --------- --------- --------- ---------
Total
operating
expenses 35,388 78,002 73,577 (2,641) 184,326
--------- --------- --------- --------- ---------

Operating
income
(loss) $ (3,974) $ 9,517 $ 6,116 $ (6,130) $ 5,529
========= ========= ========= ========= =========

EBITDA $ 1,693 $20,383 $10,894 $(5,257) $27,713
========= ========= ========= ========= =========
TRICO MARINE SERVICES, INC. AND SUBSIDIARIES
Vessel Metrics
(Dollars in thousands, except utilization and number of
vessel amounts)Three Months Ended
----------------------------------

December September June 30,
31, 2009 30, 2009 2009
---------- ---------- ----------
Average Day Rates:
Subsea Services
MSVs (1) $ 86,383 $ 86,772 $ 79,164
SPSVs/MPSVs (2) 30,367 26,995 27,638

Subsea Trenching and
Protection $ 137,144 $ 141,049 $ 127,991

Towing and Supply
North Sea Class (3) $ 16,489 $ 17,796 $ 17,012
OSVs (4) 6,553 6,167 6,645

Utilization:
Subsea Services
MSVs 69% 91% 92%
SPSVs/MPSVs 80% 71% 80%

Subsea Trenching and
Protection 83% 97% 98%

Towing and Supply
North Sea Class 81% 83% 76%
OSVs 75% 61% 66%

Average Number of
Vessels:
Subsea Services
MSVs 9.7 10.0 9.7
SPSVs/MPSVs 7.0 7.5 7.0

Subsea Trenching and
Protection 4.1 4.4 4.8

Towing and Supply
North Sea Class 10.1 12.0 12.3
OSVs 23.5 33.0 37.4

______________________
(1) Multi-purpose service vessels
(2) Subsea platform supply vessels/Multi-purpose platform
supply vessels
(3) Anchor handling, towing and supply vessels and
platform supply vessels
(4) Offshore supply vessels
TRICO MARINE SERVICES, INC. AND SUBSIDIARIES
EBITDA Reconciliation
(Unaudited)
(In thousands)


-----------------------

Three months ended
-----------------------

December 31, September
30,
2009 2009
------------ ---------

EBITDA (1) $ 3,470 $ 27,713
Depreciation and amortization (21,111) (19,324)
Impairments of acquired assets and
penalties on early termination of
contracts (122,060) (1,184)
(Gain) loss on sale of assets 14,118 (768)
Stock-based compensation (314) (795)

Provision for doubtful accounts (3,488) (113)
------------ ---------

Operating income (loss) $ (129,385) $ 5,529
============ =========


(1) Non-GAAP Financial Measure

The Company discloses and discusses EBITDA as a non-GAAP Financial measure in
its public releases, including quarterly earnings releases, investor conference
calls, and other filings with the Commission. The Company defines EBITDA as
operating income before depreciation and amortization, impairments of acquired
assets and penalties on early termination of contracts, gain/loss on sale of
assets, stock-based compensation and provision for doubtful accounts in respect
of revenues earned in prior periods. In fourth quarter of 2009, $2.2 million
was provided in respect of revenues earned in prior periods. The Company's
measure of EBITDA may not be comparable to similarly titled measures presented
by other companies. Other companies may calculate EBITDA differently than the
Company, which may limit its usefulness as a comparative measure.

EBITDA is a financial metric used by management (i) to monitor and evaluate the
performance of Trico's business operations, (ii) to facilitate management's
internal comparison of the Company's historical operating performance of its
business operations, (iii) to facilitate management's external comparisons of
the results of its overall business to the historical operating performance of
its competitors, (iv) to analyze and evaluate financial and strategic planning
decisions regarding future operating investments and acquisitions, which may be
more easily evaluated in terms of EBITDA, and (v) to plan and evaluate future
operating budgets and determine appropriate levels of operating investments.

KONTAKT: Trico Marine Services, Inc.
Geoff Jones, Senior Vice President, Chief Financial og
Administrative Officer
(713) 780-9926


Source: Millistream