Statistisk sentralbyrå SSB

Utenriksregnskap, 3. kvartal 2009 Lavere oljepris ga mindre overskudd

Pressemelding   •   des 02, 2009 16:32 CET

Overskuddet på driftsbalansen utgjorde i 3. kvartal 83 milliarder kroner, 28 prosent lavere enn i samme kvartal 2008. Hovedårsaken til dette er en nedgang i oljeprisen.

Siden 3. kvartal 2008 er prisen på råolje og naturgass gått ned med 30 prosent, samtidig som det har vært en oppgang i eksportvolumet på 4 prosent. Endringene har gjort at eksportverdien for råolje og naturgass har gått ned fra 150 til 109 milliarder kroner, og dette er hovedårsaken til svekkelsen av driftsbalansen.

For mer informasjon om pris- og volumutvikling for eksport og import, se kvartalsvis nasjonalregnskap.

Svakere nedgang i eksport og import

Overskuddet for utenrikshandelen med varer og tjenester utgjorde i 3. kvartal 77 milliarder kroner, om lag en tredjedel under nivået i tilsvarende kvartal i 2008. Verdien av samlet eksport og import gikk ned med henholdsvis 19 og 12 prosent, men nedgangen er lavere i 3. kvartal enn i 2. kvartal i år.

Handelen med varer utgjør størstedelen av vare- og tjenestebalansen. Samlet gikk verdien av den norske vareeksporten ned med 23 prosent til 181,2 milliarder kroner. Den samlede importverdien av varer er beregnet til 106,3 milliarder kroner, en nedgang på 17 prosent.

Flere detaljer om eksport og import av varer finnes under statistikk over utenrikshandel med varer.

Beregningene viser en svak nedgang innen tjenestehandelen. Eksporten går ned med 1,9 prosent til 63,7 milliarder kroner, mens importen hadde en nedgang på 1,2 prosent til 61,9 milliarder kroner. Samlet gir dette et overskudd på tjenestebalansen beregnet til 1,8 milliarder kroner, en nedgang på 0,5 milliarder fra 2. kvartal 2008.

Økt overskudd på rente- og stønadsbalansen

Rente- og stønadsbalansen økte med 1,3 milliarder kroner fra 3. kvartal 2008 og har et beregnet overskudd på 6,3 milliarder kroner. Nettotilførselen av lønn og formuesinntekter øker med 4 milliarder kroner til 11,8 milliarder kroner, mens de løpende overføringene trekker rente- og stønadsbalansen i negativ retning. Nettooverføringene synker med 2,7 milliarder kroner til -5,5 milliarder kroner.

Det lave norske og internasjonale rentenivået vises igjen i regnskapet. Nedgang i renter til utlandet er på 60 prosent, mens renteinntektene fra utlandet synker med 45 prosent.

Direkteinvesteringene i utlandet fortsatt store

Norske direkteinvesteringer i utlandet var på 62 milliarder kroner i 3. kvartal 2009 og på hele 143 milliarder kroner i årets tre første kvartaler. Men i motsetning til i 2008 ble investeringene i 2009 foretatt i form av lån og annen kapital enn aksjekapital. Utenlandske direkteinvesteringer i Norge hadde et langt mindre omfang enn norske direkteinvesteringer i utlandet. Når det gjelder porteføljeinvesteringene, er utviklingen mest interessant på gjeldssiden. Utlandet investerte i norske statspapirer for 55 milliarder kroner i 3. kvartal 2009. Transaksjonene i lån fra utlandet var i 3. kvartal 2009 negative som de var i de to foregående kvartalene. Denne utviklingen har sammenheng med reduksjon av repolån i Norges Bank og Statens pensjonsfond – Utland. Bankene reduserte sine innskudd i utlandet med 59 milliarder kroner i 3. kvartal og med 111 milliarder kroner hittil i år. Omvurderingene var på 109 milliarder kroner i 3. kvartal 2009, og det store omvurderingstapet i 1. kvartal ble dermed utlignet.

Utenriksregnskap. 1.kvartal 2007-2.kvartal 2009. Milliarder kroner

http://www.ssb.no/ur/