Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Tvisteløsningsnemnd for barnevernet er opprettet

Pressemelding   •   jan 05, 2010 17:26 CET

Barnevernets tvisteløsningsnemnd

1. januar ble Barnevernets tvisteløsningsnemnd opprettet. Nemnda skal være et rådgivende organ for stat og kommune i saker der det er uenighet om hvem som skal dekke utgifter forbundet med barnevernstiltak.

Bakgrunnen for å opprette en egen tvisteløsningsnemnd, er utfordringer knyttet til tilfeller der et barn har krav på tiltak både etter barnevernloven og etter andre velferdslover. Nemnda skal behandle saker der det er uenighet om statens betalingsansvar etter barnevernloven og kommunens betalingsansvar etter andre lover. Dette vil typisk gjelde tilfeller der et funksjonshemmet barn er plassert i fosterhjem eller i barneverninstitusjon, og der funksjonshemmingen innebærer særskilt tilrettelegging.

Barnevernets tvisteløsningsnemnd ble opprettet som en del av samarbeidsavtalen om utvikling av barnevernsområdet mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund. Nemnda skal gi rådgivende uttalelser om kostnadsspørsmål. Dette er en prøveordning som i første omgang gjelder for tre år.

Nemnda skal gi rådgivende uttalelse i saker begge parter er enige om å fremme. Nemndas uttalelser er ikke rettslig bindende, men det forventes at partene følger dem. Leder for nemnda er tingrettsdommer Kim Heger (Oslo). Heger er oppnevnt for tre år.  De øvrige medlemmene er også jurister.

 

Sekretariatet er lokalisert i Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Kontaktpersoner:  Nina Ramstad Aatlo, KS tlf 92 23 14 70
eller BLD tlf 22 24 26 01

Lenke til samarbeidsavtalen mellom KS og BLD på barnevernsområdet: http://www.ks.no//522/Barnevern.pdf

Mer om Barnevernets tvistløsningsnemnd på BLDs hjemmesider