Statistisk sentralbyrå SSB

Utslipp til luft av klimagasser 1991-2008*. Andre utslipp 2007. Kommunetall

Pressemelding   •   feb 23, 2010 10:09 CET

Lavere utslipp fra industrikommuner
Klimagassutslippene fra Fastlands-Norge var noe lavere i 2008 enn året før. Det aller meste av nedgangen fant sted i noen få kommuner med industriaktivitet. På tross av reduksjonen var utslippene 15 prosent høyere i 2008 enn i 1991.

Kommunenes samlede utslipp av klimagassene karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O) var 36,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2008. Det er 4,9 millioner tonn, eller 15 prosent, mer enn utslippene i 1991. Veksten har skjedd i de aller fleste kommuner og for de aller fleste
utslippskilder. Som eksempler på økningen kan vi nevne utslipp fra veitrafikk, industri, olje- og gassvirksomhet på land samt bruk av løsemidler. Utslipp fra kilder som avfallshåndtering og oppvarming (utenom industri) er imidlertid redusert i perioden.

Se Om statistikken for beskrivelse av usikkerhet og hva statistikken omfatter.

Hent utslippstall for din kommune i statistikkbanken.

[Figur: Utslipp til luft av klimagasser i kommunene, etter kilde. 1991 og
2008*. Mill. tonn CO2]-ekvivalenter

Ny teknologi ga lavere utslipp av lystgass
Klimagassutslippene fra industrien gikk ned med nesten 600 000 tonn CO2-ekvivalenter fra 2007 til 2008. Det aller meste av denne reduksjonen fant sted i de fire kommunene Porsgrunn, Tysvær, Lindås og Meløy. I Porsgrunn og Meløy har det vært investert i katalysatorer som reduserer utslippene av lystgass under produksjonen av mineralgjødsel. I de to andre kommunene ga lavere produksjonsaktivitet reduserte utslipp av karbondioksid.

Også i Hammerfest ble utslippene kraftig redusert i 2008. Det skyldtes at LNG-anlegget i kommunen gikk over i mer ordinær drift i 2008 etter å ha hatt ekstra høye utslipp i 2007 på grunn av oppstartsproblemer.

Veitrafikk fortsatt viktigste kilde til NOX-utslipp

Kommunenes utslipp av NOX var nesten 36 000 tonn, eller 30 prosent, lavere i 2007 enn i 1991. Det skyldes hovedsakelig reduserte utslipp fra veitrafikken. Utslippene har sunket helt siden 1989 da det ble satt strenge avgasskrav for bensinkjøretøy. På tross av dette er veitrafikk fortsatt
viktigste kilde til NOX-utslipp i kommunene. I 2007 stod denne kilden for 39 prosent av utslippene. Andre viktige kilder er annen mobil forbrenning (33 prosent), for eksempel anleggsmaskiner, og industri og bergverk (22 prosent).

[Figur: Utslipp til luft av NOX] i kommunene, etter kilde. 2007. Tonn

Les mer om kvaliteten på den kommunefordelte statistikken og om klimagassutslipp og annen luftforurensning.

Mer informasjon: kathrine.loe.hansen@ssb.no, tlf. 21 09 42 19, ketil.flugsrud@ssb.no, tlf. 21 09 49 38 eller per.fjeldal@klif.no, tlf. 22 57 35 11.


http://www.ssb.no/klimagassr/