Statistisk sentralbyrå SSB

Utslipp av nitrogenoksider, NMVOC, svoveldioksid og ammoniakk. 1990-2008*

Pressemelding   •   feb 15, 2010 10:30 CET

Reduserte NOX-utslipp fra sjøfart

Utslippene av nitrogenoksider (NOX) fra innenriks sjøfart og fiske var 11 prosent lavere i 2008 enn i 2007. De samlede NOX-utslippene er redusert med 14 prosent fra 1990, men må reduseres ytterligere for å nå målet i Gøteborg-protokollen. For NMVOC, NH3 og SO2 vil forpliktelsene trolig
innfris.

Det norske utslippsregnskapet er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB) i nært samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT).

Det foreligger nå nye detaljerte kilde- og næringsfordelte tall over utslipp av nitrogenoksider, NMVOC, svoveldioksid og ammoniakk i 2008. Kvaliteten på blant annet energidata og data for rapporterte utslipp fra industrien er forbedret siden forrige publisering. I tillegg er det
gjennomført metodeforbedringer i utslippsberegningene for kysttrafikk og fiske.

[Figur: Utslipp av nitrogenoksider (NOX]), svoveldioksid (SO2), ammoniakk (NH3) og NMVOC. 1990-2008*. Mål i Gøteborgprotokollen i 2010. Indeks 1990=100

[Tabell: Utslippstak i 2010 ifølge internasjonale forpliktelser og status 1990 og 2008. Tonn (prosent)]

Nedgang i NOX-utslipp fra innenriks sjøfart og fiske
I 2008 lå NOX-utslippene fra innenriks sjøfart (kysttrafikk og flyttbare installasjoner) og fiske på 61 400 tonn. Dette er omtrent på samme nivå som i 1990, etter en topp i utslippene på 82 000 tonn i 1999.

Utslippene fra kysttrafikken ble redusert med 6 700 tonn eller 14 prosent fra 2007 til 2008, og utgjorde 62 prosent av samlet reduksjon i NOX-utslippene. Nedgangen i utslippene skyldes reduksjon i drivstofforbruk, blant annet som følge av reduksjonstiltak finansiert av Næringslivets
NOX-fond, og en gradvis utfasing av eldre motorer med høye utslipp. Det er imidlertid en viss usikkerhet knyttet til forbrukstallene for innenriks sjøfart grunnet usikre salgstall for petroleumsprodukter.

Siden forrige publisering er utslippsfaktorene for NOX fra innenriks sjøfart og fiske blitt revidert, og dette har ført til en reduksjon av utslippene for hele tidsserien 1990-2008.

[Figur: Utslipp av NOX] etter kilde. 1990-2008*. 1 000 tonn

Nye NOX-faktorer for innenriks sjøfart

Det er gjennomført et måleprogram for NOx-utslipp fra skip i regi av Næringslivets NOx-fond. Måleresultatene er bearbeidet videre av Marintek på oppdrag av Klima- og forurensningsdirektoratet. Nye basisfaktorer fra Marintek gir utslipp av NOX for forskjellige motortyper bygget før og etter at utslippskrav ble innført i år 2000. Basisfaktorene vektes etter
fordeling på motortyper innenfor ulike skipskategorier. Etterpå vektes de etter forbruk for skipskategoriene. Denne beregningen er gjort for basisår med gode forbruksdata (1993, 1998, 2004 og 2007). Gjennomsnittsfaktorer er beregnet for de forskjellige næringene i den nasjonale utslippsmodellen, og er deretter interpolert over tidsserien og brukt i de årlige
utslippsberegningene.

Et stykke igjen til utslippsmålet for NOX
De totale utslippene av NOX for 2008 var 175 900 tonn, som er en reduksjon på 6 prosent siden 2007 og 14 prosent fra 1990. Utslippene må reduseres med ytterligere 11 prosent for å nå målet for 2010 på 156 000 tonn. Beregningene for utslipp fra veitrafikk skal oppdateres i 2010, og dette vil påvirke de beregnede utslippene.

De viktigste kildene til utslipp av NOX er innenriks sjøfart og fiske (35 prosent), stasjonær forbrenning innenfor olje- og gassvirksomhet (24 prosent, av dette 79 prosent fra naturgass), og fra veitrafikk (17 prosent, av dette 70 prosent fra dieselkjøretøyer).

Størst endring siden 1990 har skjedd i utslippene av NOX fra bensindrevne personbiler. I 1990 stod de for 24 prosent av Norges totale NOX-utslipp, og i 2008 for bare 5 prosent av de totale utslippene. Andelen av de totale NOX-utslippene som kommer fra stasjonær forbrenning innenfor olje- og gassvirksomhet har derimot økt fra 11 prosent til 24 prosent siden 1990.
Hovedårsaken er økt forbrenning av naturgass i turbiner som lager elektrisitet til olje- og gassvirksomheten på kontinentalsokkelen.

[Figur: Utslipp av NMVOC, etter kilde. 1990-2008*. 1 000 tonn]

[Figur: Utslipp av svoveldioksid (SO2]) etter kilde. 1990-2008*. 1 000 tonn

Virksomme tiltak for NMVOC

Utslippene av NMVOC (flyktige organiske forbindelser unntatt metan) var i 2008 169 700 tonn. Dette er godt under forpliktelsen på 195 000 tonn som Norge har for 2010 i Gøteborg-protokollen.

De to viktigste kildene til NMVOC-utslipp er utslipp fra olje- og gassutvinning (31 prosent), særlig fra lasting og lagring av råolje, og utslipp fra løsemidler (29 prosent). Utslippet fra løsemiddelbruk har vært relativt konstant siden 1990. Endringer i utslippene fra olje- og gassutvinning har vært avgjørende for den store nedgangen siden toppåret 2001. Pålegg fra Klima- og forurensningsdirektoratet er viktigste årsak til den store reduksjonen av utslipp ved lasting og lagring av råolje på sokkelen.

Svoveldioksid og ammoniakk under utslippsforpliktelsen

Utslippene av svoveldioksid (SO2) lå i 2008 på 20 300 tonn, en økning på 1 prosent siden 2007. Fra 1990 er disse utslippene redusert med 61 prosent, og har fra 2006 ligget under forpliktelsen i Gøteborg-protokollen på 22 000 tonn i 2010.

Utslippet av ammoniakk (NH3) var i 2008 på 22 800 tonn, like under grensen i utslippsforpliktelsen i 2010 på 23 000 tonn. Utslippene har ligget på et stabilt nivå i flere år. 89 prosent av utslippene stammer fra jordbruket, og derav hele 91 prosent fra lagring og bruk av husdyrgjødsel.

[Figur: Utslipp av ammoniakk (NH3]) etter kilde. 1990-2008*. 1 000 tonn

Nedgang i samlet utslipp av forsurende stoffer

De samlede utslippene av forsurende stoffer, regnet i syreekvivalenter, var 5 799 tonn i 2008. NOX utgjør 66 prosent av dette og NH3 og SO2 henholdsvis 23 og 11 prosent. Nedgangen i utslippene av forsurende stoffer siden 1990 var på 20 prosent.

Om utslippsregnskapet

Les mer om dokumentasjon av utslippsregnskapene,

Les mer om syreekvivalenter og internasjonale forpliktelser.

Se også utslippstall for klimagasser og miljøgifter.

Mer informasjon: britta.hoem@ssb.no, tlf. 21 09 47 55,
ketil.flugsrud@ssb.no, tlf. 21 09 49 38 eller eilev.gjerald@klif.no, tlf.
22 57 34 50


http://www.ssb.no/agassn/