Venstre

Uttalelse: Forsterket sivil og militær innsats i Afghanistan

Pressemelding   •   des 07, 2009 09:34 CET

06.12.2009 Venstres Landsstyre stiller seg bak de tre hovedelementene i den nye Afghanistan-strategien til USAs president Obama. Det innebærer en forsterket militær innsats for bedre å beskytte en krigsherjet befolkning, en forsterket sivil innsats – og et mer effektivt samarbeid med nabolandet Pakistan.

Landsstyret er enig i:
• at hovedoppgaven for de militære skal være å skape et beskyttet rom for humanitær og annen sivil innsats. Flere sivile tap i videre væpnede oppgjør med Taliban kan ikke aksepteres ut fra rent humanitære hensyn - og fordi det vil undergrave ISAFs stilling ytterligere.
• kravene som USA og andre stiller til afghaniske myndigheter med hensyn til å begrense den omfattende korrupsjonen. Dette er en nødvendig forutsetning for å gjøre den sivile innsatsen mer effektiv. Obama burde her lagt mer vekt på betydningen av å koordinere den internasjonale sivile innsatsen bedre.
• problemene i Afghanistan og Pakistan ses i sammenheng, og at kampen mot Taliban krever et effektivt samarbeid med Pakistan. Dette bør imidlertid ikke undergrave Pakistans suverenitet og destabilisere landets skjøre statssystem.

Mye tyder på at Norge ikke vil kunne støtte opp om den nye strategien med flere soldater på grunn av ressursmessige begrensninger. Landsstyret holder derfor fast ved at det norske militære bidraget bør forbli på minst samme nivå som i dag, mens alle operasjonelle begrensninger fjernes, også de geografiske, gitt at styrkene har nødvendig utstyr og kompetanse. Den sivile innsatsen bør økes.

Landsstyret savner mer vektlegging på den politiske dimensjonen i Obamas tale. Han lover riktignok støtte til afghanske myndigheters innstas for å ”åpne døren” for de i Taliban som avstår fra vold og respekterer menneskerettigheter. Han burde her ha tatt til orde for en mer aktiv innsats i og utenfor Afghanistan fra USA og allierte med sikte på å fremme forsoning og en politisk løsning på konflikten. Mye tyder på at militær og sivil innsats alene ikke vil kunne stabilisere landet uten at dette ledsages av en betydelig målrettet innstas på det politiske området.

Landsstyret er også skeptisk til Obamas tidfesting av når amerikanske styrker skal trekkes ut av Afghanistan. Det vil riktig nok legge press på alle involverte parter som arbeider for å stabilisere landet. Men, det signaliserer også overfor Taliban og andre som motarbeider regimet, at de vil få et betyedelig større spillerom etter juli 2011.

Videre vil tidsfristen kunne bidra til å senke ambisjonsnivået for ISAFs innsats. Dersom det senkes til at man bare skal forhindre at Afghanistan på nytt blir et fristed for internasjonal terrorisme, kan veien tilbake til nettopp det bli kortet ned. Landsstyret mener at man bør holde fast ved målsettingen om å gjøre Afghanistan til en stabil og demokratisk stat der menneskerettighetene respekteres, slik at afghanerne selv får en mulighet til å beskytte og bygge opp landet.

USA, Norge og andre bidragsytere bør derfor være innstilt på å bidra betydelig til å stabilisere Afghanistan - også etter at tidsfristen som Obama har satt, er løpt ut.