Venstre

Uttalelse: Vil ha strakstiltak mot lakselus

Pressemelding   •   des 07, 2009 09:47 CET

06.12.2009 Venstre mener regjeringen og oppdrettsnæringen umiddelbart må iverksette tiltak mot lakselus for å få kontroll over situasjonen i løpet av vinteren 2009/10.

Dette er nødvendig både av hensyn til villfiskbestandene og for å sikre at Norge også i fremtiden kan ha en sterk, bærekraftig oppdrettsnæring

Bestanden av nordatlantisk villaks er i løpet av de siste 30 årene blitt betydelig redusert. Om lag 45 av totalt 450 laksebestander i Norge er gått tapt, og ytterligere 81 bestander står i fare for å bli utryddet, mens 13 bestander har fått status som sårbare. Norge er det land i verden som har flest elver med nordatlantisk villaks og heriblant flere elver med høyt innslag av spesielt stor fisk.

Ingen andre land har større ansvar og forpliktelser når det gjelder nordatlantisk villaks enn Norge, derfor må vi vise vilje og evne til å handle, mot de truslene villaksbestandene står overfor.

Oppdrettsnæringen er en av Norges største eksportnæringer og et viktig grunnlag for fremtidig økt verdiskaping i kyst-Norge, men næringen må ha kontroll med lakselussituasjonen dersom den skal være bærekraftig,

Venstre krever at regjeringen gjennomfører følgende tiltak:

• En samordnet avlusing av alle infiserte anlegg
• Anlegg som ikke får bukt med lakselus må nedslakte infisert fisk
• Avvise den planlagte økningen av biomasse i anleggene inntil man har kontroll med lakselus
• Betydelig styrket forskningsinnsats for å bekjempe lakselus, blant annet gjennom utvikling av nye avlusningsmidler og økt bruk av biologisk bekjempelse (leppefisk)
• Styrke mattilsynets kontroll av oppdrettsnæringen
• Utarbeide et nytt konsesjonsregelverk for havbruksnæringen som legger til rette for framtidig bærekraftig vekst i næringen samtidig som hensyn til fiskevelferd, rømmingsbegrensing og miljø ikke overstyres av distriktspolitiske ønsker.