Statistisk sentralbyrå SSB

Utslipp av klimagasser. 1990-2008* Mindre utslipp av klimagasser fra transport

Pressemelding   •   feb 15, 2010 10:28 CET

Utslippene av klimagasser fra transport var nesten 2 prosent lavere i 2008 enn året før. Det meste av nedgangen skyldtes mindre utslipp fra veitrafikk og innenriks sjøfart. Disse kildene står for 26 prosent av de totale utslippene av klimagasser og 90 prosent av transportutslippene.

Det norske utslippsregnskapet er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB) i nært samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT).

Siden forrige publisering av foreløpige utslippstall for 2008 er mer data samlet inn og det er foretatt nye beregninger av nasjonale klimagassutslipp. Tallene som publiseres nå er mer nøyaktige og er gitt på et mer detaljert nivå. De nye beregningene bekrefter at norske
klimagassutslipp gikk ned 2,2 prosent fra 2007 til 2008. Nedgangen skyldtes primært mindre bruk av fossilt brensel, særlig innen transport. Investeringer i miljøteknologi ved produksjon av mineralgjødsel bidro også sterkt til å redusere utslippene. I 2008 slapp olje- og gassvirksomheten
for første gang ut mer klimagasser enn industrien.

[Tabell: Utslipp av klimagasser, etter kilde 2008*. Mill. tonn CO2]-ekvivalenter. Prosentvis endring 2007-2008* og 1990-2008*

Lavere utslipp fra veitrafikk og sjøfart

Etter mange års vekst gikk klimagassutslippene fra transport ned med nesten 300 000 tonn CO2-ekvivalenter (1,9 prosent) fra 2007 til 2008. Det aller meste av reduksjonen fant sted innenfor veitrafikk og innenriks sjøfart og fiske, som gikk ned med henholdsvis 1,4 og 8,1 prosent. For veitrafikk kan nedgangen i 2008 delvis forklares med lavere aktivitet mot slutten av året som følge av uroen i finansmarkedet. Dette gjelder spesielt godstransport og drosjenæringen. Nedgangen kan også skyldes mer energieffektive kjøretøy, overgang fra bensin til diesel og innblanding av biodrivstoff. Utslippene  fra veitrafikk var likevel 31 prosent høyere i 2008 enn i 1990.

[Figur: Klimagassutslipp fra transport. 1990-2008*. 1 000 tonn CO2]-ekvivalenter

Økte utslipp fra luftfart

Mens klimagassutslippene fra andre typer transport gikk ned fra 2007 til 2008, steg utslippene fra jernbane og innenriks luftfart i samme periode. Klimagassutslippene fra innenlands flytrafikk økte med om lag 14 prosent. Utslippene fra jernbane og flytrafikk utgjør mindre enn 9 prosent av
utslippene fra transport og under 3 prosent av de samlede norske klimagassutslippene.

Noe høyere utslipp enn tidligere beregnet

De samlede norske klimagassutslippene var på 54,0 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2008. Det er noe høyere (0,2 millioner tonn) enn tidligere beregnet for 2008. Årsaken er blant annet at regnskapet nå for alle år inkluderer utslipp av metan og lystgass fra brønntesting i olje- og
gassvirksomheten. Inkludering av denne kilden førte til at 1990-utslippene nå er beregnet til om lag 50,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter - 0,5 millioner tonn mer enn tidligere. Oppjusteringen av klimagassutslippene for 1990 vil ikke ha noen betydning for Norges tildelte kvotemengde under
Kyotoprotokollen. Denne ble fastsatt i forhold til utslippene slik de ble beregnet vinteren 2005/2006.

Bedre avfallsstatistikk gav lavere beregnede metanutslipp

Mer kunnskap om mengde og type deponert avfall har resultert i lavere metanutslipp fra avfallsdeponier enn tidligere beregnet. For 1990 er endringen ubetydelig, men for 2008 er utslippene redusert med om lag 11 prosent eller 130 000 tonn CO2-ekvivalenter. Metanutslipp fra avfall utgjør nå under 2 prosent av de samlede norske klimagassutslippene.

Nasjonale målsetninger

I henhold til klimaforliket skal Norge innen 2020 bidra til å redusere de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990. Målet er at utslippene i Norge skal reduseres med 15-17 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020 i forhold til referansebanen
(framskrivningen) presentert i nasjonalbudsjettet for 2007, når skog er inkludert. Skogtiltakene anslås å gi et nettoopptak av 3 millioner tonn CO2. De innenlandske utslippene skal dermed reduseres med 12-14 millioner tonn CO2-ekvivalenter, slik at de ikke overstiger 45-47 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020. I 2008 var utslippet på drøyt 54 millioner tonn CO2-ekvivalenter, dvs. 7 til 9 millioner tonn (15-20 prosent) mer enn målet for de innenlandske utslippene i 2020. I tillegg til nasjonale utslippsreduksjoner må Norge kjøpe kvoter for å kunne nå målet om 30
prosents reduksjon  av utslippene i 1990.

Les mer om utslippsregnskapet og om klimagasser og oppvarmingspotensial.

Mer informasjon: kathrine.loe.hansen@ssb.no, tlf. 21 09 42 19,
ketil.flugsrud@ssb.no, tlf. 21 09 49 38, eilev.gjerald@klif.no, tlf. 22 57
34 50


http://www.ssb.no/klimagassn/