Biogen Norway AS

Ny undersøkelse avslører stor forskjell mellom pasienters og helsepersonells oppfatninger av bevegelsesproblemer

Pressemelding   •   okt 15, 2010 14:45 CEST

Undersøkelse avslører forskjell mellom pasienters og helsepersonells syn på tap av bevegelsesevne som følge av multippel sklerose

Zug, Sveits – 14. oktober 2010 – En ny undersøkelse om tap av bevegelsesevne ved multippel sklerose (MS) har avslørt forskjell i oppfatningene til personer med MS og helsepersonell. Ifølge undersøkelsen mener bare litt over halvparten av helsepersonell (56 %) at deres MS-pasienter opplever noen form for tap av bevegelsesevne,mens publiserte data avslører at opp til 85% opplever dette.

Undersøkelsen, som ble utført på oppdrag fra Biogen Idec, utredet opplevelsene til MS-pasienter og oppfølgingen de fikk av nevrologer og sykepleiere.1,3 Mer enn 400 personer som lever med mobilitetsproblemer på grunn av MS, og 180 helsepersonell fra Canada, Frankrike, Tyskland, Spania, Sverige og Storbritannia deltok i undersøkelsen.

Resultatene underbygges av nyere forskning som har vist følgende:

• Gangfunksjon som utgjør en betydelig del av bevegelsesevnen generelt, monitoreres i for liten grad av helsepersonell 4

• 39 % av personer med MS og 49 % av omsorgspersoner diskuterer sjelden eller aldri mobilitetsproblemer med en lege.5

"Noe som kommer klart frem av denne forskningen, er at svekket bevegelsesevne ikke gjenkjennes ofte nok som et problem av helsepersonell. Det trengs derfor en bedre dialog mellom pasienter og legen eller sykepleieren deres, samt mer hyppige og mer nøyaktige evalueringer for å overvåke pasienters mobilitet," sier Dr. Shibeshih Belachew, University of Liège, Belgia.

Tap av bevegelsesevne og innvirkning på livskvalitet

Undersøkelsen fremhevet i tillegg hvordan svekket bevegelsesevne virket inn på arbeidssituasjonen og det sosiale livet til personer med MS:

• Nesten halvparten (45 %) rapporterte at mobilitetsproblemene førte til at de mistet venner.

• Nesten tre fjerdedeler (72 %) sa at mobilitetsproblemene deres hadde stor innvirkning på arbeidslivet deres.

• Bortimot to tredjedeler (64 %) rapporterte at de hadde tapt inntekt som følge av MS-relaterte mobilitetsproblemer.

• Mer enn én tredjedel (37 %) innrømte å ha hatt suicidale tanker som følge av mobilitetsproblemene.3

"Tap av bevegelsesevne kan ha en enorm innvirkning på alle aspektene ved livet for dem som lever med MS. Det har fysiske og psykiske effekter som drastisk kan redusere evnen til å arbeide og bidra i samfunnet. Vi leger bør gi veiledning i hvordan man kan håndtere mobilitetsproblemer på best mulig måte, og hjelpe personer med MS til fortsatt å kunne leve et produktivt liv og ha det godt sosialt, fysisk og mentalt," konkluderer Dr. Belachew.

Bevegelsesevnen kan påvirkes allerede tidlig etter diagnose

Resultatene fra undersøkelsen understreket også at bevegelsesevnen kan påvirkes allerede tidlig i sykdomsforløpet. Nesten én av to (45 %) av de som deltok i undersøkelsen, rapporterte at de hadde opplevd mobilitetsproblemer i løpet av den første måneden etter at de fikk diagnosen. 1

Tidlig identifikasjon og håndtering av mobilitetsproblemer kan bidra til å heve livskvaliteten til personer med MS. MS-eksperter anbefaler at dette skjer gjennom trening eller fysioterapi, eller ved å integrere strategier for behandling av sykdommen og symptomene. 5 Nevrologene og sykepleierne som deltok i undersøkelsen til Biogen Idec, innså at pasientene trengte hjelp av dem til å utvikle en plan for fysisk terapi. 1

Om Biogen Idec

Biogen Idec setter nye standarder innen behandlingsområder med høye, udekkede medisinske behov. Biogen Idec ble opprettet i 1978 og er verdensledende når det gjelder å oppdage, utvikle, produsere og kommersialisere nyskapende behandlinger. Pasienter i hele verden drar nytte av Biogen Idecs betydningsfulle produkter for behandling av sykdommer som lymfom, multippel sklerose og revmatoid artritt. Hvis du ønsker produktinformasjon, pressemeldinger eller mer informasjon om selskapet, kan du gå til www.biogenidec.com.

Hvis du har mediespørsmål, kan du kontakte:

Claudia Matthes, Biogen Idec

T: +41 79 363 21 88

M: +41 79363 21 88

E: Claudia.matthes@biogenidec.com Gurjit Hothi / Vicky Squires

Tonic Life Communications

T: +44 (0) 20 7798 9900

E: gurjit.hothi@toniclc.com or vicky.squires@toniclc.com

 

Kommentarer til redaktøren

Metodologi

• Forskningen ble utført av et uavhengig selskap for markedsforskning.

• Undersøkelsen blant personer med MS ble gjennomført mellom 4. og 29. juni 2010, og undersøkelsen blant helsepersonell mellom 7. juni og 2. juli 2010. Begge undersøkelsene fulgte en omhyggelig og robust prosess for utarbeiding av spørreskjema. Spørreskjemaet for personer med MS ble validert for å sikre samsvar med ICCs/ESOMARs Code on Market and Social Research (regel for markeds- og samfunnsforskning), og helsepersonellets spørreskjema ble validert opp mot EphMRAs Code of Conduct for International Healthcare Market Research (atferdskode for markedsforskning innen internasjonal helse). Begge disse er europeiske retningslinjer for forskning. Begge spørreskjemaene fulgte også Market Research Societys Code of Conduct (atferdskode). Gå til www.esomar.org, www.ephmra.org og www.mrs.org.uk hvis du ønsker mer informasjon.

• Respondenter fra pasientundersøkelsen ble rekruttert via en miks av kontakter med pasientgrupperinger og nettrekruttering. Internasjonale pasientgrupper ble anvendt til å rekruttere MS-pasienter. Man henvendte seg også til et nettverk av kontakter i hvert land. Personene som ble invitert til å delta, ble forhåndsundersøkt for å sikre at de hadde fått diagnosen MS og oppfylte kriteriene for undersøkelsen. Respondenter fra helsepersonellundersøkelsen ble rekruttert spesifikt med det formålet å delta i forskning på MS. Før de ble tatt opp i et panel, ble de personlige kvalifikasjonene deres kontrollert, og så snart de var tatt opp i panelet, ble responsratene deres målt og påliteligheten vurdert. De respondentene som ble godkjent, ble deretter kontaktet for å delta i spørreundersøkelsen.

• Spørreundersøkelsen var anonym og ble gjennomført på nettet.

• Spørreundersøkelsen inkluderte 436 personer med MS og 182 helsepersonell (MS-nevrologer og spesialsykepleiere innen MS) fra Canada, Frankrike, Tyskland, Spania, Sverige og Storbritannia. Personer med MS ble valgt ut tilfeldig for å bidra til å sikre et resultat som var representativt for hele den MS-rammede befolkningen. Helsepersonell ble rekruttert spesifikt med det formålet å delta i spørreundersøkelsen.