Sparebanken Øst

Utbyttepolitikk Styret har fattet vedtak om følgende utbyttepolitikk i Sparebanken Øst:

Pressemelding   •   feb 03, 2010 09:15 CET

"Sparebanken Øst har som økonomisk mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir en god og
stabil avkastning på bankens egenkapital og skape verdier for egenkapitalbeviseierne ved
konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom egenkapitalbeviseierne og sparebankens fond i samsvar
med deres andel av bankens egenkapital. Sparebanken Øst vil sikte mot at 50-75 % av overskuddet tilordnet egenkapitalbeviseierne utbetales som utbytte. I et normalår vil ca. 10 % avsettes til gaveformål.

Ved fastsettelsen av utbytte og gaver vil det bli tatt hensyn til bankens resultatutvikling,
markedssituasjonen, stabilitet i utbytte samt behov for kjernekapital.

Dersom det i et enkelt år ikke er resultatmessig dekning for et konkurransedyktig utbytte, vil det
likevel søkes utbetalt et konkurransedyktig utbytte ved overførsel av nødvendige midler fra
utjevningsfondet."

Source: Millistream