Statistisk sentralbyrå SSB

Utdanningsstatistikk. Studenter ved universiteter og høgskoler, 1. oktober 2009. Foreløpige tall Flere studenter ved de fleste lærestedene

Pressemelding   •   feb 01, 2010 10:06 CET

Foreløpige tall viser en relativt kraftig vekst i studenttallet ved norske universiteter og høgskoler, fra om lag 214 200 i 2008 til 221 600 i 2009. Det er 3,3 prosent høyere enn i fjor, noe som er den største økningen siden 2002. Økningen er jevnt fordelt på kvinner og menn.

Økningen i det totale studenttallet har hovedsaklig kommet ved universitetene – fra 85 000 studenter i 2008 til 90 800 i 2009. Dette tilsvarer en økning på 6,7 prosent. Økningen skyldes delvis at Høgskolen i Tromsø ble slått sammen med Universitet i Tromsø og dermed ble tatt inn i gruppen statlige universiteter fra og med 1. januar 2009. Høgskolen i Tromsø hadde over 2 400 registrerte studenter i 2008.

Ved de statlige høgskolene var det 1 100 flere studenter i 2009 enn i 2008. Med unntak av noen få høgskoler hvor tallet på studenter var stabilt eller svakt synkende, opplevde de fleste av de statlige høgskolene oppgang i studenttallet.

Målt i absolutte tall var veksten i antall studenter jevnt fordelt mellom menn og kvinner i 2009. I 2008 var veksten imidlertid størst blant kvinner.

Størst økning i aldersgruppen 19-24-år

Den største veksten i studentmassen i 2009 var innen aldersgruppen 19-24 år, hvor det var 6,8 prosent eller nær 7000 flere studenter. I aldersgruppen 25-29 år steg antall studenter med 3,6 prosent. Noe av årsaken til utviklingen var at den totale befolkningen i alderen 19-24 år og 25-29 år vokste med henholdsvis 12 500 og 4 000 personer fra 2008 til 2009. Større arbeidsledighet er trolig også en medvirkende årsak til økningen i studentmassen i disse aldersgruppene.

Tabeller http://www.ssb.no/utuvh/