Forum for offentlige anskaffelser

Vanskelig å avgjøre om en kontraktsendring er vesentlig

Pressemelding   •   feb 22, 2014 12:47 CET


Hvis en oppdragsgiver foretar vesentlige endringer i en kontrakt uten å konkurranseutsette på nytt, vil det bli ansett som en ulovlig direkte anskaffelse. Dette kan føre til alvorlige sanksjoner, både for oppdragsgiveren og leverandøren med den aktuelle kontrakten. Vurderingen av om en endring er vesentlig kan være ganske vanskelig. For å unngå sanksjoner i et slikt tilfelle kan en oppdragsgiver i god tro foreta en intensjonskunngjøring og vente med å inngå kontrakt i ti dager.

I denne spalten tar vi for oss ulike problemstillinger knyttet til gjennomføring av offentlige anskaffelser. Tidligere Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets (FADs) veiledning ligger til grunn. Den er nå publisert i ny, oppdatert form (desember 2013). En stor del av oppdateringen består i at det er innarbeidet ny praksis for EU-domstolen og Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Vi tar denne gangen for oss endring av eksisterende kontrakter.

I noen situasjoner kan det være et behov for oppdragsgiver for å endre en eksisterende kontrakt. Oppdragsgiverens behov kan endre seg over tid, og det kan for eksempel være ønskelig å øke mengden av varer som skal leveres utover det avtalte volumet eller forlenge kontrakten utover den avtalte kontraktsperioden. Det kan også oppstå spørsmål om adgangen til å endre den avtalte prisen, endre hvem som er parter i avtalen eller for øvrig endre i kontraktsvilkårene. Det vil særlig være tilfellet for langvarige og komplekse kontrakter.

Anskaffelsesreglene gjelder i utgangspunktet bare for prosessen frem til kontraktsinngåelse. Reglene har likevel den refleksvirkning at endringer i en eksisterende kontrakt i noen tilfeller vil bli sett på som inngåelse av en ny kontrakt, slik at en oppdragsgiver ikke uten videre kan foreta slike endringer. Oppdragsgiveren må da i stedet gjennomføre en ny konkurranse i tråd med regelverket. 

Hvis det i den opprinnelige kontrakten er tatt høyde for at kontrakten kan endres underveis i avtaleperioden, kan oppdragsgiveren gjøre dette uten at det krever ny prosedyre etter forskriften. Det er for eksempel tilfellet der oppdragsgiveren har tatt inn en opsjon eller en endringsklausul i kontrakten. Det kunne for eksempel være en opsjon på forlengelse av kontraktens løpetid eller øking av volumet eller en prisjusteringsklausul. 

Les mer... http://foa.no/blog/files/04dffcbdcbbf8cbd1ea12977b8d6b28a-498.html#.UwiODnk-Nbw