Velferdsetaten

Unge bruker sex som kapital

Pressemelding   •   feb 16, 2017 19:30 CET

I noen miljøer i Oslo bytter unge sex, men kun ildsjelene i hjelpeapparatet snakker med dem om det.

Pro Sentret har kartlagt hjelpeapparatets kunnskap om bytte av sex blant ungdom i Oslo. I dag lanserer de rapportene «Sex som kapital», som handler om kunnskapen i hjelpeapparatet og «Mistanker og magefølelse», som handler om enslige, mindreårige asylsøkere.

Kartleggingen i hjelpeapparatet i Oslo viser at det skorter på kunnskap om unge og bytte av sex og at det ikke jobbes systematisk med temaet. Unntaksvis snakkes det om på initiativ fra enkelte ildsjeler i hjelpeapparatet eller ved at ungdom forteller om det eksplisitt.

Regnes ikke som prostitusjon

Lite tyder på at det er vanlig å bytte sex blant unge flest i Oslo. Samtidig har noen ungdomsmiljøer en holdning som tilsier at det å bruke sex som kapital for å oppnå ikke-seksuelle goder er akseptert.

Pro Sentrets kartlegging viser at bytte av sex skjer på forskjellige måter og at det oftest foregår i gråsoner:

– Unge som bytter mottar blant annet penger, gaver, ting, mat, klær, overnatting, reiser og opplevelser mot sex. Noen bytter også sex mot voksenkontakt, tilhørighet, nærhet eller for innpass i miljøer, sier Ulla Bjørndahl, som har ført rapporten «Sex som kapital. Om unge som bytter sex: utforskning av seksualitet, sårbarhet, grenser og press» i pennen.

Ifølge henne anser ikke ungdommene selv dette som en form for prostitusjon.

– Spør du om prostitusjon, vil ikke ungdommene kjenne seg igjen, sier Bjørndahl. Hun får støtte av Sarah Warpe, som har utarbeidet rapporten «Mistanker og magefølelse – hjelpeapparatet i Oslo sine erfaringer med enslige mindreårige som selger/bytter seksuelle tjenester».

Ifølge Warpe er enslige mindreårige asylsøkere en sårbar gruppe. Ansatte i hjelpeapparatet mistenker at ungdommene har erfaring med salg og bytte av seksuelle tjenester både i migrasjonsprosessen og etter ankomst til Norge. De tar likevel sjelden opp tematikken i møte med de unge.

– Kartleggingen viser at ansatte i hjelpeapparatet er usikre på hvem som har ansvar for å snakke med de enslige mindreårige om salg og bytte av sex. Resultatet er at få gjør det i det hele tatt.

Guttene glemmes

Begge kartleggingene viser at hjelpeapparatets arbeid er preget av heteronormative holdninger og stereotypiske kjønnsrollemønstre. Ifølge Bjørndahl og Warpe glemmes ofte guttene.

– At gutter også har en seksuell kapital som er ettertraktet glemmes. Risikoutsatthet og sårbarhet hos gutter blir ofte assosiert med rus, dårlig psykisk helse, vold og kriminalitet.

– Bytte av sex må inn i planarbeidet og forankres i resten av arbeidet som gjøres med unge i Oslo. Vi må få seksualvaner og bytte av sex inn i ungdomsundersøkelsene. De siste tallene vi har i Oslo er fra 1996 og da ble det spurt om sex mot betaling, ikke bytte av sex mot ulike goder. Det er opplagt at disse tallene ikke kan brukes for å belyse dagens situasjon, sier Warpe og Bjørndahl.

Rapportene lanseres fredag 17. februar kl 09.00 på Eldorado Bokhandel i Oslo. Etter presentasjon av hovedfunn fra vil et panel med Likestillings- og diskrimineringsombudet, NOVA, Uteseksjonen, Sex og Samfunn og Press kommentere funnene i rapportene.

Du kan laste ned rapportene HER.

Velferdsetaten er en fagetat som utvikler og tilbyr byomfattende tjenester som bidrar til gode levekår til de innbyggerne i Oslo som trenger det mest.