Utlendingsnemnda

UNE-rapport til Justisdepartementet

Pressemelding   •   jun 17, 2013 09:59 CEST

Utlendingsnemnda (UNE) har på oppdrag fra Justisdepartementet utarbeidet en rapport om lengeværende barn i asylsaker. I rapporten oppsummeres hva som nå har blitt praksis, etter stortingsmeldingen «Barn på flukt» fra juni i fjor. 

Avgjørelsene som omfattes av UNE-rapporten, gjelder i all hovedsak tidligere asylsøkere hvor både UDI og UNE har ment at de ikke har noe beskyttelsesbehov. De har imidlertid blitt værende i Norge ulovlig etter et endelig avslag istedenfor å følge utreiseplikten. Senere – ofte flere ganger – har de så bedt UNE om omgjøring av det tidligere avslaget.

Omgjøring av tidligere vedtak kan skje blant annet dersom det foreligger sterke menneskelige hensyn. I den vurderingen skal barns tilknytning til Norge tillegges særlig vekt. I vurderingen av om tillatelse skal gis på humanitært grunnlag, følger det av regelverket at UNE må veie de hensyn som taler for oppholdstillatelse mot de innvandringsregulerende hensyn som gjør seg gjeldende i den enkelte sak. Selv om saker kan ha likhetstrekk, er ingen saker helt like, så disse avveiningene må gjøres konkret og individuelt. Det er dessuten en hovedregel at oppgitt identitet må være dokumentert – eller i det minste sannsynliggjort – før tillatelse gis. Det er identitetsproblematikk i mange av sakene rapporten omhandler.

UNE har brukt stortingsmeldingen «Barn på flukt» aktivt i saksbehandlingen, som supplement til lov, forskrift og andre rettskilder. UNE mener avgjørelsene fra siste år generelt i større grad tydeliggjør hvilke forhold som har hatt betydning for utfallet, og at praksis i store trekk forholder seg til stortingsmeldingens skille mellom sterke og mindre sterke innvandringsregulerende hensyn.

I saker hvor barns tilknytning avveid mot innvandringsregulerende hensyn har hatt betydning for utfallet, har UNE det siste året gitt oppholdstillatelse til forholdsvis noen flere barnefamilier under hensyn til blant annet barns tilknytning enn forut for stortingsmeldingen.

Kontaktpersoner i UNE: 
Direktør Ingunn-Sofie Aursnes, tlf. 9572 7305
Informasjonssjef Bjørn Lyster, tlf. 415 70 246