Statistisk sentralbyrå SSB

Veitrafikkulykker med personskade, desember 2009 Færre omkomne og hardt skadde i 2009

Pressemelding   •   jan 15, 2010 12:00 CET

I 2009 mistet 214 personer livet på norske veier, mens 738 personer ble meget alvorlig skadd. I desembertrafikken omkom 17 personer.

Antallet omkomne på norske veier gikk ned fra 255 personer i 2008 til 214 i 2009. De siste ti årene har i gjennomsnitt 263 personer årlig mistet livet i trafikken. Også antallet alvorlig skadde gikk ned – fra 867 i 2008 til 738 i 2009. Vi må tilbake til 1955 for å finne et lavere antall omkomne personer i trafikken og helt til 1947 for å finne et lavere antall meget alvorlig skadde.

Flere 16-17-åringer mistet livet

I 2009 omkom 17 personer i alderen 16-17, mot 6 året før. Det gjennomsnittlige antallet omkomne i denne aldersgruppen har ligget på 11 de siste fem årene. Sammenlikner vi tallene fra 2009 med gjennomsnittet de siste fem årene, ser vi at antallet omkomne i de yngste aldersgruppene (16-24 år) har økt eller vært uendret, mens det har vært en reduksjon for de øvrige aldersgruppene.

Færre omkomne bilførere, flere omkomne bilpassasjerer

Sammenliknet med femårsperioden 2005-2009 var det i 2009 en reduksjon i antall omkomne for alle trafikantgruppene bortsett fra for bilpassasjerer. I alt omkom 47 bilpassasjerer og 98 bilførere i 2009, mot 45 bilpassasjerer og 111 bilførere i femårsperioden 2005-2009. De tilsvarende tallene for 2008 var 46 bilpassasjerer og 123 bilførere. Av de øvrige omkomne i 2009 var 27 motorsyklister, 25 fotgjengere, 9 syklister, 2 mopedister, 1 akende og 5 andre trafikanter.

Ingen nedgang i omkomne i møteulykker

88 av de 214 som omkom i 2009, mistet livet i møteulykker (41 prosent), mens 81 omkom i singelulykker (38 prosent). Selv om tallet på drepte totalt sett gikk betydelig ned fra 2008, holdt antall drepte i møteulykker seg uendret. Antall omkomne i singelulykker ble redusert fra 102 i 2008. De tilsvarende tallene for femårsperioden 2005-2009 var 94 omkomne i møteulykker og 82 i singelulykker.

Desembertrafikken

I desember registrerte politiet 524 ulykker med personskade på norske veier. 17 personer omkom, og 777 ble skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt. Tilsvarende foreløpige tall for desember i 2008 var 20 omkomne og 678 skadde. Av de 17 omkomne i desember var 10 bilførere, 6 bilpassasjerer og 1 fotgjenger.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 21 prosent av personene som ble skadd i 2009, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller http://www.ssb.no/vtu/