Grenland Group ASA

UTTALELSE FRA STYRET I GRENLAND GROUP ASA I HENHOLD TIL VERDIPAPIRHANDELLOVEN § 6-16

Pressemelding   •   jan 11, 2010 09:48 CET

da1.    BAKGRUNN

HVS Invest AS ("HVS Invest") har gjennomført et frivillig tilbud om kjøp av
samtlige aksjer i Grenland Group ASA ("Selskapet") (det "Frivillige Tilbudet").
Tilbudskursen var NOK 13 per aksje mot oppgjør i penger, som priset
egenkapitalen i Selskapet til om lag NOK 347 millioner. HVS Invest
offentliggjorde resultatet av det Frivillige Tilbudet 25. november 2009. HVS
Invest ble etter det Frivillige Tilbudet eier av 20 041 280 aksjer i Selskapet,
inkludert 10 447 243 aksjer som overføres av Skogen Investering AS og 9 594 037
aksjer som omfattes av aksepter mottatt ved utløpet av tilbudsperioden 24.
november 2009, som til sammen representerer 75,2 prosent av aksjekapitalen og
76,0 prosent av stemmene i Selskapet.

HVS Invest er kontrollert av Skogen Investering AS og HitecVision V (gjennom
sitt heleide datterselskap, HitecVision Echo Invest AS), hver med 50 prosent av
de stemmeberettigede aksjene.

Gjennomføringen av det Frivillige Tilbudet utløste en plikt for HVS Invest til å
gi tilbud om kjøp av de øvrige aksjene i Selskapet i henhold til
verdipapirhandelloven § 6-1. Slikt pliktig tilbud ble fremsatt gjennom
tilbudsdokument datert 11. desember 2009 (det "Pliktige Tilbudet").

Denne uttalelsen er avgitt av styret i Selskapet i henhold til
verdipapirhandelloven § 6-16.

Selskapets styremedlemmer Arne Magnus Rise og Ola Sætre er begge også
styremedlemmer i HVS Invest. Liv Marit Lundby er ansatt hos HVS Invests
advokatforbindelse. De tre nevnte har derfor ikke, og vil ikke, deltatt i
styrets behandlinger eller avgjørelser i forhold til det Pliktige Tilbudet.

Selskapets Administrerende direktør Hallgeir Skogen kontrollerer 50 % av
stemmerettene i HVS Invest gjennom selskapet Skogen Investering AS. Hallgeir
Skogen har derfor heller ikke deltatt i behandlingen av eller den praktiske
håndteringen av det Pliktige Tilbudet i egenskap av administrerende direktør
eller på annen måte.

Styret har som ledd i sin vurdering av det Pliktige Tilbudet sett hen til en
uavhengig verdivurdering av Selskapet samt en vurdering av det Frivillige
Tilbudets rimelighet (fairness opinion) utarbeidet av Pareto Securities AS i
forbindelse med det Frivillige Tilbudet. Vurderingen av det Frivillige Tilbudets
rimelighet er lagt ved denne uttalelsen som Vedlegg 1.


2.    STYRETS VURDERING

2.1.    Konsekvenser for Selskapet og de ansatte

Basert på de opplysninger som fremgår av tilbudsdokumentet forventer ikke styret
at det Pliktige Tilbudet vil medføre vesentlige endringer i Selskapets drift
eller strategi.

Sammen med det Frivillige Tilbudet er det Pliktige Tilbudet første steg i en
prosess hvor HVS Invest ønsker å overta Selskapet. Skogen Investering og
HitecVision V vil gjennom HVS Invest jobbe for å videreutvikle Selskapet under
privat eierskap med noen få aktive eiere som kan bidra med ressurser, kunnskap
og kapital.

Det fremgår av tilbudsdokumentet at intensjonen til HVS Invest er å avvikle
Selskapets notering på Oslo Børs. Dette vil i tilfelle innebære at Selskapet
ikke lenger vil være underlagt de informasjons- og rapporteringskrav som gjelder
for børsnoterte selskaper. Styret noterer seg at HVS Invest gir uttrykk for at
en strykning fra Oslo Børs vil gi muligheter til å utvikle Selskapets virksomhet
på en mer effektiv måte.

Utover det ovennevnte anser ikke styret at det Pliktige Tilbudet vil ha
særskilte konsekvenser for Selskapets interesser. Styret kan ikke se at de
strategiske planene til HVS Invest, slik de fremkommer av tilbudsdokumentet, vil
ha noe effekt for de ansatte eller for lokaliseringen av Selskapets virksomhet.

2.2.    Vurdering av Tilbudet

Tilbudsprisen i det Pliktige Tilbudet er NOK 13 per aksje mot oppgjør i penger
og med tilbudsperiode fra og med 14. desember 2010 til og med 11. januar 2010.
Tilbudet omfatter samtlige aksjer, med unntak av de som eies av HVS Invest, og
er uten betingelser. Oppgjøret er garantert av DnB NOR Bank ASA.

Det fremgår av tilbudsdokumentet at dersom det besluttes utbytte eller andre
utdelinger til aksjeeierne som gjennomføres før oppgjør av det Pliktige Tilbudet
vil tilbudsprisen reduseres tilsvarende.

Tilbudsprisen er den samme som for det Frivillige Tilbudet, og styret i
Selskapet er ikke kjent med at HVS Invest har betalt eller avtalt et høyere
vederlag for aksjene i Selskapet i perioden seks måneder før tilbudsplikten
inntrådte. Tilbudsprisen tilsvarer også sluttkurs ved Oslo Børs på tidspunktet
for oppgjør av aksjene i henhold til det Frivillige Tilbudet 8. desember 2009.

Tilbudsprisen utgjør en premie på 31 % i forhold til siste handel ved Oslo Børs
forut for 12. oktober 2009, dagen da HVS Invest offentliggjorde sin intensjon om
å fremsette det Frivillige Tilbudet, samt 27 %, og 33 % i forhold til den
volumveide aksjeprisen ved Oslo Børs i perioden henholdsvis 1 måned og 3 måneder
forut for 12. oktober 2009.

På bakgrunn av ovennevnte og så langt styret er kjent med er tilbudsprisen i
henhold til lovens krav om at tilbudsprisen skal være minst like høy som det
vederlag HVS Invest har betalt eller avtalt for aksjene i Selskapet i perioden
seks måneder før tilbudsplikten inntrådte. Styret vil likevel påpeke at aksjene
i Selskapet i perioden etter det Frivillige Tilbudet og historisk vært handlet
på et høyere nivå enn tilbudsprisen i det Pliktige Tilbudet fra HVS Invest. På
tidspunktet for denne uttalelsen omsettes Selskapets aksjer rundt NOK14 ved Oslo
Børs.

Pareto Securities AS foretok en vurdering av det Frivillige Tilbudets rimelighet
basert på kommersielle, økonomiske, og andre tilgjengelige vilkår. Vurderingen
konkluderer med at det Frivillige Tilbudet reflekterter de underliggende verdier
i Selskapet, og utgjør en rimelig markedspris for aksjeeierne, herunder
hensyntatt faktorer som tidligere markedspris for aksjene og relativ vurdering
av andre offentlig omsatte aksjer innen sammenlignbare markedssegmenter. Pareto
Securities er imidlertid av den oppfatning at høyere verdi enn reflektert av det
Frivillige Tilbudet kan bli realisert ved langsiktig eierskap i Selskapets
aksjer, hovedsakelig som følge av den generelle markedsutviklingen. Styret kan
ikke se at det har inntruffet forhold som skulle tilsi merkbar endring i disse
vurderingene, men bemerker som nevnt ovenfor at markedsprisen har kommet opp på
høyere nivåer etter at tilbudsplikten inntrådte for det Pliktige Tilbudet.

Styret har tatt med i sin vurdering av det Pliktige Tilbudet at det må ventes at
det vil bli gjennomført tvangsinnløsning av resterende aksjonærer hvis
resultatet av det Pliktige Tilbudet leder til at HVS Invest får en eierandel på
mer enn 90 %. Det må forventes at HVS Invest vil tilby NOK 13 pr. aksje også i
forbindelse med en slik tvangsinnløsning. Aksjonærer som omfattes av slik
tvangsinnløsning vil etter loven ha mulighet til å kreve vederlaget fastsatt ved
rettslig skjønn. Dersom tvangsinnløsningen gjennomføres innen tre måneder etter
tilbudsfristen, følger det imidlertid av verdipapirhandelloven at
innløsningskursen skal tilsvare tilbudsprisen, med mindre særlige grunner
tilsier en annen pris.

Styret har også tatt med i sin vurdering at selv om HVS Invest ikke skulle oppnå
en aksept på mer enn 90 vil HVS Invest ha en betydelig eierandel i Selskapet og
at likviditeten i aksjen forventes å være begrenset. Dette vil kunne ha en
negativ effekt på kursen. HVS Invest kan etter gjennomføringen av det Pliktige
Tilbudet kjøpe ytterligere aksjer i Selskapet uten at det utløser noen ny
tilbudsplikt.

I et scenario hvor HVS Invest gjennomfører det Pliktige Tilbudet uten å oppnå en
aksept på mer enn 90 %, vil styret også påpeke at det fremgår av
tilbudsdokumentet at dersom HVS Invest ikke lenger finner det hensiktsmessig at
Grenland Group er notert på Oslo Børs, kan det foreslå at Selskapet blir strøket
fra notering. Et slikt forslag fra HVS Invest vil kreve et flertall av 2/3 av
stemmene på en generalforsamling i Selskapet for at søknad om strykning fra
børsnotering kan innleveres. Hvorvidt en slik eventuell søknad vil bli
innvilget, vil avhenge av en konkret vurdering fra Oslo Børs. Skulle aksjen bli
strøket fra notering vil dette måtte forventes å resultere i en ytterligere
reduksjon i aksjens likviditet. I et slikt scenario vil det i henhold til
gjeldende regelverk heller ikke gjelde regler om tilbudsplikt dersom HVS Invest
på noe tidspunkt skulle selge sin aksjepost.

2.3.    Styremedlemmers og daglig leders standpunkt i egenskap av aksjonærer

Ingen av styremedlemmene i Selskapet eier aksjer i Selskapet. Administrerende
direktør Hallgeir Skogen kontrollerer imidlertid 50 % av de stemmeberettigede
aksjene i tilbyderen HVS Invest gjennom investeringsselskapet Skogen Investering
AS.

Styreleder Jan Løkling og styremedlem Gunn Marit Helgesen eide, direkte eller
gjennom selskaper de kontrollerer, 3 000 aksjer hver i Selskapet før det
Frivillige Tilbudet ble gjennomført. Begge akseptere det Frivillige Tilbudet for
sine aksjer.


3.    UTTALELSER FRA DE ANSATTE

Styret har ikke mottatt noen særskilt uttalelse fra Selskapets ansatte i
forbindelse med det Pliktige Tilbudet.

4.    KONKLUSJON

Aksjonærene må selv vurdere det Pliktige Tilbudet basert på sine egne
investeringspreferanser og de momenter som er omtalt i denne uttalelsen.

Selskapets aksjer omsettes ved Oslo Børs på tidspunktet for denne uttalelsen på
et høyere nivå enn tilbudsprisen i det Pliktige Tilbudet. Styret bemerker
imidlertid særskilt at det må ventes begrenset likviditet i aksjen som følge av
de nye eierforholdene, og særlig dersom aksjene blir strøket fra Oslo Børs. Det
kan ikke gis noen sikkerhet for at dagens markedsverdi vil opprettholdes og at
det vil eksistere en mulighet for å selge aksjene i Selskapet på dagens nivåer i
fremtiden, og Styret ber aksjeeierne ta dette i betraktning.


Oslo, 8. januar 2010


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[HUG#1371854]

Vedlegg 1 Uavhengig verdivurdering: http://

Source: Millistream / Hug