Nordic School of Public Health NHV

Utfordrende samarbeid over profesjons- og sektorgrenser

Pressemelding   •   jul 04, 2012 14:18 CEST

Tverrprofesjonelt samarbeid oppleves av lærere og skoleledelse som utfordrende. Denne form for samarbeid er viktig for å kunne ivareta skolens plikt til å skape et godt psykososialt miljø for elevene. Det viser Sissel Austbergs Master of Public Health ved Nordic School of Public Health NHV.
Målet med studien var å synliggjøre skolens oppfatning av, erfaringer med og behov for
tverrprofesjonelt samarbeid; i skolens lovpålagte innsatser for å fremme helse, trivsel og læring blant
elevene. Forfatteren har, som helsesøster samt i administrative stillinger, hatt sitt virke innen
forebyggende og helsefremmende arbeid de siste par tiårene. Hun har de seneste årene registrert en
økning i antall henvendelser med ønske om faglig bistand fra skoler. Henvendelsene synes å være
betinget i den kompleksiteten som finnes i elevmassen.
Skolen ser at innlæringsevnen hos elever som sliter med problematiske livserfaringer påvirkes
negativt, og at lærere inntar for mange roller; utover sin egentlige profesjonelle rolle som pedagog.
Studien viser videre at erfaringer med samarbeid på tvers av profesjoner, spesifikt i forhold til det
psykososiale miljøet i skolen, er få. Samarbeid foregår i all vesentlighet i forhold til enkeltelever og da
fortelles det om samarbeid preget av tilfeldigheter; både i innhold og omfang, sier Sissel Austberg. Det
etterlyses en mer strukturert form for samarbeid med andre profesjoner. Det fortelles om en «prosjekttrøtthet
»; krav om deltagelse i kortsiktig arbeid, organisert og finansiert via prosjektmidler, oppfattes
som lite nyttig.
Skolen etterlyser ny kunnskap og kompetanse i jobben med å skape et godt psykososialt miljø for
elevene. Deltagere i studien som selv hadde vært en del av et strukturert tverrprofesjonelt samarbeid
viste størst motivasjon for ytterligere samarbeid.
Studien har som et overordnet mål å sette behovet for kunnskap om ulike former for samarbeid, og
implementering av samarbeid, mellom ulike profesjoner og sektorer på dagsordenen; i skoler spesielt
og innen folkehelsearbeid generelt.
www.nhv.se/master 

Nordic School of Public Health NHV, viser vei i folkehelsearbeidet. NHV er en av Nordisk Ministerråds eldste og største institusjoner. Med yrkesaktive studenter i sentrum, høy vitenskapelig kvalitet og samfunnsorientering, driver skolen forskning, undervisning og oppdragsutdanning i forhold til dagens og fremtidens folkehelse. NHV har attraktive undervisningslokaler og moderne studenthybler/rom i campusområde i tilknytning til skolen.